SPSS til Jamovi: Variansanalyse for gjentatte målinger

Fra Jamovi

Denne innføringen omfatter forskjellige avsnitter: (1) XXXXXX, (2) XXXX. Innføringssettning kan slettes dersom det er bare en analyse beskrevet.

Overskrift 1

Denne sammenlikning viser hvordan en One-way repeated measures design gjennomføres slik som det er beskrevet i kapittelet 15.8.1-15.9.5 av Field (2017), spesielt figurene 15.6 -15.9 og utgavene 15.1-15.2, 15.4-15.5, 15.7 og 15.9. Delkapittelet 15.8.3 (Custom contrasts) utelates da Field (2017) bruker en metode som ikke er mulig i jamovi, og følgelig produseres ikke utgave 15.6 og 15.8 i dette eksempelet.

SPSS (version 25) jamovi (versjon 1.2)
I SPSS velger en å produsere deskriptiv statistikk senere under options, og trenger ikke å kjøre en egen analyse for dette. I jamovi gjør man først en analyse for å finne deskriptiv statistikk: 1) Analyses → Exploration → Descriptives
Screenshot Jamovi menu descriptives repeatedmeasures1.png
Variablene flyttes som vist på bildet. Huk så av N, Mean og st. deviation.
Screenshot Jamovi input descriptives repeatedmeasures1.png
I SPSS kan en sette opp One-way repeated measures design ved bruk av: Analyze → General Linear Model → Repeated Measures. I jamovi velger man videre Analyses→ ANOVA → Repeated measures ANOVA
Screenshot SPSS Menu Repeated Measures Design 1-2 .png Screenshot jamovi menu repeated measures design1.png
I SPSS dukker vinduet "Repeated Measures Define Factors(s)" opp. Within-Subject Factor Name skal være "Animal", og number of levels skal være 4. Trykk Define. I SPSS flytter man så variablene stick, testicles, eye og witchetty til feltet Within-Subjects Variables (Animal). I jamovi skriver man inn "Animal" i RM factor 1, og og navngir de fire nivåene som anvist på bildet. Videre flyttes variablene stick, testicle, eye og witchetty til feltet Repeated Measures Cells.
Screenshot SPSS definefactors input repeatedmeasures1.jpg Screenshot jamovi input1 repeated measures design1.png
I SPSS trykker man på Contrasts, velg repeated og change. Vinduet skal se ut som på bildet. Contrasts er ikke mulig i jamovi i denne analysen.
Screenshot SPSS contrasts repeatedmeasures1.png
For å produsere Within-Subjects effects i jamovi må man gå til Model og flytte Animal fra Repeated Measures Components til Model Terms.
Screenshot jamovi input2 repeated measures design1.png
Dette trinnet produseres automatisk i SPSS. Under Assumption Checks, huker du av Sphericity tests, samt none, Greenhouse-Geisser og Huynh-Feldt.
Screenshot jamovi input3 repeated measures design1.png
Trykk på EM Means, flytt animal fra feltet Factors(s) and factor interaction til feltet display means for. Huk av compare main effects og velg Bonferroni. Under feltet Post Hoc Tests, flyttes Animal fra venstre til høyre felt. Huk av Bonferroni.
Screenshot SPSS EM Means repeatedmeasures1.png Screenshot jamovi input4 repeatedmeasures1.png
I SPSS trykker man til slutt på Options og huker av som anvist på bildet.
Screenshot SPSS options repeatedmeasures1.png
Resultat i SPSS. De to siste resultatene (multivariate tests og tests og within-subject contrasts) produseres ikke i jamovi. Resultat i jamovi.
Output spss repeatedmeasures2.jpg Output jamovi repeatedmeasures2.jpg


Analyse 2

Denne sammenlikning viser hvordan en factorial repeated-measures design gjennomføres slik som det er beskrevet i kapittelet 15.14.-15.16 av Field (2017), spesielt figurene 15.11-15.16, 15.18-15.19 og 15.20 og utgavene 15.12-15.14, 15.16-15.19.

SPSS (version 25) jamovi (versjon 1.2)
Dette trinnes gjøres under options i SPSS. Som i analyse 1, kjøres en først en deskriptiv analyse i jamovi. Analyses → Explore → Descriptives.
Screenshot jamovi descriptives menu repeatedmeasure2.png
Flytt alle variablene til Variables, og huk av N, Means og St. deviation.
Screenshot jamovi descriptives input repeatedmeasure2.png
I SPSS kjøres en factorial repeated-measures design ved bruk av: Analyze → General Linear Model → Repeated Measures. I jamovi gjøres dette ved bruk av: Analyses→ ANOVA → Repeated measures ANOVA
Screenshot SPSS Menu Repeated Measures Design 1-2 .png Screenshot jamovi menu repeatedmeasure2.png
I SPSS dukker vinduet "Repeated measures define factors opp". Først skriver du inn drink i Within-subject factor name, og setter antall nivå til 3. Videre skriver du inn imagery i Within-subject factor name, og setter antall nivå til 3. Trykk define. jamovi: Under repeated measures factors skriver man inn "drink" i RM1 og fyller inn beer, wine og water i i de tre nivåene. Skriv så inn "imagery" i RM2, og skriv inn pos, neg og neut i nivåene.
Screenshot SPSS Define Factors Repeated Measures Design2.png Screenshot jamovi input1 repeatedmeasure2.png
Flytt så alle variablene til within-subjects variables, slik at bildet blir som anvist under. Flytt så variablene til repeated measures cell.
Screenshot SPSS Input Repeated Measures Design2.png Screenshot jamovi input2 repeatedmeasure2.png
jamovi: Under model flyttes først drink og imagery fra repeated measures components til model term. Marker så både drink og imagery og flytt de over til model term (drink*imagery).
Screenshot jamovi model repeatedmeasure2.png
Dette produseres automatisk i SPSS jamovi: huk av som anvist på bildet under assumption checks.
Screenshot jamovi assumptionchecks repeatedmeasure2.png
I SPSS flyttes drink, imagery og drink*imagery fra factors and factor interactions til display means for. Huk av compare main effects and velg bonferroni. jamovi: Under posthoc tests flyttes drink, imagery og drink*imagery fra venstre til høyre felt, og bonferroni hukes av.
Screenshot SPSS EM Means Repeated Measures Design2.png Screenshot jamovi posthoc repeated measures2.png
I SPSS trykker man på plots og flytter drink til horizontal axis og imagery til separate lines. Videre flytter man drink til horisontal og add, så imagery til horizontal og add. Bildet skal se ut som anvist under. Huk av Line Chart, samt include error bars (confidence interval 95%). Huk av på y axis starts at 0. Under EM means i jamovi flyttes drink til term 1, imagery til term 2, og drink og imagery til term 3. Huk så av på marginal mean plots og equal cell weights.
Screenshot SPSS plots repeatedmeasures2.png Screenshot jamovi EMmeans repeatedmeasure2.png
SPSS: Velg options og huk av som anvist. Jamovi: Deskriptiv statistikk er allerede produsert og parameter estimates er ikke et valg som i SPSS.
Screenshot SPSS Options Repeated Measures Design2.png
I SPSS: Velg contrasts. Contrast skal være simple på både drink og imagery. Under reference category velger du last. Dette steget eksisterer ikke i jamovi.
Screenshot SPSS Contrasts Repeated Measures Design2.png
Resultat i SPSS. Figurene drink*imagery og tests of within-subject contrasts produseres bare i SPSS. Resultat i jamovi.
Output SPSS repeatedmeasure2.jpg Output jamovi repeated measures2.jpg


Referanser

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). SAGE Publications.