Lokal styringsgruppe for FS ved UiB

Frå SAwiki

Sammensetning og mandat

Sist revidert og vedtatt på møte 27.11.2007

Styringsgruppen er sammensatt av leder (utdanningsdirektøren eller den utdanningsdirektøren utpeker) og en fast representant fra hvert av fakultetene, fortrinnsvis seksjonsleder for studiesaker. SEVU og Personal- og økonomiavdelingen har hver sin observatør i gruppen.

  1. Styringsgruppen har ansvar for forvaltning og videreutvikling av Felles Studentsystem (FS) ved Universitetet i Bergen og rapporterer til systemeier.
  2. Gruppen skal overvåke kvalitetssikringen av data i FS som en kontinuerlig prosess. Kvalitetssikringen av data som rapporteres til DBH skjer i separate møter.
  3. Gruppen skal vurdere saker som gjelder integrasjon med annen funksjonalitet/andre system.
  4. Gruppen skal være løpende orientert om FS-møter på nasjonalt nivå (styre og nasjonale arbeidsgrupper der UiB er representert) og lokale brukergrupper. Om nødvendig kan gruppa be om at lokale representanter stiller på møter i styringsgruppa for å orientere om aktuelle saker.
  5. Det opprettes brukergrupper etter behov. Styringsgruppen fastsetter mandat og utpeker leder for brukergruppene. Fakultetene peker ut sine medlemmer i de ulike gruppene.

Utdanningsavdelingen v/ Seksjon for fellestjenester ivaretar sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen. UA oppretter en intern koordineringsgruppe for FS.

Gruppen har normalt 2-3 møter hvert semester.