Lokal styringsgruppe for FS ved UiB

Frå SAwiki
Versjonen frå 28. november 2007 kl. 10:06 av Afaoo (diskusjon | bidrag)

Sammensetning og mandat

Styringsgruppen er sammensatt av leder (utdanningsdirektøren eller den utdanningsdirektøren utpeker) og en fast representant fra hvert av fakultetene, fortrinnsvis seksjonsleder for studiesaker. SEVU og Personal- og økonomiavdelingen har hver sin observatør i gruppen.

  1. Styringsgruppen har ansvar for forvaltning og videreutvikling av Felles Studentsystem (FS) ved Universitetet i Bergen og rapporterer til systemeier.
  1. Gruppen skal overvåke kvalitetssikringen av data i FS, både som en kontinuerlig prosess. Kvalitetssikringen av data som rapporteres til DBH skjer i separate møter.
  1. Gruppen skal vurdere saker som gjelder integrasjon med annen funksjonalitet/andre system.
  1. Gruppen skal være løpende orientert om FS-møter på nasjonalt nivå (styre og nasjonale arbeidsgrupper der UiB er representert) og lokale brukergrupper. Om nødvendig kan gruppa be om at lokale representanter stiller på møter i styringsgruppa for å orientere om aktuelle saker.
  1. Det opprettes brukergrupper etter behov. Styringsgruppen fastsetter mandat og utpeker leder for brukergruppene. Fakultetene peker ut sine medlemmer i de ulike gruppene.

Utdanningsavdelingen v/ Seksjon for fellestjenester ivaretar sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen. UA oppretter en intern koordineringsgruppe for FS.

Gruppen har normalt 2-3 møter hvert semester.


Her finner du innkallinger og referater knyttet til UiBs styringsgruppe for FS.