Brukardiskusjon:Afaoo

Frå SAwiki
Versjonen frå 26. april 2010 kl. 16:15 av Uawikibot (diskusjon | bidrag) (42 versjonar)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Undervisning- og eksamensmelding

Gjennom FS og Studweb kan en detaljstyre påmelding til både eksamen og undervisning i et emne. I forkant av semesterregistreringsperioden bør man tenke igjennom hvordan (og når) en ønsker at påmelding skal foregå. Dette gjelder også spørsmålet om hvordan partiplassering på grupper/partier skal foregå.

FS skiller mellom undervisningsmelding og eksamensmelding. Undervisningsmelding handler om hvorvidt studenten har fått plass på undervisning.

I emner med obligatoriske undervisningsaktiviteter krever FS/Studweb at studenten har fått plass (fått undervisningsopptak) til undervisning før studenten kan eksamensmelde seg (med mindre studenten allerede har fått de obligatoriske aktivitetene godkjent). Logikken bak dette er at studenten ikke kan få godkjent de obligatoriske aktivitetene uten å ha fått plass på den organiserte undervisningen og derfor heller ikke kan ta eksamen.

Hvordan får studenten undervisningsopptak?

For å få fram mulighetene i FS/Studweb viser vi her 5 ulike "emneoppsett" og forklarer hvordan disse "oppfører" seg på studweb.


Oppsett 1 - Begrenset plass, førsteman-til-møllen, uten påmelding til partier/grupper

 • Her er det et tak for hvor mange som kan følge undervisning
 • Studentene skal ikke velge parti/gruppe
 • Det er begrensninger i antall plasser grunnet auditorieforhold eller lignende
 • Oppmelding til emnet skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: DIREKTE
 • Undervisningsenhet -> Lukket: Ja
 • Undervisningsenhet -> Underbilde Opptaksgruppe -> Kapasitet: Her setter man antall passer
 • Undervisningsaktivitet -> Kan ønskes av student: Det må ikke eksistere partier med J i dette feltet

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten får undervisningsopptak automatisk/umiddelbart sålenge det er ledige plasser

Skjermbilder av eksempeloppsett 1 i FS (kommer senere)


Oppsett 2 - Begrenset plass, førstemann-til-møllen, med påmelding til partier/grupper

 • Her er det et tak for hvor mange som kan følge undervisningen
 • Studentene skal velge parti/gruppe
 • Valg av parti/gruppe skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: DIREKTE
 • Undervisningsenhet -> Lukket: Ja
 • Undervisningsenhet -> Underbilde Opptaksgruppe -> Kapasitet: Her setter man totalt antall passer
 • Undervisningsaktivitet -> Kapasitet: Her setter man antall plasser på partiet
 • Undervisningsaktivitet -> Kan ønskes av student: Ja
 • Undervisningsaktivitet -> Disiplin, Form, Partinummer: Disse må være fyllt ut på partier som skal være valgbare for studenten

Kapasitet = den laveste av (summen av partier) og kapasitet på opptaksgruppe

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten velger parti/gruppe blant partier/grupper med ledig kapasitet
 • Studenten undervisningsopptak automatisk/umiddelbart sålenge det er ledige kapasitet
 • Antall plasser bestemmes enten ut fra totalt antall plasser i partiene eller på opptaksgruppen knyttet til undervisningsenheten (det som er lavest).

Skjermbilder av eksempeloppsett 2 i FS (kommer senere)


Oppsett 3 - Begrenset plass, opptak, uten påmelding til partier/grupper

 • Her er det et tak for hvor mange som kan følge undervisning
 • Studentene skal ikke inndeles i grupper
 • Det er begrensninger i antall plasser grunnet auditorieforhold eller lignende
 • Det skal gjennomføres opptak til undervisningen - studentene må søke om plass på undervisningen innen en frist
 • Når fristen er utløpt skal institutt/fakultet gjøre et undervisningsopptak
 • Søkerne (de undervisningsmeldte) tildeles poeng (det vanligste er er såkalte "køvekttall", altså hvor mange studiepoeng studenten har fra før) slik at de kan rangeres
 • Noen av studentene gis undervisningsopptak og andre får avslag (evt. havner på venteliste om en ønsker å bruke dette)
 • Eksamensoppmelding av de som har fått plass skjer ved hjelp av en rutine i FS
 • Resultatet av opptaket ser studenten på Studweb

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: SØKNAD
 • Undervisningsenhet -> Lukket: Ja
 • Påmelding start: Når åpnes det for påmelding/søknad
 • Påmelding frist: Når stenges det for påmelding/søknad
 • Undervisningsaktivitet -> Kapasitet: Her setter man antall plasser på partiet
 • Undervisningsenhet -> Underbilde Opptaksgruppe -> Kapasitet: Her setter man antall passer

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten får beskjed om at han har søkt om undervisningsopptak
 • Undervisningsopptak gis av saksbehandler etter påmeldingsfrist
 • En kan velge å kreve at studenten skal takke ja til tilbudet om plass før det gis opptak (jasvar gis via Studweb). Undervisningsopptak gis da automatisk når studenten har takket ja til plassen. Etter at fristen for jasvar er gått ut, kan en evt. fylle på fra venteliste)


Skjermbilder av eksempeloppsett 3 i FS (kommer senere)


Oppsett 4 - Begrenset plass, opptak, med påmelding til partier/grupper

 • Som "Oppsett 3", men med partivalg
 • Studentene skal prioritere mellom maks 3 ulike partier/grupper (lenke til emnets timeplan er tilgjengelig i Studweb)

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: SØKNAD
 • Undervisningsenhet -> Lukket: Ja
 • Påmelding start: Når åpnes det for påmelding/søknad
 • Påmelding frist: Når stenges det for påmelding/søknad
 • Undervisningsenhet -> Underbilde Opptaksgruppe -> Kapasitet: Her setter man totalt antall passer
 • Undervisningsaktivitet -> Kapasitet: Her setter man antall plasser på partiet
 • Undervisningsaktivitet -> Kan ønskes av student: Ja
 • Undervisningsaktivitet -> Disiplin, Form, Partinummer: Disse må være fyllt ut på partier som skal være valgbare for studenten

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten prioriterer mellom partier på Studentweb
 • Studenten får beskjed om at han har søkt om undervisningsopptak
 • Undervisningsopptak gis av saksbehandler etter påmeldingsfrist
 • Tildeling av plasser på parti/gruppe skjer ut fra prioritet og poengsum
 • En kan velge å kreve at studenten skal takke ja til tilbudet om plass før det gis opptak (jasvar gis via Studweb). Undervisningsopptak gis da automatisk når studenten har takket ja til plassen. Etter at fristen for jasvar er gått ut, kan en evt. fylle på fra venteliste)


Skjermbilder av eksempeloppsett 4 i FS (kommer senere)


Oppsett 5 - Ubegrenset plass, uten påmelding til grupper/partier

 • Her er det ubegrenset plass (oftest er det vel slik at erfaring tilsier at det ikke melder seg flere studenter enn det ordnes plass til - en eller annen form for begrensning er det jo alltid).
 • Studentene skal ikke velge eller plasseres på parti.

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: DIREKTE
 • Undervisningsenhet -> Lukket: Nei
 • Undervisningsenhet -> Underbilde Opptaksgruppe -> Ikke relvant

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten får undervisningsopptak automatisk/umiddelbart

Skjermbilder av eksempeloppsett 5 i FS (kommer senere)

Gjenstår å beskrive

Etteranmelding

Når et emneopptak er gjort, kan en velge å la emnet gå over i en etteranmeldingsfase. Å åpne opp for en ny søknadsrunde gir ikke mening, så man har i praksis to valg:

 1. MANUELL: Studentene får da beskjed om at henvendelser angående partivalg må rettes til institutt/fakultet.
 2. DIREKTE: Emnet går da over til å oppføre seg som førstemann-til-mølla. Det vil si studenter kan melde seg på til eventuelt ledige plasser på undervisning/grupper/partier.

Dette bestemmer man ved å sette MANUELL eller DIREKTE i feltet for etteranmeldingstype i Emne samlebilde.

På undervisningsenheten setter man startdato for etteranmeldingsfasen (og evt. sluttdato). Dersom denne er blank åpnes det ikke opp for etteranmelding i emnet.

Manuell plassering av studenter på partier

Det er mulig å foreta en manuell partifordeling før studentene semesterregistrerer seg. Studentene vil da ha undervisningsopptaket i orden og det vil framgå på Studentweb hvilket parti studenten er plassert på. Påmeldingstype bør da settes til MANUELL (det vil da framgå på Studweb at partiplasseringen utføres av instiutt/fakultet).

På emner med obligatorisk undervisningsaktivitet vil studentene ikke kunne melde seg til eksamen før de har fått undervisningsopptak. En bør derfor sørge for at dette er gjort så tidlig som mulig. Selve partiplasseringen har ingen betydning for om studenten får melde seg til eksamen eller ei, men det er selvsagt en fordel at også dette gjøres før studentene semesterregistrerer seg, slik at de umiddelbart ser hvilket parti de er plassert på.

Valg av parti i MiSide

Dersom en ønsker at studentene skal melde seg på grupper/partier på MiSide og ikke i FS, må en velge et av oppsettene uten valg av gruppe/parti. Legg merke til at en på MiSide ikke har noen mekanismer for å "tvinge" studentene til å bli medlem av parti/gruppe. En kan heller ikke hindre studenter i å bli medlem på flere partier/grupper.

Les mer om Emner og grupper på MiSide.

Andre poengtyper enn "køvekttall"

Den vanligste måten å tildele poeng til søkere til undervisninger er såkalte "køvekttall". Studenten tildeles like mange poeng som han har studiepoeng (gjerne begrenset til et maks antall poeng). Dette gjør at studenter med mange studiepoeng blir rangert foran studenter med få studiepoeng.

Det er i tillegg mulig å få FS til å beregne poengsummen på andre måter. F.eks. kan en la studenter som har emnet som obligatorisk emne i sin utdanningsplan få f.eks. 1000 poeng mer enn andre studenter. På den måten sørger man for at alle studenter som ihht. til sitt studeprograms studieplan må ta emnet får plass før studenter som bare tar emnet som valgfritt.

Et annet eksempel er å la alle studenter på ett eller flere spesifikke studieprogram få 1000 tilleggspoeng, slik at disse blir rangert før alle andre studenter.

Ta kontakt med Brukerstøtte for FS dersom du har behov for denne eller andre typer poengberegninger.