Skilnad mellom versjonar av «Undervisning- og eksamensmelding i FS/Studentweb»

Frå SAwiki
 
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
{| width="100%"
 
{| width="100%"

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 11:42

Undervisning- og eksamensmelding

Gjennom FS og Studweb kan en detaljstyre påmelding til både eksamen og undervisning i et emne. I forkant av semesterregistreringsperioden bør man tenke igjennom hvordan (og når) en ønsker at påmelding skal foregå. Dette gjelder også spørsmålet om hvordan partiplassering på grupper/partier skal foregå.

FS skiller mellom undervisningsmelding og eksamensmelding. Undervisningsmelding handler om hvorvidt studenten har fått plass på undervisning.

Det er mulig å kreve at studenten har opptak til undervisning før en tillater at studenten eksamensmelder seg. Dette gjør det mulig å begrense antall påmeldte til et emne. Plassbegrensningen kan enten gjøres ved at en benytter første-man-til-møllen-prinsippet eller gjennom en søknadsprosess hvor en prioriterer søkerne og gir opptak til et bestemt antall.

 • For emner med obligatoriske undervisningsaktiviteter vil FS/Studweb alltid kreve at studenten har fått plass (fått undervisningsopptak) til undervisning før studenten kan eksamensmelde seg (med mindre studenten allerede har fått de obligatoriske aktivitetene godkjent). Logikken bak dette er at studenten ikke kan få godkjent de obligatoriske aktivitetene uten å ha fått plass på den organiserte undervisningen og derfor heller ikke kan ta eksamen.
 • Det er også mulig kreve opptak til undervisning før eksamensmelding ved å sette en 'J' i ett av feltene "Krev und.oppt første" eller "Krev und.oppt alltid". En 'J' i feltet "Krev und.oppt første" gjør at studenten må få opptak til undervisning første gang han eksamensmelder seg. En 'J' i feltet "Krev und.oppt alltid" medfører at studenten alltid må ha fått opptak til undervisning - også ved senere eksamensforsøk i samme emne.

For emner uten obligatoriske aktiviteter og uten begrensninger i antall plasser kan oppsett nr. 5 (beskrevet under) benyttes. De som da melder seg til undervisning vil automatisk bli tildelt plass (få opptak) og de som ønsker å kun eksamensmelde seg, kan gjøre det uten å først undervisningsmelde seg (medlemsskap til emner i MiSide gis studenter som har enten undervisningsmelding eller eksamensmelding eller begge deler.

Hvordan får studenten undervisningsopptak?

På emner med obligatorisk aktivitet(er) eller 'J' i et av feltene beskrevet over, må altså studenten få opptak til undervisning. Emner i FS kan settes opp på flere ulike måter for å gi studenten opptak til undervisning. Under beskrives 5 ulike oppsett som kan benyttes avhengig av hva slags behov en har.


Oppsett 1 - Begrenset plass, førsteman-til-møllen, uten påmelding til partier/grupper

 • Her er det et tak for hvor mange som kan følge undervisning
 • Studentene skal ikke velge parti/gruppe
 • Det er begrensninger i antall plasser grunnet auditorieforhold eller lignende
 • Oppmelding til emnet skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: DIREKTE
 • Emne -> Påkrevd Ja-svar: Nei
 • Undervisningsenhet -> Lukket: Ja
 • Undervisningsenhet -> Underbilde Opptaksgruppe -> Tilbud skal gis: Her setter man antall passer
 • Undervisningsaktivitet -> Kan ønskes av student: Det må ikke eksistere partier med J i dette feltet

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten får undervisningsopptak automatisk/umiddelbart sålenge det er ledige plasser

Skjermbilder av eksempeloppsett 1 i FS (kommer senere)


Oppsett 2 - Begrenset plass, førstemann-til-møllen, med påmelding til partier/grupper

 • Her er det et tak for hvor mange som kan følge undervisningen
 • Studentene skal velge parti/gruppe
 • Valg av parti/gruppe skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: DIREKTE
 • Emne -> Påkrevd Ja-svar: Nei
 • Undervisningsenhet -> Lukket: J/N (spiller ingen rolle. studenten må velge parti og det er fullt når det er fullt)
 • Undervisningsaktivitet -> Kapasitet: Her setter man antall plasser på partiet
 • Undervisningsaktivitet -> Kan ønskes av student: Ja
 • Undervisningsaktivitet -> Disiplin, Form, Partinummer: Disse må være fyllt ut på partier som skal være valgbare for studenten

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten velger parti/gruppe blant partier/grupper med ledig kapasitet
 • Studenten undervisningsopptak automatisk/umiddelbart sålenge det er ledige kapasitet
 • Antall plasser bestemmes ut fra totalt antall plasser i partiene.
  • Merk: Sålenge det eksisterer minst ett parti som kan velges av studentene, så har feltet "Tilbud skal gis" (i underbildet Opptaksgruppe i bildet Undervisningsenhet) ingen effekt.
  • Merk: Dersom studentene skal melde seg på to eller flere ulike typer grupper (f.eks. både labøvelser og seminargrupper) så er det den høyeste summen av plasser innenfor de ulike type gruppene som styrer kapasiteten. Kapasiteten innenfor hver gruppetype bør derfor være lik, da det vil være mulig å melde seg sålenge det er ledig plass på minst et parti. Er kapasiteten ulik, vil en risikere at studenten får meldt seg til den ene typen gruppe og ikke den andre.

Skjermbilder av eksempeloppsett 2 i FS (kommer senere)


Oppsett 3 - Begrenset plass, opptak, uten påmelding til partier/grupper

 • Her er det et tak for hvor mange som kan følge undervisning
 • Studentene skal ikke inndeles i grupper
 • Det er begrensninger i antall plasser grunnet auditorieforhold eller lignende
 • Det skal gjennomføres opptak til undervisningen - studentene må søke om plass på undervisningen innen en frist
 • Når fristen er utløpt skal institutt/fakultet gjøre et undervisningsopptak
 • Søkerne (de undervisningsmeldte) tildeles poeng (det vanligste er er såkalte "køvekttall", altså hvor mange studiepoeng studenten har fra før) slik at de kan rangeres
 • Noen av studentene gis undervisningsopptak og andre får avslag (evt. havner på venteliste om en ønsker å bruke dette)
 • Eksamensoppmelding av de som har fått plass skjer ved hjelp av en rutine i FS
 • Resultatet av opptaket ser studenten på Studweb

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: SØKNAD
 • Emne -> Påkrevd Ja-svar: Etter behov (se lenger nede)
 • Undervisningsenhet -> Lukket: Ja
 • Påmelding start: Når åpnes det for påmelding/søknad
 • Påmelding frist: Når stenges det for påmelding/søknad
 • Undervisningsaktivitet -> Kapasitet: Her setter man antall plasser på partiet
 • Undervisningsenhet -> Underbilde Opptaksgruppe -> Tilbud skal gis: Her setter man antall passer

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten får beskjed om at han har søkt om undervisningsopptak
 • Undervisningsopptak gis av saksbehandler etter påmeldingsfrist
 • En kan velge å kreve at studenten skal måtte takke ja til tilbudet om plass før det gis opptak. Dette gjøres ved å sette J i feltet "Påkrevd Ja-svar" i bildet Emne samlebilde (studenten takker ja/nei til plassen på Studweb). Undervisningsopptak gis da automatisk når studenten har takket ja til plassen. Etter at fristen for jasvar er gått ut, kan en evt. fylle på fra venteliste.


Skjermbilder av eksempeloppsett 3 i FS (kommer senere)


Oppsett 4 - Begrenset plass, opptak, med påmelding til partier/grupper

 • Som "Oppsett 3", men med partivalg
 • Studentene skal prioritere mellom maks 3 ulike partier/grupper (lenke til emnets timeplan er tilgjengelig i Studweb)

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: SØKNAD
 • Emne -> Påkrevd Ja-svar: Etter behov (se lenger nede)
 • Undervisningsenhet -> Lukket: Ja
 • Påmelding start: Når åpnes det for påmelding/søknad
 • Påmelding frist: Når stenges det for påmelding/søknad
 • Undervisningsenhet -> Underbilde Opptaksgruppe -> Kapasitet: Her setter man totalt antall passer
 • Undervisningsaktivitet -> Kapasitet: Her setter man antall plasser på partiet
 • Undervisningsaktivitet -> Kan ønskes av student: Ja
 • Undervisningsaktivitet -> Disiplin, Form, Partinummer: Disse må være fyllt ut på partier som skal være valgbare for studenten

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten prioriterer mellom partier på Studentweb
 • Studenten får beskjed om at han har søkt om undervisningsopptak
 • Undervisningsopptak gis av saksbehandler etter påmeldingsfrist
 • Tildeling av plasser på parti/gruppe skjer ut fra prioritet og poengsum
 • En kan velge å kreve at studenten skal måtte takke ja til tilbudet om plass før det gis opptak. Dette gjøres ved å sette J i feltet "Påkrevd Ja-svar" i bildet Emne samlebilde (studenten takker ja/nei til plassen på Studweb). Undervisningsopptak gis da automatisk når studenten har takket ja til plassen. Etter at fristen for jasvar er gått ut, kan en evt. fylle på fra venteliste.

Skjermbilder av eksempeloppsett 4 i FS (kommer senere)


Oppsett 5 - Ubegrenset plass, uten påmelding til grupper/partier

 • Her er det ubegrenset plass (oftest er det vel slik at erfaring tilsier at det ikke melder seg flere studenter enn det ordnes plass til - en eller annen form for begrensning er det jo alltid).
 • Studentene skal ikke velge eller plasseres på parti.

Oppsett i FS

 • Emne -> Påmeldingstype: DIREKTE
 • Emne -> Påkrevd Ja-svar: Nei
 • Undervisningsenhet -> Lukket: Nei
 • Undervisningsenhet -> Underbilde Opptaksgruppe -> Ikke relvant

Slik fungerer det i praksis

 • Studenten får undervisningsopptak automatisk/umiddelbart

Skjermbilder av eksempeloppsett 5 i FS (kommer senere)

Etteranmelding

Når et emneopptak er gjort, kan en velge å la emnet gå over i en etteranmeldingsfase. Å åpne opp for en ny søknadsrunde gir ikke mening, så man har i praksis to valg:

 1. MANUELL: Studentene får da beskjed om at henvendelser angående partivalg må rettes til institutt/fakultet.
 2. DIREKTE: Emnet går da over til å oppføre seg som førstemann-til-mølla. Det vil si studenter kan melde seg på til eventuelt ledige plasser på undervisning/grupper/partier.

Dette bestemmer man ved å sette MANUELL eller DIREKTE i feltet for etteranmeldingstype i Emne samlebilde.

På undervisningsenheten setter man startdato for etteranmeldingsfasen (og evt. sluttdato). Dersom denne er blank åpnes det ikke opp for etteranmelding i emnet.

Manuell plassering av studenter på partier

A) Når det kreves undervisningsopptak

Dersom emnet har obligatorisk aktivitet eller det er satt J i feltet "Krev und.oppt. alltid" i Emne samlebilde, vil studentene måtte få plass på undervisning før de kan eksamensmelde seg.

I Emne samlebilde:

 • Påmeldingstype = DIREKTE
 • Aut. undmelding = N
 • Påkrevd Ja-svar: N
 • Påkrevd fremmøte: N

Videre settes "Kan ønskes av student" til N på alle undervisningspartier og det legges en opptaksgruppe hvor en angir hvor mange tilbud som skal gis. Dette gjøres i bildet Undervisningsenhet, underbildet Opptaksgruppe. Søk fram f.eks. INF100 versjon 0, 2007 HØST for å se et eksempel på hvordan opptaksgruppen kan registreres.

Med et slikt oppsett vil studenten kunne melde seg til undervisning (og få undervisningsopptak) uten å måtte velge parti. Deretter vil studenten kunne eksamensmelde seg.

Til slutt kan de undervisningsmeldte studentene plasseres manuelt på partier.

B) Manuell plassering før Studweb åpner

Det er mulig å foreta en manuell partifordeling før studentene semesterregistrerer seg. Studentene vil da ha undervisningsopptaket i orden og det vil framgå på Studentweb hvilket parti studenten er plassert på. Påmeldingstype bør da settes til MANUELL (det vil da framgå på Studweb at partiplasseringen utføres av instiutt/fakultet).

På emner med obligatorisk undervisningsaktivitet vil studentene ikke kunne melde seg til eksamen før de har fått undervisningsopptak. En bør derfor sørge for at dette er gjort så tidlig som mulig. Selve partiplasseringen har ingen betydning for om studenten får melde seg til eksamen eller ei, men det er selvsagt en fordel at også dette gjøres før studentene semesterregistrerer seg, slik at de umiddelbart ser hvilket parti de er plassert på.

C) Emner hvor studenten er forhåndsplassert på en aktivitet (ett sett av partier), mens han skal velge parti på Studweb for en annen aktivitet (ett annet sett av partier)

I slike tilfeller må en passe på å sette kapasitet også partiene hvor en manuelt plasserer studentene (men pass på å ha verdien N i feltet "Kan ønskes av student"). Ellers vil systemet oppfatte det som om det ikke er plass til studenten på de partiene hvor han er manuelt plassert (til tross for at han er plassert på partiet allerede).

Valg av parti i MiSide

Dersom en ønsker at studentene skal melde seg på grupper/partier på MiSide og ikke i FS, må en velge et av oppsettene uten valg av gruppe/parti. Legg merke til at en på MiSide ikke har noen mekanismer for å "tvinge" studentene til å bli medlem av parti/gruppe. En kan heller ikke hindre studenter i å bli medlem på flere partier/grupper.

Les mer om Emner og grupper på MiSide.

Andre poengtyper enn "køvekttall"

Den vanligste måten å tildele poeng til søkere til undervisninger er såkalte "køvekttall". Studenten tildeles like mange poeng som han har studiepoeng (gjerne begrenset til et maks antall poeng). Dette gjør at studenter med mange studiepoeng blir rangert foran studenter med få studiepoeng.

Det er i tillegg mulig å få FS til å beregne poengsummen på andre måter. F.eks. kan en la studenter som har emnet som obligatorisk emne i sin utdanningsplan få f.eks. 1000 poeng mer enn andre studenter. På den måten sørger man for at alle studenter som ihht. til sitt studeprograms studieplan må ta emnet får plass før studenter som bare tar emnet som valgfritt.

Et annet eksempel er å la alle studenter på ett eller flere spesifikke studieprogram få 1000 tilleggspoeng, slik at disse blir rangert før alle andre studenter.

Ta kontakt med Brukerstøtte for FS dersom du har behov for denne eller andre typer poengberegninger.