Systemforvaltningsgruppen

Frå SAwiki
Versjonen frå 26. april 2010 kl. 14:24 av Uawikibot (diskusjon | bidrag) (Éin versjon)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Systemforvaltning ved Utdanningsavdelingen

Utdanningsavdelingens systemforvaltningsgruppe

Formål

Formålet med Utdanningsavdelingens systemforvaltningsgruppe er å sørge for at avdelingen ivaretar systemeierskapet for de IKT-systemene avdelingen har ansvar for, på en god måte. Systemforvaltningsgruppen er rådgivende. Gruppen gir råd til utdanningsdirektøren i saker somangår beslutninger om:

 • videreutvikling og drift av systemene, herunder prioriteringer av drifts- og utviklingsoppgaver
 • hvordan avdelingens IKT- systemer skal fungere sammen
 • valg av hensiktsmessige løsninger ved overlapp av funksjonalitet mellom systemene
 • innføring av nye system som UA skal ha systemeieransvar for

Mandat

Systemforvaltningsgruppen er en rådgivende gruppe for utdanningsdirektøren. Gruppen er ansvarlig for å bidra til ivaretakelsen av Utdanningsavdelingens systemeieransvar gjennom å bidra til:

 • at tilbudet om brukerstøtte og opplæring til sammen gir et tilstrekkelig tilbud til brukerne
 • forsvarlig dokumentrasjon og kvalitetssikring av systemene
 • at systemene evalueres og at forvaltning og videreutvikling tjener systemenes formål
 • at det gjennomføres risikovurderinger i forkant av alle avgjørelser som kan innebære risiko for nedetid, forlenget responstid eller tap av data fra avdelingens IKT-systemer, herunder produksjonssettinger av ny hardware, software eller nye versjoner av eksisterende software
 • at ressursbehovet i forbindelse med teknisk utvikling, eller innføring eller anskaffelse av ny funksjonalitet, blir forsvarlig estimert
 • best mulig samkjøring av de ulike systemene
 • at systemene fungerer i tråd med målsettingen

Saker som angår grenseflaten mellom Utdanningsavdelingens IKT-systemer og systemer som avdelingen ikke har eierskap til, skal fremmes for UiBs systemeierforum, der ledelsen for alle de avdelingene som har ansvar for autoritative IKT-systemer er representert.