Prosjektskisse studiegjennomføringsprosjekt

Frå SAwiki
Versjonen frå 26. april 2010 kl. 15:23 av Uawikibot (diskusjon | bidrag) (10 versjonar)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

1. Innledning:

Universitetet i Bergen ønsker å få en oversikt over frafallssituasjonen blant studentene. Det er tidligere gjennomført trivselsundersøkelser blant studentmassen via studentbarometeret og andre mer spesifikke spørreundersøkelser, men det er ikke gjort systematiske undersøkelser om frafall. Utdanningsavdelingen ble oppfordret av Utdanningsutvalget til å levere en større gjennomgang av frafall ved UiB. Dette arbeidet er også beskrevet i rapport og planer 2008. På møte i UU 22.05.2008 ble det lagt frem en omfattende rapport om frafallssituasjonen ved alle studieprogrammene ved UiB for kullene 2003-2007, og prosjektet vil bygge videre på dette arbeidet.


Mandat for prosjektet:

  • Identifisere frafallet
  • Identifisere årsaker til frafall
  • Avgjøre i hvilken grad dette frafallet er akseptabelt og/eller vurdere hva som er et akseptabelt frafall?
  • Ta stilling til i hvor stor grad frafallet kan tilskrives studiekvalitative årsaker relatert til ressursbruk, studenttrivsel og lignende eller andre forklaringsvariabler som alder, bakgrunn livssituasjon etc. Undersøke eksterne forklaringsmodeller; arbeidsmarked og lignende.
  • Gi et godt grunnlag for å danne seg et helhetlig bilde av årsaker til frafall, og komme med forslag til tiltak for å redusere frafallet.


Definisjon på frafall:

I all sin enkelhet betyr det; studenter som har avsluttet studiet uten å gjennomføre hele studieløpet de er tatt opp til. Analysen vil i hovedsak bygge på to konkrete tilnærminger til frafall, gjennomføring og andresemesterfrafall. De konkrete definisjonene på frafall her er;

Gjennomføring
’studenter som er tatt opp til et studiet på UIB, og som ikke er registret som student siste semester, og som ikke har oppnådd en grad enten på studieprogrammet de ble tatt opp til eller har oppnådd en grad på tilsvarende studienivå, og som heller ikke er i permisjon’.

Andresemesterfrafall
’Studenter som har takket ja til plassen og møtt, men som ikke er semesterregistrert påfølgende semester, og som heller ikke er i permisjon’.

2. Organisering

For å sikre at frafallsanalysene fokuserer på relevante problemstillinger både i forhold til faglig profil og administrative og ressursmessige utfordringer, er det viktig at prosjektet i påfølgende fase er godt forankret i institusjonen. Gjennomføringen av det videre arbeidet i prosjektet vil derfor være organisert med en prosjektgruppe på Utdanningsavdelingen. Dette er arbeidsgruppen for prosjektet. Videre er prosjektet forankret via analysegruppen på UiB, ved at analysegruppen fungerer som styringsgruppe for prosjektet. I tilegg skal det nedsettes en referansegruppe bestående av fakultetsrepresentanter helst med noen fra fagmiljøene som skal være med å sikre at relevante problemstillinger løftes frem. Denne gruppen skal være med å diskutere relevante problemstillinger om frafall og studiegjennomføring, variabelvalg, metode, og bidra til å komme med konklusjoner om tiltak i etterkant av analysene.


Nasjonalt samarbeid

Etter samtaler og møte mellom UiO og UiB 16.06.2008 er det enighet om å nedsette det vi har kalt et ”samarbeidsprosjekt” mellom institusjonene. UiO gjennomfører et tilsvarende prosjekt, og vi ønsker å ha en møteplass for å utveksle erfaringer, kompetanse og felles tilnærming. Vi har hver våre problemstillinger ut i fra ulike utfordringer på institusjonene. Vi ønsker likevel å utarbeide en såpass felles tilnærming at vi har muligheter for å lage felles analyser på slutten av prosjektet.

Møtepunktene i dette samarbeidet vil fungere som viktige milepæler i prosjektet. Prosjektleder vil i samarbeid med prosjektgruppen (arbeidsgruppen) utarbeide en konkret fremdriftsplan som legges fem for styringsgruppen på første møte.


3. Gjennomføring

Fase I
Den første delen starter med å identifisere frafallet ved UiB. Det er flere relevante innfallsvinkler på hva frafall er. I all sin enkelhet betyr det; studenter som har avsluttet studiet uten å gjennomføre hele studieløpet de er tatt opp til. Rapporten tar først og fremst sikte på å få en oversikt over hvor høyt frafallet er, og identifiserer frafall ut i fra kull på de enkelte studieprogrammer og fakulteter. Rapporten er omfattende med et stort antall enheter, er gjennomarbeidet og vil danne grunnlaget for den videre årsaksanalysen. Dette gir oss muligheter for å finne direkte forklaringer på frafallet som er beskrevet i denne rapporten. Fase 1 er med frafallsrapporten i stor grad gjennomført, men analysen må oppdateres og justeres i det videre prosjektet.


Fase II

Den neste fasen er å finne relevante problemstillinger rundt årsaker til frafall, og bygge opp en metode for dette. I utgangspunktet er det tenkt at prosjektet skal lage en forklaringsmodell der vi først identifiserer mulige relevante årsakssammenhenger ved bivariate analyser, og deretter bygger ut modellen med flere forklaringer i en regresjonsanalyse. Her må det gjøres flere prøveanalyser, og det må påregnes at variabler og metoden justeres underveis.


En viktig del av denne fasen er surveyundersøkelse blant studenter. Prosjektet tar sikte på å gjennomføre en undersøkelse både blant nåværende og frafalte studenter. Svarene vil bli omkodet slik at de inngår i analysen om frafall. For at vi skal kunne ha tillit til årsaksforklaringene har vi en målsetning om en svarrespons på rundt 60%. Denne delen vil derfor være ressurskrevende særlig med tanke på oppfølging av respondentene. Vi tar sikte på at undersøkelsen i hovedsak kan gjennomføres med eksisterende verktøy i MiSide, Refleks, Studentweb og SPSS eller lignende.


Fase III
Den siste delen av prosjektet vil ferdigstille analysen og ta utgangspunkt i årsaksforklaringer og vurdere hvilken tillit vi kan ha til funnene i analysen, og på bakgrunn av dette komme med forslag til hvordan UiB skal tilnærme seg frafall. Hva er innenfor et normalt avvik av studentfrafall? Hvordan kan vi redusere frafall? Hvilken del av frafallet kan vi gjøre noe med?


Det vil også bli laget en rapport med en evaluering av prosjektet hvor det også blir vurdert om dette er analyser som bør gjøres jevnlig.


26.06.2008 – UA ved Benedicte Løseth

Aktuelt

  • Spørreskjema blir sendt ut i månedsskiftet mars/april
  • Nasjonalt møte 26. mai i Oslo
  • Les den ferdige rapporten