Ny versjon av Mi side 24.6.2010 / New version of My Space 6.24.2010

Frå SAwiki
Versjonen frå 23. juni 2010 kl. 13:49 av St01285 (diskusjon | bidrag) (Oppretta sida med «Information in English follows below. '''NORSK:''' På torsdag 24.juni mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i [https://miside.uib.no/ Mi side]. Dersom du oppda…»)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Information in English follows below.

NORSK:

På torsdag 24.juni mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i Mi side. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 26 og 28 vil brukerveiledningene for studenter og for administratorer bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at man fint vil kunne benytte den gamle veiledningen frem til den er oppdatert.

Dette er nytt for dere som er studenter på Mi side:

 • Kalender:
  • Dere vil kunne abonnere på emne- og undergruppekalendere i Mi side fra andre kalendere som f.eks. Google Kalender, iCal, Windows Live Kalender osv. Merk at selv om emnekalendere i Mi side oppdateres hyppig så har ikke andre kalendertyper like hyppig oppdateringsfrekvens. Det kan dermed bli en forsinkelse i oppdateringen av kalenderdata. Kalenderne på Mi side er uansett autoritativ kilde når det gjelder undervisningsaktiviteter.
  • Dere vil kunne eksportere hele kalendere, som f.eks. en hel emnekalender, gruppekalender eller dine egen personlige kalenderinnlegg.
 • Innlevering:
  • Dersom man ikke har en gyldig vurderingsmelding på et emne registrert i StudentWeb så får man beskjed om dette når man forsøker å levere inn en oppgave.
  • Når man leverer inn nye versjoner av en oppgave så tar Mi side vare på versjonshistorikken på filnavnet. (Tilgjengelig under "Egenskaper").
  • Det blir mulig å levere inn zip-filer og alle typer rene tekstfiler (i tillegg til PDF filer) i anonymiserte innleveringsmapper. Merk at zipfilene kun kan inneholde tekstfiler og/eller PDF når en innleveringsmappe er anonymisert. Det er ikke mulig å levere zip-filer i masteroppgave mappen.
  • Grensen for filstørrelse ved innlevering av oppgaver er nå 20 MB for alle typer mapper. Tidligere var det kun masteroppgave mappen som tillot filer på inntil 20 MB.
 • Undersøkelse:
  • En undersøkelse vil huske de registrerte svarene dersom man får opp en eventuell feilmelding.
 • Emnemedlemskap:
  • Dere som er medlem på mer enn 40 emner på Mi side får muligheten til å lage en favorittliste som vil være tilgjengelig i tillegg til søkefeltet som dukker opp når man får mer enn 40 emnemedlemskap. (Dette administrer du via fanen "Emner og grupper")

Dette er nytt for dere som administrerer emner eller grupper på Mi side:

 • Emne- og gruppemedlemskap:
  • Dere som er medlem på mer enn 40 emner på Mi side får muligheten til å lage seg en favorittliste som vil være tilgjengelig i tillegg til søkefeltet som dukker opp når man får mer enn 40 emnemedlemskap. (Dette administrerer du via fanen "Emner og grupper")
  • Det er mulig å forlenge studenters medlemskap på grupper i Mi side (som feks institutt- og fakultetsgrupper) med to mnd.
  • Dere får mulighet til å definere en dato og et klokkeslett for når en undergruppe skal åpnes for studentenes påmelding.
 • Kalender:
  • Dere vil kunne abonnere på emne- og undergruppekalendere fra Mi side i f.eks. Google Kalender, iCal, Windows Live Kalender osv. Merk at selv om emnekalendere i Mi side oppdateres hyppig så har ikke andre kalendertyper like hyppig oppdateringsfrekvens. Det kan dermed bli en forsinkelse i oppdateringen av kalenderdata. Kalenderne på Mi side er uansett autoritativ kilde når det gjelder undervisningsaktiviteter.
  • Dere vil kunne eksportere hele kalendere, som feks en hel emnekalender, gruppekalender eller dine egen personlige kalenderinnlegg.
 • Fillager:
  • Dere får mulighet til å vise eller skjule en beskrivelsen for mapper i fillageret.
 • Meldinger:
  • Dere vil kunne legge ved en lenke til en eller flere filer i fillageret samtidig som man skriver meldingen.
  • Dere vil kunne definere klokkeslett for når meldinger skal publiseres og arkiveres i tillegg til dato.
 • Innlevering:
  • Studenter som mangler en gyldig vurderingsmelding i Studentweb får beskjed om dette når de forsøker å levere inn oppgaver.
  • Når studenter leverer inn nye versjoner av oppgaver så tar Mi side også vare på versjonshistorikken for filnavnet. (Tidligere tok Mi side kun vare på versjonshistorikken for selve tittelen til filen.)
  • Man kan se studentens formelle medlemskap som kommer fra Studentweb (undervisnings- og/eller vurderingsmeldinger) når man lister opp de som har levert inn oppgaver.
  • Det blir mulig å levere inn zip-filer og alle typer rene tekstfiler (i tillegg til PDF filer) i anonymiserte innleveringsmapper. Merk at zip-filene kun kan inneholde tekstfiler og/eller PDF når en innleveringsmappe er anonymisert. Det er ikke mulig å levere zip-filer i masteroppgave mappen.
 • Undersøkelse:
  • En undersøkelse vil huske de registrerte svarene dersom man får opp en eventuell feilmelding.
  • Man får ikke eksporte data eller se på resultatene underveis når en undersøkelse er aktiv/ligger ute.
  • Totalt antall registrerte svar som er kommet inn på en undersøkelse vises på administrasjonssiden.


ENGLISH:

On Thursday June 24 between 15:00 and 16:00 some improvements made to My Space is launched. If you should notice something not working properly please notify us via the link "Do you have any technical questions regarding this page?" at the bottom of My Space. During week 26 and 28 the user Documentation for both students and administrators will be updated to include the new features in My Space. Note that you probably will be able to use the old documentation until it has been updated.

This is new for all the students in My Space:

 • Calendar:
  • You will be able to subscribe to class- and subgroup calendars in My Space from other Calendars, for instance from Google Calendar, iCal, Windows Live Calendar etc. Note that even though My Space Calendars are updated frequently this is no guarantee that other calendars are updated at equally frequent intervals. Because of this, there might be a delay in the update of the calendar data. The calendars in My Space are always the authoritative source of information regarding teaching activities.
  • You will be able to export an entire Calendar, for instance a Class calendar, Community calendar or your own personal calendar activities.
 • Assignment:
  • Students that do not have a formal exam registration for a class in StudentWeb will be notified about this when submitting an assignment.
  • When you submit new versions of assignments, My Space saves the history of the previous versions filenames. (It used to only save the history of the title of the file.)
  • It will be possible to submit zip-files and all kinds of text files (in addition to PDF) in anonymized assignment folders. Note that the Zip-files can only contain text files and/or PDF files when submitting in an anonymized folder. It is not possible to submit ZIP files in the Master's thesis folder.
 • Survey:
  • If you should get an error message when submitting a survey, it will remember all your registered values.
 • Class membership:
  • If you have over 40 class memberships you can make your own list of favourites that will be available in addition to the search fields that automatically appear when you have more than 40 Class memberships. (This is administrated under the "Classes and Communities" tab.)

This is new for those that are administrating Classes or Groups in My Space:

 • Class membership:
  • If you have over 40 class memberships you can make your own list of favourites that will be available in addition to the search fields that automatically appear when you have more than 40 Class memberships. (This is administrated under the "Classes and Communities" tab.)
  • You can prolong the student’s membership in Groups in My Space with two months (for instance memberships in the Department group etc.)
  • You will be able to predefine a date and time for when subgroups should open for students to join them.
 • Calendar:
  • You will be able to subscribe to class- and group calendars in for instance Google Calendar, iCal, Windows Live Calendar etc. Note that even though My Space Calendars are updated frequently this is no guarantee that other calendars are updated at equally frequent intervals. Because of this, there might be a delay in the update of the calender data. The calendars in My Space are always the authoritative sorce of information regarding teaching activities.
  • You will be able to export an entire Calendar, for insstance a Class calendar, Community calendar or your own personal calendar activities.
 • File Storage:
  • You can select to show or hide a folder description in the File Storage.
 • News:
  • You can add a link to one or several files in the File Storage at the same time as you compose the message.
  • You will be able to define a time for when a message should be posted and archived in addition to a date.
 • Assignment:
  • Students that do not have a formal exam registration for a class in StudentWeb will be notified about this when submitting an assignment.
  • When students submit new versions of assignments, My Space will save the history of the previous versions filenames. (Available under "Properties").
  • You will be able to see the students formal memberships from StudentWeb (Class- and/or exam registration) when you list those students that have submitted assignments.
  • It will be possible to submit zip-files and all kinds of text files (in addition to PDF) in anonymized assignment folders. Note that the Zip-files can only contain text files and/or PDF files when submitting in an anonymized folder. It is not possible to submit ZIP files in the Master's thesis folder.
 • Survey:
  • If you should get an error message when submitting a survey, it will remember all your registered values.
  • You will not be able to export data or view the results while an anonymous survey is active/in progress.
  • The total registered answers for a survey is shown in the administration page for the survey.