Ny versjon av Mi side 21.12.2010 / New version of My Space 12.21.2010

Frå SAwiki
Versjonen frå 21. desember 2010 kl. 13:55 av St01285 (diskusjon | bidrag)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

(Information in English follows below.)

Tirsdag 21.desember mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i Mi side. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 1 vil brukerveiledningene for studenter og for administratorer bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benyttes frem til oppdateringene er på plass.

Nytt for studenter på Mi side:

Grafisk og layout

 • Antall påloggede brukere er flyttet til Kontrollpanelet.
 • Det er mindre luft rundt toppbanneret "Mi side".
 • Brødsmulestien som holder styr på hvor du er i Mi side og som kan brukes til navigering er flyttet lenger mot venstre og har fått uthevet font. (Du finner den like over fanene "Hjem" og "Emne og gruppe".)
 • Antall ruter/funksjoner som opprettes som default på nye emner og grupper i Mi side er redusert for å få ned antallet tomme/ubrukte funksjoner på hjemmesidene.
 • Plasseringen av rutene er endret.
  • Ruten for innleveringer er blant annet plassert høyere opp på hjemmesiden til et emne.
 • Dere vil også se at rutene, som er grønne på emner, lilla på grupper og blå på "Mi side", finnes flere steder enn i den gamle versjonen av Mi side. Disse rutene innholder som vanlig en snarvei inn til brukerveiledningen for den aktuelle funksjonen (se ?-ikonet). Dere kan blant annet se dette når dere leverer inn oppgaver.

Innlevering

 • De tre hovedmappetypene har fått nye ikoner som symboliserer hhv Læringsmappe, Vurderingsmappe og Masteroppgave.
 • Toppnivået "Innleveringsmappe" er endret til overskriften ”Innholdet i Innlevering” i og med at dette nivået ikke er en mappe for innlevering av oppgaver. Innleveringene skjer alltid i en av de tre mappetypene eller i undermapper til disse.
 • Ruten med ? ikonet (lenken til brukerveiledningen for innleveringer) er nå tilgjengelig uansett hvor man befinner seg i innleveringsprosessen.
 • Forsøk på å levere inn en en ZIP-fil som inneholder minst en tom fil (0 KB) vil gi en feilmelding.

Meldinger

 • Sorteringen av meldinger er endret: Meldinger fra gruppen ”Universitetet i Bergen” blir i den nye versjonen plassert øverst i meldingsruten på Mi side. Deretter blir emnene listet i alfabetisk rekkefølge (inkludert undergrupper til emner) og til slutt vises meldinger fra alle andre typer grupper som man er medlem av i alfabetisk rekkefølge.

Fillager

 • Når nye filer lastes opp i fillageret, eller nye mapper opprettes, indikeres disse som vanlig med en rød ”Ny” tekst i venstre kolonne som blir liggende i 7 dager. Nå blir ”Ny” markeringen også vist i toppnivåene til både emnets fillager og under "Mine filer".

Kalender

 • I kalenderens listevisning kan man nå velge hvilken dato listen skal starte på ved å klikke på en dag i den lille kalenderen til venstre.
 • Det er lagt inn et "Sist endret" felt i alle kalenderforekomster på Mi side som viser når og hvem som endret innlegget sist.

E-post

 • I kontrollpanelet ligger en lenke til IT-avdelingens veiledning på hvordan studenter setter opp videresending av e-post fra sin student-e-post til en annen e-postkonto.

Emner og grupper

 • Semester og årstall vises nå for emner på flere steder i Mi side slik at det er enklere å se hvilket emne man befinner seg på.


Nytt for administratorer på Mi side:

Grafisk og layout

 • Antall påloggede brukere er flyttet til Kontrollpanelet.
 • Det er mindre luft rundt toppbanneret "Mi side".
 • Brødsmulestien som holder styr på hvor du er i Mi side og som kan brukes til navigering er flyttet lenger mot venstre og har fått uthevet font. (Du finner den like over fanene ”Hjem” og ”Emne og gruppe”.)
 • Antall ruter/funksjoner som opprettes som default på nye emner og grupper i Mi side er redusert for å få ned antallet tomme/ubrukte funksjoner på hjemmesidene.
 • Plasseringen av rutene er endret.
  • Ruten for innleveringer er blant annet plassert høyere opp på hjemmesiden til et emne.
 • Dere vil også se at rutene, som er grønne på emner, lilla på grupper og blå på "Mi side", finnes flere steder enn i den gamle versjonen av Mi side. Disse rutene innholder som vanlig en snarvei inn til brukerveiledningen for den aktuelle funksjonen (se ?-ikonet).

Innlevering

 • Læringsmappen blir ikke lenger opprettet som standard noe som betyr at man må opprette den eller de mappetypene som det er behov for på hvert emne.
 • De tre mappetypene har fått nye ikoner som symboliserer hhv Læringsmappe, Vurderingsmappe og Masteroppgave.
 • Toppnivået "Innleveringsmappe" er endret fra en mappe til en overskrift, "Innholdet i Innlevering", siden innleveringer alltid foregår i en av mappetypene.
 • Forsøk på å levere inn en en ZIP-fil som inneholder minst en tom fil (0 KB) vil gi en feilmelding.
 • Når en administrator skal levere inn en oppgave på vegne av en student blir det gitt informasjon dersom en student mangler gyldig vurderingsmelding på emnet.

Meldinger

 • Sorteringen av meldinger er endret. Meldinger fra gruppen ”Universitetet i Bergen” blir i den nye versjonen plassert øverst i meldingsruten på Mi side. Deretter blir emnene listet i alfabetisk rekkefølge (inkludert undergruppene til emnene) og til slutt vises meldinger fra alle andre typer grupper som man er medlem av i alfabetisk rekkefølge.
 • I grensesnittet for å legge ved en lenke til en fil i en melding er "Velg" gjort tydeligere i form av en knapp (som ligger i høyre kolonne).

Fillager

 • Når nye filer lastes opp i fillageret, eller nye mapper opprettes, indikeres disse som vanlig med en rød "Ny" tekst i venstre kolonne som blir liggende i 7 dager. Nå blir "Ny" markeringen også vist i toppnivåene til både emnets fillager og under "Mine filer".
 • Man kan kopiere, flytte eller slette fillageret fra hovednivået i fillageret til et emne eller en gruppe. (Knappene ligger under mappestrukturen.)

Kalender

 • I kalenderens listevisning kan man velge hvilken dato listen skal starte på ved å klikke på en dag i den lille kalenderen til venstre.
 • Det er lagt inn et "Sist endret" felt i alle kalenderforekomster på Mi side som viser når og hvem som endret innlegget sist.

E-post

 • Forhåndsvisningen av hvem som er valgt som mottakere av e-postutsendinger er forbedret.
 • Det er enklere å se hvem som fikk tilsendt en e-post sendt fra Mi side i ettertid (i "Masseutsendelse logg".)

Emner og grupper

 • Semester og årstall vises nå for emner på flere steder i Mi side slik at det er enklere å se hvilket emne man befinner seg på.
 • Administratorer kan droppe flere emner eller grupper om gangen.


ENGLISH:

Tuesday December 21 between 15:00 and 16:00 some improvements made to My Space will be launched. If you notice something not working properly please notify us via the link "Do you have any technical questions regarding this page?" at the bottom of My Space. During week 1 the the user documentation for both students and administrators will be updated to include the new features in My Space. Note that you will be able to use the old documentation until it has been updated.

What's new for students in My Space

Graphic and layout

 • The number of members online is moved to the Control Panel.
 • There is less white space around the My Space banner.
 • The breadcrumb trail that keep track of your location in My Space and can be used for navigation) is moved further to the left and the font is bolder. (You will find it just above the tabs ”Home” and ”Classes and Communities”.)
 • The number of portlets/functions that is created as a default in new Classes and Communities in My Space has changed to reduce the number of empty/unused functions in the class/community homepage.
 • The positions of the portlets have changed.
  • The Assignment portlet is for instance positioned higher up in a Class homepage.
 • You will also see that the portlets, that are green in classes, purple in Communities and blue in "My Space", are visible several more places than in the old version. This means that you will have access to the question mark icon in the portlets (shortcuts to the user manuals for the function in question) from several more places. For instance, you will see this when you submit assignments in My Space.

Assignment

 • There are new icons for the three assignment folders; The Learning Folder, the Assessment Folder and the Master’s Thesis Folder.
 • The top level "Assignment Folder" has changed from a folder to a header, "Contents of Assignment", since all the submissions happens in one of the folder types.
 • The portlet with the question mark icon (a link to the user guide) is now available during the whole submission process.
 • Submissions of zip-files that contains one or more empty files (0 KB) will give an error message.

News

 • The sorting of news has changed: News from the Community ”Universitetet i Bergen” will be placed first in the new sorting. Then the classes will be sorted alphabetically (including the subgroups) and finally the news from your community memberships are sorted alphabetically.

File Storage

 • When new files or folders are added to a File Storage these are indicated as usual with a red "New" text in the left column that is visible for 7 days. Now, the "New" text will also be shown in the top level for both the class/community file storage and in "My Files".

Calendar

 • In the calendar "List" view you will be able to select a date for when it should start listing calendar items. The selection is done by clicking on a date in the small calendar to the left.
 • Each calendar item has a new field "Last modified" that shows when it was last edited and by whom.

E-mail

 • In the Control Panel you will find a link to the IT-departments guide to how you can forward your student e-mail at UiB to another e-mail address.

Classes and Communities

 • Semester and year is shown for classes in My Space several places to make it easier to see which class home page you are in.


What's new for administrators in My Space:

Graphic and layout

 • Members online is moved to the Control Panel.
 • There is less white space around the My Space banner.
 • The breadcrumb trail that keeps track of your location in My Space and can be used for navigation is moved further to the left and the font is bolder. (You will find it just above the tabs "Home" and "Classes and Communities".)
 • The number of portlets/functions that default is created in new Classes and Communities in My Space has changed to reduce the number of empty/unused functions in the class/community homepage.
 • The positions of the portlets have changed.
  • The portlet for Assignments is for instance positioned higher up in a Class homepage.
 • You will also see that the portlets, that are green in classes, purple in Communities and blue in "My Space", are visible several more places than in the old version. This means that you will have access to the question mark icon in the portlets (shortcuts to the user manuals for the function in question) from several more places.

Assignment

 • The Learning Folder is no longer created as a default. This means that you must create the folder type or types you need for each Class.
 • There are new icons for the three assignment folders; The Learning Folder, the Assessment Folder and the Master’s Thesis Folder.
 • The top level "Assignment Folder" has changed from a folder to a header, "Contents of Assignment", since all the submissions happens in one of the folder types.
 • When an administrator uploads an assignment on behalf of a student they will see if any of the students are missing a formal class exam registration.
 • Submissions of zip-files that contains one or more empty files (0 KB) will give an error message.

News

 • The sorting of news has changed: News from the Community "Universitetet i Bergen" will be placed first in the new sorting. Then the classes will be sorted alphabetically (including the subgroups) and finally the news from your community memberships are sorted alphabetically.
 • In the user interface for adding a link to a file in the file storage in a News message the "Choose" button is made more visible in the right column.

File Storage

 • When new files or folders are added to a file storage these are indicated as usual with a red "New" text in the left column that is visible for 7 days. Now the "New" text will also be shown in the top level for both the class/community file storage and in "My Files".
 • You can copy, move or delete a File Storage from the top level in a File Storage. (You find the buttons below the folders.)

Calendar

 • In the calendar "List" view you will be able to select a date for when it should start listing calendar items. The selection is done by clicking on a date in the small calendar to the left.
 • Each calendar item has a new field "Last modified" that shows when it was last edited and by whom.

E-mail

 • The preview of the selected recipients of a bulk e-mail is improved.
 • It is easier to see who was recipients of an e-mail sent from My space (in the Bulk Mail History.)

Classes and Communities

 • Semester and year is shown for classes in My Space several places to make it easier to see which class home page you are in.
 • You can select to drop several classes or communities at a time.