Ny eksternweb

Frå SAwiki

Studieinformasjon på ny eksternweb for UiB

UA har i dag en struktur med fire portaler fordelt på to rekrutteringsportaler (studere og prospective) og to interne portaler (studentportal og students). Majoriteten av innholdet i portalen står i nær tilknytning til hverandre, en del av informasjonen er delvis overlappende med kun minimale forskjeller mellom utgavene av informasjonselementene. Dette gjelder spesielt informasjonen om studieprogrammene. Innføringen av ny eksternweb med et nytt publiseringssystem og en oppdatert informasjonsprofil for studenter gjør at det er naturlig å fase ut nåværende struktur med fire portaler.

Universitetet i Bergen

Endringer i portaltenking

Tidligere har UA operert med en deling i type informasjon potensielle studenter og opptatte studenter ved UiB har behov for. Når UA nå tenker nå annerledes rundt potensielle studenters informasjonsbehov i en rekrutteringssituasjon, er det stadig større overlapp mellom potensielle studenters og opptatte studenters informasjonsbehov. Denne endringen baserer seg på UAs målgruppekartlegging og systematiske dialog med målgruppen.

Det nye publiseringsverktøyet som vil bli etablert i forbindelse med eksternweben legger til rette for visning av et informasjonsobjekt i ulike kontekster innenfor weben. Utdanningsplaner og informasjon om studier kan derfor, uten klipp og lim, vises på ulike sider. Det er et viktig prinsipp at UA er ansvarlig for informasjonen om utdanning i den forstand at det kun skal finnes en autoritativ kilde for informasjon om studieprogram, men med mulighet til å lage ulike innledningstekster til den autoritative informasjonen.


Ekstern informasjon vs Mi side

I en gjennomgang av informasjon som nå er tilgjengelig på eksternweb viste det seg at det er to typer informasjon som kun er relevant for opptatte studenter.

  1. Informasjon om registrering og tildeling av konto etc.

Beslutning: Denne informasjonen skal ligge tilgjengelig på den eksterne weben. Det betyr at vi på web anser våre opptatte studenter som potensielle studenter fram til de får registrert en egen konto, og dermed kan tilegne seg intern informasjon gjennom mi side.

  1. StudentWeb er informasjon som kun er relevant for studenter som er innrullert ved UiB.

Beslutning: Denne informasjonen kan legges over på MiSide.
Afshi 13:09, 13 september 2007 (CEST)