Veiledning for innlegging og vedlikehold av timeplan-data i FS

Frå SAwiki

Timeplanleggingssystemet krever at informasjon om undervisningen legges inn i FS på en slik måte at dette kan overføres til Syllabus hvor timeplanen legges.

Denne brukerveiledningen forklarer hvordan man kan bygge opp en undervisningsstruktur i FS og hvordan man kan legge inn informasjon om timeplanene. Det beskrives også hvordan man kan endre og vedlikeholde timeplanene etter at de har blitt overført fra FS til Syllabus. Brukerveiledningen tar utgangspunkt i at emnet hvor det skal legges inn timeplandata allerede har blitt opprettet i FS.

Timeplandata som legges inn i FS brukes kun som grunnlagsmateriale for timeplanleggingen som gjøres i Syllabus. Timeplanene som publiseres på Mi side kan derfor avvike fra timeplanforslagene som blir lagt inn i FS.


Grunnsteinene i en undervisningsstruktur

For å legge inn timeplaner i FS kreves det at man først bygger opp en undervisningsstruktur som forteller hvordan timeplanene er bygget opp. Til hvert emne må det opprettes en undervisningsenhet for hvert semester hvor det skal foregå undervisning. For hver undervisningsenhet må man opprette undervisningsaktiviteter som forteller hvilke aktiviteter undervisningen skal bestå av dette semesteret (f.eks. forelesninger, seminar og kollokvier). Noen aktiviteter (som seminar og kollokvier) vil man kanskje dele opp i flere parti/grupper. Når man har definert hvilke aktiviteter og parti undervisningen skal bestå av kan man legge inn informasjon om timeplaner og lærere på disse aktivitetene.

Figuren under gir en skjematisk oversikt over sammenhengen mellom emne, undervisningsenhet, aktivitet, parti/gruppe, og lærere.


Timeplan Topic2NotesImage1.jpg


Figuren leses slik:

 • For hvert emne hvor det skal foregå undervisning registreres en undervisningsenhet i aktuelt semester
 • Knyttet til hver undervisningsenhet registreres det en overordnet undervisningsaktivitet (0 Aktivitet)
 • Til den overordnede undervisningsaktiviteten registreres det aktiviteter for hver type undervisning knyttet til emnet (forelesninger, labøvelser og lignende)
 • Til hver type undervisning kan det knyttes en eller flere grupper/partier
 • For hvert parti angis det hvor mange ganger det foregår undervisning (Timeplanforekomster) i uken og hvor mange studenter det må være plass til
 • Til hvert parti knyttes det en eller flere lærere


Det er kun timeplanforekomstene som blir eksportert, men da på en slik måte at informasjon på nivået over kommer med. Timeplanforekomstene må alltid ligge på nederste nivå i trestrukturen, ellers vil de ikke komme med når data blir overført fra FS til Syllabus.


Registrere undervisningsenheter

For alle emner må det registreres undervisningsenhet for hvert semester det skal foregå undervisning. I "Emne samlebilde" (under modulen Studieelementer) finnes det et underbilde som heter "Und.termin" hvor det er angitt hvilke semestre det skal foregå undervisning i et emne (se figuren under). Studieadministrativ avdeling vil hvert semester opprette undervisningsenhet for alle emner som oppfølger følgende kriterier:

 • A) Det er angitt at emnet skal ha undervisning i gitt semester
 • B) Det er angitt at undervisning ikke avholdes uregelmessig (Avholdes uregelmessig = "N")
 • C) Det er angitt at det skal genereres undervisningsenhet (Generere und.enheter = "J")

Når Studieadministrativ avdeling oppretter undervisningsenhet for et emne blir også timeplandata fra fjoråret kopiert over til den nye undervisningsenheten.


Timeplanlegging Topic3NotesImage1.jpg


Dersom Studieadministrativ avdeling ikke har opprettet undervisningsenhet for et emne må dette opprettes manuelt. Det kan gjøres i "Undervisningsenhet samlebilde" under modulen Undervisning (se figuren under). For å opprette undervisningsenhet for et emne må man først søke frem emnet, deretter klikker man på "Ny rad" i hovedmenyen (A). Man må så fylle ut alle de obligatoriske feltene i undervisningsenhet (Institusjonsnummer, emnekode, versjonskode, årstall, terminkode og terminnummer). Disse feltene er merket med gul bakgrunn (B).


Timeplanlegging Topic3NotesImage2.jpg


Knytte undervisningsaktiviteter til undervisningsenheter

Det må knyttes undervisningsaktiviteter til undervisningsenheter. Dette gjøres i "Undervisningsaktivitet samlebilde" under modulen Undervisning. Undervisningsaktivitetene forteller hva slags undervisning (forelesninger, seminar og lignende) som gis i emnet. Undervisningsaktivitetene registreres i et hierarki på flere nivåer.

I de fleste tilfeller vil Studieadministrativ avdeling ha kopiert undervisningsaktiviteter med timeplanforekomster fra fjoråret. Dersom dette ikke er gjort (eller det aktuelle emnet er nytt dette semesteret slik at det ikke er noe å kopiere fra) kan man utføre slik kopiering rutinen FS408.003 "Kopiering av undervisningsaktiviteter fra enhet til enhet" under modulen Undervisning.

I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å bygge et emne opp fra grunnen. Da må man først opprette en overordnet aktivitet (se figuren under). Dette gjøres ved å klikke på "Ny rad" i hovedmenyen (A) mens man er i registreringsmodus. Deretter må man fylle ut institusjonsnummer, emnekode, versjonskode, årstall, terminkode og terminnummer (B). Det er disse som knytter den overordnede aktiviteten til riktig undervisningsenhet. "Aktivitetkode" og "Aktivitet eier" for den overordnede aktiviteten skal alltid være "0". (Den eier seg selv). "Inst.und." skal være "184" (UiB), og "Sekvensnr" skal være "1". Teksten man skriver inn i "Aktivitetsnavn - bokmål" vil bli brukt som overskrift i timeplanliste.


Timeplanlegging Topic4NotesImage1.jpg


Etter at man har opprettet den overordnede aktiviteten oppretter man undervisningsaktiviteter i underbildet "Undakt" (se figuren under). Dette gjøres ved å klikke i underbildet "Undakt" (slik at dette blir aktivt) og deretter klikke på "Ny rad" i hovedmenyen. For hver undervisningsaktivitet må man fylle ut alle de obligatoriske feltene (som er merket med gul bakgrunn). Man bør også fylle ut feltene for Disiplin, Form, og Kapasitet (A). Nummeret man setter inn i feltet Kapasitet vil gi timeplanleggerne informasjon om hvor stort rom man trenger til denne undervisningsaktiviteten. Dersom man setter en "J" i feltet "Stud. ønsk." vil studentene kunne melde seg på denne undervisningsaktiviteten via Studentweb.


Tmieplanlegging Topic4NotesImage2.jpg


Etter hvert som undervisningsaktivitetene blir opprettet (ved å klikke på Oppdater i hovedmenyen) vil de dukke opp i bildet oppe til høyre (B). Når timeplanen for et emne vises i listeform, vil rekkefølgen på aktivitetene bli vist i samme rekkefølge som aktivitetene viser i dette treet. Denne rekkefølgen kan endres ved å endre nummer i feltet "Sekv. nr" (C).


Knytte partier/grupper til aktivitetene

For alle aktiviteter der studentene skal deles opp i forskjellige grupper må man opprette et "parti" for hver enkelt gruppe. For å gjøre dette må man først åpne den aktiviteten man skal generere parti for. Dette gjør man ved å dobbeltklikke på aktiviteten i hierarkiet oppe til høyre (A).

Timeplanlegging Topic9NotesImage1.jpg

Når aktiviteten er åpnet kan man opprette partier/grupper ved å klikke på knappen "Gen./red. partier" (B). Man vil da få opp et vindu hvor man oppgir hvor mange partier/grupper som skal opprettes, hvor mange deltakere det er plass til pr. parti/gruppe, og periode for undervisning (C). Når man kjører denne rutinen "Gen.red. partier feltet "Kan ønskes av student" automatisk bli merket av. Dette betyr at studentene vil kunne melde seg på aktivitetene via Studentweb. Dersom dette ikke er ønskelig må man ta vekk haken i feltet "Kan ønskes av student".

Når knappen "OK" trykkes legges partiene/gruppene som nye rader i underbildet. Deretter må man oppdatere ved å klikke knappen ”Oppdater” eller trykke ENTER på tastaturet. Når det er oppdatert, vil partiene/gruppene dukke opp i hierarkiet oppe til høyre (se figuren under). Det er også mulig å opprette partier/grupper manuelt ved å klikke på knappen "Ny rad".

Timeplanlegging Topic9NotesImage3.jpg

Når antall plasser i gruppene bestemmes bør man ta i betraktning den type rom som disponeres. Det er ikke hensiktsmessig å lage grupper på 17 studenter dersom de fleste grupperommene bare har 15 plasser. Når Syllabus prøver å finne egnede rom ser den på hvor mange plasser det er behov for (feltet Kapasitet) og hvor mange plasser de forskjellige rommene har. Feltet Kapasitet brukes også ved opptak av studenter til partier.


Angi ønsket type rom

På grunnlag av hvilken form man velger når man oppretter en undervisningsaktivitet vil FS automatisk foreslå en romtype (auditorium, seminarrom, lab, osv.). For å se hvilken romtype som er foreslått må man først åpne aktiviteten ved å dobbeltklikke på den, og deretter klikke på knappen "Hele" for å se hele bildet (A). Knappen heter "Saml" når bildet allerede viser hele bildet.


Timeplanlegging Topic10NotesImage1.jpg


Romtypen som står med grå tekst bak boksen for "Ønsket type rom" (B) er den som er standardinnstilling for den undervisningsformen (C) som er valgt. Dersom man ønsker en annen type rom kan man velge blant romtypene i nedtrekksmenyen (D).

Vær oppmerksom på at FS/S+ foreløpig opererer med noe overlappende kategorier, slik at rom som er markert som GRUPPE (grupperom) kan være like gode som KOLL (kollokvierom) og omvendt. Likeledes kan rom markert som UND (Undervisningsrom) være like gode som AUD (Auditorium) og SEM (seminarrom).

Ofte er nærliggende rom av samme type kodet med samme kategori. Dersom en vet at et av disse rommene er best egnet kan en derfor benytte denne kategorien og heller knytte en kommentar til timeplanforekomstene at andre tilsvarende rom kan benyttes.

Dersom en aktivitet ikke skal ha tildelt noe rom, brukes romtypen "IKKEROM".

Knytte timeplanforekomster til undervisningsaktivitet

For emner som har vært timeplanlagt tidligere semestre vil timeplangruppen kopiere timeplanforekomster med timeplandata basert på fjorårets timeplan. Dersom det ikke skal gjøres større endringer på slike emner vil det som regel være tilstrekkelig at man ”rydder opp” i de kopierte timeplanforekomstene slik at for eksempel bevegelige helligdager blir riktige. I mange tilfeller vil det også være kopiert flere timeplanforekomster enn man trenger – for eksempel pga en ekstraforelesning i tidligere semester. Slike timeplanforekomster må man slette.

Dersom man ikke kan ta utgangspunkt i kopierte timeplaner må man opprette nye timeplanforekomster for hver enkelt aktivitet som skal timeplanlegges. For å opprette en timeplanforekomst for en aktivitet må man først åpne aktiviteten – dette kan gjøres ved å dobbeltklikke på aktiviteten i trestrukturen øverst til høyre i Undervisningsaktivitet samlebilde. Etter at aktiviteten er åpnet åpner man Timeplan-underbildet og klikker på ”Ny rad”. Se figuren under for mer informasjon.

Minimum av informasjon man må registrere for en timeplanforekomst er informasjon om hvor mange timer aktiviteten skal vare hver gang (Timetall pr. uke) og datointervall for aktiviteten (Fra- dato og Til- dato). Timeplangruppen vil da foreslå ukedag, klokkeslett og rom for timeplanforekomstene. Dersom man angir ukedag, klokkeslett og rom for en timeplanforekomst vil dette imøtekommes av timeplangruppen så langt det er mulig. Endringer vil imidlertid forekomme – som oftest på grunn av mangel på ledige rom eller for å unngå kollisjoner mellom emner man ifølge utdanningsplanene skal kunne ta samtidig.


Noe informasjon kan man oppgi både i hovedbildet for en aktivitet og for hver enkelt timeplanforekomst, for eksempel Timetall pr. uke og Periode for undervisning. I slike tilfeller vil det alltid være det nederste nivået som bestemmer. Informasjonen som er angitt i hovedbildet for aktiviteten vil bli brukt dersom annen informasjon ikke er angitt for de enkelte timeplanforekomstene til denne aktiviteten. Man kan dermed oppgi i hovedbildet at for eksempel forelesninger skal vare i to timer (Timetall pr. uke = 2) dersom alle eller de fleste forelesningene skal vare to timer. Man kan likevel oppgi for en enkel timeplanforekomst at denne skal vare i 3 timer – enten vet å sette 3 i feltet Timeplan pr. uke for denne forekomsten eller å skrive inn det eksakte klokkeslettet for forekomsten i Klokkeslett Fra/Til.

Figuren under viser hvordan man oppretter en timeplanforekomst og hva de ulike feltene for timeplanforekomsten betyr.


Timeplanlegging Topic5NotesImage3.jpg


 • A) Velg først den aktiviteten hvor det skal opprettes en timeplanforekomst.
 • B) Åpne underbildet Timeplan og klikk i dette bildet slik at dette underbildet blir aktivt.
 • C) Klikk på "Ny rad" i hovedmenyen for å legge til en ny timeplanforekomst.
 • D) Fyll ut feltene for ukedag, klokkeslett, og datointervall.
 • E) Basert på hvilket datointervall man setter inn vil det opprettes en rute for hver uke når man klikker på "Oppdater" eller trykker Enter. Dersom noen av ukene skal være undervisningsfri kan man ta bort merket i denne ruten.
 • F) Om ønskelig kan man gi aktiviteten navn. Teksten i feltet Aktivitetsnavn vil vise i timeplanen.
 • G) Man kan enten legge inn ønsket bygning, eller ønsket rom. Det er hensiktsmessig å bruke "Ønsket bygning" dersom man helst vil ha undervisningen i en gitt bygning uten at det er så viktig hvilket rom som brukes. Dersom undervisningen helst bør foregå på et spesifikt rom er det hensiktsmessig å bruke "Rom". For å legge inn rom klikker man i rektangelet rundt feltet Rom og klikker deretter på "Ny rad" i hovedmenyen. Dersom man trenger flere rom til undervisningen kan dette legges inn ved å klikke flere ganger på "Ny rad".


Knytte lærere til undervisningsaktiviteter/timeplanforekomster

Det er hovedsakelig to grunner til at man bør knytte faglærer til undervisningsaktiviteter. For det første vil timeplanleggingssystemet Syllabus da kunne hindre kollisjoner for den enkelte lærer. For det andre vil lærer/foreleser vises på timeplanen til emnet.


Timeplanlegging Topic11NotesImage1.jpg


Når man skal knytte lærer til en aktivitet kan man enten legge det inn i underbildet Personrolle for aktiviteten eller man kan legge det inn for hver enkelt timeplanforekomst. Dersom det er samme lærer som skal undervise alt er det som regel mest hensiktsmessig å legge dette inn under Personrolle (se figuren over). Dersom det er forskjellige lærere som skal undervise på de forskjellige timeplanforekomstene vil det være mer hensiktsmessig å legge lærer inn på hver enkelt timeplanforekomst (se figuren under).


Timeplanlegging Topic11NotesImage2.jpg


I nedtrekkslisten (A) dukker det i utgangspunktet opp bare lærere som er knyttet til riktig stedkode i forhold til emnets eier. Lærere med andre stedkoder kan likevel knyttes til undervisningsaktiviteten ved å skrive inn fødselsdato og personnummer. Det kommer feilmelding for hvert felt – men informasjonen lagres likevel. Dersom læreren ikke tidligere ikke har blitt lagt inn som fagperson i FS må man imidlertid først registrere læreren i personbildet Fagperson. Rapporten FS202.001 Fagperson gir en oversikt over fagpersoner knyttet til et sted.

Registrere hvilke aktiviteter som skal oppfattes som fellesaktiviteter for alle undervisningsmeldte til emnet

For alle aktiviteter med undervisningsform EKSKUR, FELT, FOR, GJESTEFOR, KURS, ORIENT, EKSAMEN er standard innstillingen i FS at disse aktivitetene blir merket som fellesaktiviteter (dvs. at timeplaner for aktiviteten vises i emnets hovedkalender).

For aktiviteter med annen undervisningsform (GR, KOL, LAB, OBLDATAØV, OBLOPPG, SEM, SEMOPPG, ØV) er standard innstillingen at de ikke blir merket som fellesaktiviteter. Det blir da opprettet undergrupper i emnet hvor timeplanene havner. Det vil kun være medlemmer av disse undergruppene som får disse inn på timeplanen sin på Min Side.

Dette kan overstyres ved å benytte feltet ”Fellesaktivitet” (B) som en finner i nederste del av bildet. For å få opp dette feltet må man først klikke på knappen "Hele/Saml" (A). (Knappen heter "Saml" når hele bildet allerede vises og "Hele" når bildet viser de andre underbildene.) Dersom feltet "Fellesaktivitet" har en "J" eller "N" i dette feltet ser systemet bort fra aktivitetens undervisningsform når det bestemmes om det skal opprettes undergruppe eller ikke. En "J" i dette feltet sørger for at aktiviteten oppfattes som en fellesaktivitet uansett hvilken undervisningsform som er registrert. En "N" i dette feltet vil derimot sørge for at aktiviteten opprettes som undergruppe (og ikke betraktes som fellesaktivitet) uansett hvilken undervisningsform som er registrert.


Timeplanlegging Topic6NotesImage2.jpg


I kalenderen på Mi side vil man få opp timeplaninnslag for alle fellesaktiviteter i de emnene hvor man er eksamensregistrert. I tillegg vil man få opp timeplaninnslag for de undergruppene hvor man er undervisningspåmeldt eller de undergruppene man er innmeldt i direkte på Mi side.

I noen tilfeller vil det være naturlig å bruke undervisningsformer som SEM eller LAB selv om alle studentene på emnet skal delta på disse aktivitetene. Dersom man da glemmer å angi at det skal være en fellesaktivitet vil ikke studentene få opp timeplaninnslag for disse aktivitetene på Mi side.


Undervisningspåmelding til undergrupper

For alle aktiviteter som ikke er fellesaktiviteter vil der bli opprettet undergrupper i Mi side. For eksempel vil det for hver seminargruppe bli opprettet en egen undergruppe. Det vil kun være studenter som er undervisningspåmeldt til denne undergruppen som vil få timeplanen til seminargruppen opp i kalenderen sin.

Det er i hovedsak 3 forskjellige løsninger man kan bruke for å få studentene undervisningsmeldt til undergrupper: påmelding via Studentweb, påmelding i Mi side, eller påmelding i FS. Man bør tenke nøye gjennom hvilken løsning man ønsker å bruke. Ta gjerne kontakt med timeplangruppen om dette.

Påmelding via Studentweb kan være greit å bruke dersom det er obligatorisk for studentene å delta på disse aktivitetene. Studentene vil da måtte velge en undergruppe når de registrerer seg på emnet. Påmelding via Mi side vil være greit dersom det er frivillig å delta på disse aktivitetene. Studentene vil da fritt kunne melde seg på de gruppene de ønsker. Påmelding i FS er mest hensiktsmessig dersom man ønsker å ha full kontroll på hvilke studenter som skal følge hvilke grupper.

Påmelding via Studentweb

Dersom man ønsker å ha påmelding via Studentweb må dette angis i FS, se figuren under. For hver undervisningsaktivitet finnes det et felt kalt "Stud.ønsk". Dersom det står en "J" i dette feltet vil studentene kunne melde seg på undervisningsaktiviteten når de registrerer seg på Studentweb.


Timeplanlegging Topic12NotesImage1.jpg


Figurene under viser hvordan studentene melder seg på en undergruppe dersom det er påmelding via Studentweb.


Timeplanlegging Topic12NotesImage2.jpg


Timeplanlegging Topic12NotesImage3.jpg


Påmelding i Mi side

Dersom man ønsker å ha påmelding til undergrupper i Mi side setter man en "N" i feltet "Stud.ønsk" for å hindre at noen melder seg på via Studentweb.


Timeplanlegging Topic13NotesImage1.jpg


For at studentene skal kunne melde seg på gruppene i Mi side må gruppene først åpnes, se figuren under.

MiSide1.png


Påmelding i FS

Dersom man ønsker å ha påmelding i FS må man også sette "N" i feltet "Stud.ønsk". For å legge inn studentene åpner man først den aktiviteten/undergruppen hvor man ønsker å legge inn studentene ved å klikke på aktiviteten i bildet oppe til høyre (A). Deretter åpner man underbildet "Student på parti" (B). Når dette er åpnet kan man legge inn studentene ved å klikke på "Ny rad" i hovedmenyen og skrive inn personnummeret til studenten.


Timeplanlegging Topic14NotesImage1.jpg

Vedlikehold av timeplaner

Etter at alle timeplandata har blitt lagt inn i FS vil timeplangruppen overføre disse dataene fra FS til timeplanleggingssystemet Syllabus. Tidspunkt for disse overføringene vil hvert semester oppgis i brev til fakultetene og oppslag på timeplangruppens webside (http://rom.uib.no). Etter at timeplandata er overført fra FS til Syllabus må alle redigeringer av timeplanene foregå via revisjonslisten (https://rom.app.uib.no/revisjon.php). Eneste unntak fra denne regelen er endringer i navn på aktivitetene. Dersom man gjør en endring av et aktivitetsnavn i FS vil denne endringen vise automatisk i timeplanen etter noen timer.

Figuren under viser hvordan man melder inn en timeplanendring ved hjelp av revisjonslisten.


Timeplanlegging Topic8NotesImage4.jpg


 • A) For å endre tidspunkt, rom, lærer eller dato for en aktivitet i timeplanen må man klikke på blyantikonet knyttet til denne aktiviteten. Da vil man få opp ett endringsskjema som blir sendt til timeplangruppen. Så snart endringer er utført av timeplangruppen vil man få en bekreftelse på e-post om at endringen er utført.
 • B) Revisjonslisten blir oppdatert automatisk hvert kvarter.
 • C) Noen ganger ligger det flere aktiviteter på samme rom. Dette vises i revisjonslisten ved et ”crash”-symbol. Ved å klikke på symbolet får man opp en liste over aktivitetene som ligger på samme rom. Når dette symbolet viser i revisjonslisten bør man sjekke at aktiviteten ikke kolliderer med andre aktiviteter enn det som er planlagt!
 • D) Ved å klikke på "vis ekstra info/normal" kan man få opp informasjon om aktivitetenes hostkey og når de sist ble endret.

Aktivitetsnavn for en timeplanforekomst kan endres i FS (se figuren under). Når man skal endre aktivitetsnavn bør man først slå opp emnet i revisjonslisten. Deretter bør man klikke på ”vis ekstra info/normal” i revisjonslisten slik at ”hostkey” for hver enkelt forekomst viser. En ”hostkey” er en unik identifikator for en timeplanforekomst og kan derfor brukes til å finne igjen riktig timeplanforekomst i FS. Man finner ”hostkey” for den timeplanforekomst man vil endre i revisjonslisten, deretter finner man timeplanforekomst med tilsvarende ”hostkey” i FS (A). Når riktig timeplanforekomst er funnet kan aktivitetsnavn i FS endres (B). Merk at det tar et par timer før denne endringen vil bli oppdatert på revisjonslisten.


Timeplanlegging Topic8NotesImage8.jpg


Endring av foreleser/lærer kan ikke gjøres i FS etter at timeplandata er overført til Syllabus. Dersom man vil endre foreleser/lærer må man da melde det inn som en timeplanendring ved å klikke på blyanten ved siden av aktiviteten i revisjonslisten og deretter fylle ut endringsskjemaet.


Kansellering av undervisning i kalender på Mi Side

Man kan kansellere undervisningsaktiviteter som er hentet fra timeplanleggingssystemet (Syllabus) direkte i kalenderbildet på Mi side.

Kanselleringsfunksjonen brukes ved avlysning av undervisning mindre enn 24 timer frem i tid, og bør brukes som et supplement til meldingstjenester på Mi side. Ved avlysning av undervisning på svært kort varsel, bør man i tillegg vurdere å sende e-post til studentene på emnet. Merk at timeplanforekomster som markeres som kansellert, blir stående i kalenderen som "kansellert", og ikke kan slettes fra Mi side.

Kanselleringsfunksjonen finner man ved å klikke seg inn på det aktuelle innslaget i kalenderen, se figuren under.


MiSide2.png


Etter at man har klikket seg inn på kalenderinnslaget man ønsker å kansellere må man klikke på lenken "marker som kansellert". Se figuren under.


MiSide3.png


Etter å ha klikket på "marker som kansellert" får man opp et nytt vindu der man skriver inn informasjon om kanselleringen. Se figuren under.


MiSide4.png


Informasjonen som legges i feltet ”Beskrivelse” er den informasjonen studentene ser i sin kalender og dette feltet bør derfor brukes. Denne informasjonen blir liggende tilgjengelig for studentene i kalenderen på Mi side. Kalenderinnslaget vil imidlertid forsvinne fra timeplanlisten så snart endringen implementeres i timeplanleggingssystemet Syllabus av Studieadministrativ avdeling.

Informasjonen i feltet "Kommentar til timeplan@ua.uib.no" vil bli sendt som en e-post til Studieadministrativ avdeling (timeplan@ua.uib.no) som vil sørge for å frigjøre rommet til annen bruk. Dersom det er behov for erstatningstid kan du angi informasjon om dette (foretrukne dager, tider og bygg/rom)

Figuren under viser hvordan en kansellert forelesning vil vise på Min side.


MiSide5.png