Sensur i Inspera

Frå SAwiki

Innlogging i Inspera

Login eng.png

Du logger inn ved å gå til eksamen.uib.no/admin.

Dersom du er ansatt ved UiB og har en vanlig brukerkonto, logger du inn med ditt vanlige brukernavn og passord på UiB ("Logg inn med Feide"). Dersom du får opp beskjeden "Access denied" mangler du rettigheter i Inspera, vennligst ta kontakt gjennom Issuetracker og meld fra om hvilke rettigheter du har bruk for (administrator, forfatter eller sensor).


Dersom du er ekstern sensor logger du inn via "Registrert bruker" med brukernavn og passord som blir sendt i separat epost. Dersom du har problemer med passordet, eller ikke husker passordet benytt "Glemt passord" funksjonen eller ta kontakt med instituttet hvor du er oppnevnt som sensor.

Arbeidsflyt

Arbeidsflyt.png

Arbeidsflyten i Inspera foregår som skissert ovenfor. Sensor mottar først en invitasjon til å sensurere prøven via epost, eller direkte via eksamensansvarlig (Invitasjon i figuren). Når sensor har logget inn i systemet vil hun ha tilgang til eksamene som skal vurderes via fanen "Vurdering" (Informasjon i figuren). Neste skritt i prosessen (Din vurdering i figuren) er hver sensor vurderer alle kandidatene de skal vurdere, og avslutter sin vurdering. Når begge sensorer har gjort dette vil man få opp en felles vurdering. I den felles vurderingen (Felles vurdering i figuren) vil kandidatene man har vurdert ulikt vises, og sensorene må da bli enig om en felles vurdering for alle kandidater som avviker før man kan avslutte felles vurdering og ta ut protokoll.

Starte en vurdering

Vurderingsfanen

Vurderingsfane.png


I vurderingsfanen finner du emner som du skal sensurere. I Inspera oppererer man med både manuelt vurderte og automatisk vurderte oppgaver. Siden viser bare eksamener man har tilgang til å vurdere. For å vurdere en prøve velger man en prøve fra listen med status "avsluttet"


Verktøyet Vurdering benyttes til:

 • Manuell vurdering av skriftlige oppgaver (Langsvar, filopplasting og programmering)
 • Fordeling av karakterer basert på en total poengsum per kandidat.
 • Lagring av resultater


Bildet ovenfor viser prøver som er klare til å vurderes eller har blitt vurdert:

 • Tittel - Hva heter prøven?
 • Status - Har prøven startet? Er den avsluttet?
 • Sist endret - Når ble prøven redigert sist?
 • Av - Hvem redigerte prøven sist?


Like over det røde feltet finner man filtre for tabellens innhold:

 • Forfatter - Hvem opprettet prøven?
 • Status - Er vurdering av prøven komplett?

Hovedside for vurdering

På hovedisden for vurdering finner du besvarelsene du skal sensurere for en gitt eksamen. Du kan her se status for prøven, kan åpne dine besvarelser, og det er her du går videre i arbeidsflyten når du har ferdigstilt en del av arbeidsflyten.

Hovedside vurdering alt.png

Dine besvarelser

På siden "Dine besvarelser" finner du en oversikt over besvarelsene du skal sensurere sortert etter kandidatnummer i utangspunktet, men med mulighet for å lage egen sortering. Siden fungerer også som en oversikt over hvilke besvarelser du har sensurert, og vurderingen du har gjort. Ved å trykke på kandidatnummerknappen i venstre kolonne vil du komme til kandidatens besvarelse.

Dine vurderinger.png


Gjennomføre vurdering av en kandidat

Kandidat hovedside

Når du har trykket på kandidatnummerikonet vil du bli videreført til hovedsiden for kandidaten. Hovedsiden for kandidaten er ditt overblikk over vurderingen for en enkelt kandidat. Her kan du vise besvarelsen i systemet, laste ned besvarelsen som pdf, legge inn private notater for kandidaten, legge inn begrunnelse og få et overblikk over oppgaver i besvarelsen. Oppgaver markert med svart sirkel 🌑 er manuelt rettede oppgaver som du selv må sette karakter eller poeng på. Oppgaver markert med ⚡ er automatisk rettede oppgaver. Automatisk rettede oppgaver beregnes av systemet basert på hva oppgaveforfatter har lagt inn på forhånd. Om nødevendig kan du overstyre peongsummen som er gitt automatisk. Du kan sortere besvarelsen ved å bruke filtre.

Kandiat hovedbilde2.png

Filtre

Øverst på siden finner du filtre. Ved å bruke filtre kan du forenkle din egen arbeidsflyt. Det finnes fem forskjellige typer filtre:

Filtre utvidet liten.png

Filter Beskrivelse
Kandidatsatus Kan ha veriden alle, vurdert eller ikke vurdert.
Oppgavestatus Kan ha verdien alle, Automatisk vurdert, manuelt vurdert, ikke vurdert og overstyrt av meg.
Resulat Kan ha verdien alle, riktig svar og galt/delvis galt svar.
Oppgavenummer Kan ha verdien alle og så mange nummer oppgaver som er i eksamenen.
Oppgavetype Kan ha veriden alle og så mange ulike oppgavetyper som er i eksamen.

Vurdere en oppgave

For å vurdere en oppgave velger du oppgaven i oppgavelisten. Oppgaver markert med svart sirkel 🌑 er manuelt rettede oppgave som du alltid skal vurdere. Oppgaver markert med ⚡ er automatisk rettede oppgaver. Automatisk rettede oppgaver beregnes av systemet basert på hva oppgaveforfatter har lagt inn på forhånd.

Vurdere oppgave markert.png


Når du har valgt en oppgave vil du bli tatt videre til hovedbilde for oppgaven. På denne siden vil du kunne se besvarelsen og oppgaven, samt gi poeng eller karakter om ønskelig. Du kan også legge til notater og kommentarer.

Oppgave hovedbilde.png

Dersom du ønsker å sette poeng eller karakter på oppgaven kan du gjøre i tabellen på høyre side. Dersom det er andre oppgaver i eksamen som er automatisk rettede vil systemet automatisk regne ut karakter basert på terskelverdier som er satt av oppgaveforfatter på forhånd.

Overstyre poeng på automatisk rettede oppgaver

Dersom du mener den automatiske utregningen av poeng på en automatisk oppgave ikke stemmer kan du overstyre denne manuelt ved å velge "Overstyr". Merk at du kun kan overstyre poeng på en oppgave for én kandidat om gangen. Du bør alltid ha en dialog med andre sensorer og fagansvarlig før du overstyrer poeng.

Overstyre poeng markert.png

Private kommentarer

Det er mulig å kommentere på besvarelser direkte i systemet. Kommentarsystemet ligner kommentarfunksjoner man har i andre verktøy, som word og Adobe Reader. Du kan kommentere på markert tekst, et bestemt punkt, eller et markert område. Du kan seltte kommentarer, eller velge å skjule alle kommentarer. Alle kommentarer er private og vil kun vises for deg. Det er ikke mulig å dele kommentarer med andre. Private kommentarer kommentarer.png

Vurdere en kandidat

Når du har lest gjennom besvarelsen og utført vurdering av oppgavene kan du utføre vurdering av en kandidat via kandidatsiden ved å trykke på karakteren du vil gi kandidaten. Dersom eksamen inkluderer automatisk rettede oppgaver, og du har satt poeng på de manuelt rettede oppgavene, vil systemet automatsik regne ut karakter basert på terskelverdier. Du kan velge å endre karakteren som er automatisk beregnet.

Dersom eksamen ikke inneholder automatisk rettede oppgaver vil kan du velge å sette karakter på enkeltoppgaver, og la systemet beregne karakter basert på disse, eller du kan sette karakter direkte for hele besvarelsen til kandidaten. Kandidat karakter auto.png

Vurdere flere kandidater

Navigering

Øverst i vurdering vises det alltid en brødsmulesti som brukes for å navigere. I eksempelet under vil man ved å klikke på de forskjellige tekstene navigere på følgende måte:

 • SAWIKI_SENSUR (navn på emnet) - Navigerer til informasjonssiden for prøven.
 • KANDIDATER - Navigerer til kandidatlisten.
 • 1 (kandidatnummer) - Navigerer til resultatsiden for kandidat 1.
 • OPPGAVE 2 - Navigerer til besvarelse på oppgave 2 for kandidat 1.
 • Ikonet øverst til venstre i skjermbildet - Avslutter vurdering av prøven og vender tilbake til listen over alle prøver.

Brød navigering.png


Det er ikke nødvendig å navigere tilbake til kandidatlisten for å åpne en ny besvarelse. Du kan navigere direkte til neste eller forrige kandidat ved å trykke på kandidaten i listen, eller ved å trykke på pilene til venstre og til høyre for listen. Du kan også velge å navigere videre til neste oppgave ved å velge oppgaven i listen, eller ved å trykke på piltastene. Du kan også velge å skjule alle kandidater eller oppgaver som allerede er via filtre. Navigasjonen vil ta hensyn til at disse er skjult og hoppe over disse.

Navigere2.png

Navigasjonslinjen viser alle oppgavene i besvarelsen, eventuelt bare de som ikke er vurdert, hvis du har filtrert bort disse. Oppgaver markert med ⚡ blitt automatisk rettet. De oppgavene som er markert med 🌑 prikk er oppgaver du må poeng- eller karaktersette. Etter hvert som sensor jobber seg gjennom oppgavene som skal vurderes, blir de sorte prikkene for gjenstående oppgaver til vurdering endret til grønne haker. Kandidater som har fått besvarelsen sin vurdert markeres med en blå figur. Kandidater som ikke er ferdig rettet vises som sorte. I menyen for å navigere mellom kandidater brukes samme markering. Menyen åpnes ved å klikke på symbolet for kandidat. Da vil du få opp en liste over alle kandidatene på prøven. Du kan da velge å navigere direkte til en kandidats besvarelse.

Oversikt over vurderte kandidater

Du kan få en enkel oversikt over dine vurderte kandidater via kandidat hovedbilde. Du kan enkelt se kandidater som er vurdert ved at kandidatikonet markeres med blått. Du kan også sortere vekk vurderte kandidater via filtre.

Kandiat hovedbilde ferdigvurdert.png

Fullføre vurdering

Fullføre egen vurdering

Når du har vurdert samtlige kandidater vil du få opp en beskjed om at alle kandidatene har fått karakter. Du kan da velge å gå direkte til godkjenningssiden ved å trykke "godkjenne felles vurdering", eller ved å navigere tilbake til hovedsiden for eksamen på egenhånd.

Godkjenne notification.png

Når du er ferdig med din egen vurdering av alle kandidatene kan du velge å godkjenne din egen vurdering vedå velge "Godkjenn nå". Dersom du er i kommisjon med flere sensorer vil du da blit tatt videre til felles vurdering når de andre sensorene har fullført sin vurdering. Er det ingen andre i kommisjonen vil sensuren ferdigstilles.

Hovedside vurdering alt.png

Venter pa.godkjenning liten.png

Utføre felles vurdering

Når alle sensorer har fullført sin egen vurdering vil man få valg om å gå videre til felles vurdering, som ofte gjøres i forbindelse med sensurmøte. For å starte den felles vurderingen velger man knappen "Gå til felles vurdering".

Gaa til felles vurdering markert.png

Man kan enkelt se hvilke kandidater som har avvikende karakterer ved at kandidatikonet er farget rødt. Dersom karakterer andre sensorer har gitt avviker med dine karakterer vil disse markeres med grått i flersensuren. Din egne karakterer vil markeres med blått. For å fullføre felles vurdering må samtlige sensorer bli enige om karakterene på samtlige kandidater med avvikende karakterer. Dette gjøres på samme måte som ved vurdering av kandiater på egen sensur .

Motsridende kand.png

Når alle sensorene har blitt enige om karakter, og har satt samme karakter på kandidatene, vil du få opp en beskjed om at du kan godkjenne felles vurdering. Du kan da velge å gå direkte til godkjenningssiden ved å trykke "godkjenne felles vurdering", eller ved å navigere tilbake til hovedsiden for eksamen på egenhånd. Frem til de andre sensorene har godkjent felles vurdering vil siden ha status som "Venter på andre sensorers godkjenning".

Godkjenne notification.png

Venter pa.godkjenning felles markert.png


Skrive ut protokoll

Når samtlige sensorer har fullført og godkjent felles vurdering kan du hente ut protokoll ved å velge "Vis vurderingsprotokoll". Denne skal skrives ut, signeres og leveres til eksamensansvarlig ved instituttet. Når denne er levert er sensuren i Inspera ferdigstilt.

Vurdering ferdig markert.png