Retningslinjer for timeplanlegging ved UiB

Frå SAwiki

Vedtatt av Utdanningsutvalget 9. september 2004.

Undervisningstider

 • Kjernetid for undervisning er kl. 08-16, mandag til fredag. Hvis det er ønskelig med undervisningstider utenom kjernetidene – må timeplanleggingskoordinatoren få melding om dette i god tid før timeplanleggingen starter.
 • En undervisningstime starter normalt 15 minutt over hel time og varer i 45 minutter.
 • For å utnytte rommene bedre og redusere risikoen for kollisjoner, skal undervisningen normalt gis i 2-timers bolker som starter kl 08:15, 10:15; 12:15 og 14:15.

Særlige forhold

 • Det vil bli tatt spesielle hensyn til undervisere som har mindreårige barn (6 år og yngre), barn med nedsatt funksjonsevne under 18 år og egne funksjonsbegrensninger.
 • Undervisere og studenter med behov for spesielt tilrettelagte rom vil bli tatt hensyn til.
 • Undervisning vil ikke bli lagt til tider med intern møtevirksomhet o.a. som det forventes at underviser skal kunne delta på.

For alle disse forhold er det en forutsetning at timeplankoordinatoren får melding om dette i forbindelse med innsamling av timeplandata.

Prosedyrer for timeplanleggingen

 • Så mye som mulig av timeplanene vil bli kopiert fra forrige (h/v) semester.
 • Undervisningstilbud som benyttes av mange studenter (typisk førstesemesteremner) og emner som er felles for flere studieprogram (inkl. tverrfakultære studieprogram) vil bli lagt først.

Undervisningsrom

 • Undervisningsrom tildeles etter prinsippet om ”best passform” der det vil bli tatt hensyn til rommenes eierskap.
 • Undervisningen vil fortrinnsvis bli lagt i fagmiljøenes nærområde.

Endringer i timeplan

Alle endringer må meldes inn via det elektroniske skjema som legges på følgende nettside: Timeplanlegging og rombestilling

 • Følgende endringer vil automatisk bli innvilget:
  • Overlappende undervisning for underviser
  • Overlappende undervisning for studentgrupper
  • For kort tid mellom to påfølgende undervisningsbolker for underviser/studentgrupper.
  • For lite rom
  • For stort rom (dersom mulig)
  • Feil type rom

Endringer som skyldes andre forhold må godkjennes av prodekan for undervisning. Bruk skjema som er lagt ut på følgende nettside: http://rom.uib.no/ . Timeplankoordinator legger ved en kort begrunnelse for valg av tidspunkt og rom.

Publisering av timeplan

 • Foreløpig timeplan publiseres på nettstedet http://rom.uib.no/ senest 1. mai / 15. nov.
 • Endelig timeplan publiseres 1. juni / 1. desember.
 • Timeplanene publiseres på Studentportalen, både på de åpne sidene der all relevant informasjon om emnene er lagt ut og på Mi side etter at studentene har meldt seg opp i emnet.

Kansellering av undervisning

 • For å sikre god utnyttelse av romressursene må timeplankoordinator få melding om
  • Kansellering av undervisning/møter
  • Mangler ved rommet

Datainnsamling

 • Romdataene revideres i forkant av hver timeplanlegging. I denne revisjonen må også fast møteaktivitet meldes inn slik at undervisning ikke legges på disse tidene.
 • Undervisningsdata legges inn via FS av studieadministrasjonene ved fagmiljøene innen frister som settes av fakultetet. Undervisningsdata omfatter
  • Emner som skal undervises kommende semester
  • Undervisningsomfang (#timer/uke, #uker, starttidspunkt, #studenter, navn på lærer (hvis mulig – for å hindre overlapp i undervisning)
  • Særkrav til rom, undervisningstidspunkt
 • Disputaser må meldes inn for å hindre dobbeltbooking og muliggjøre bruk av undervisningsrom i de ukene det ikke er disputaser.