Mi side - Innlevering - administrasjon

Frå SAwiki

Om innlevering i Mi side

 • Innleveringsmodulen består av tre ulike typer mapper: Læringsmappen, Vurderingsmappen og Masteroppgave.

Mappetyper Innlevering.png

  • Disse tre mappetypene er visuelt ulike og det er de eneste typene innleveringsmapper man kan opprette i innleveringsmodulen.
  • Man kan ikke endre navn på de tre mappetypene.
  • Undermapper som eventuelt opprettes på "Læringsmappen" og "Vurderingsmappen" kan man sette navn på selv.
 • De tre mappetypene opprettes av administrator på et emne. Hver student får en egen læringsmappe, vurderingsmappe og/eller mappe til masteroppgaven der de kan laste opp alle typer filer.
 • Studentene kan kun se sine egne innleverte filer i mappene.
 • Administratorer på emnet kan se alle studentenes innleveringer i de tre mappetypene.
 • Administrator kan sette tidsbegrensning på hvor lenge mappene skal være åpne (tidsfrist for innlevering) og studenter som ikke har levert kan bli varslet på e-post.
 • Faglærer kan kommentere innleverte oppgaver/arbeid, enten direkte i dokumentet eller i eget kommentarfelt i Lærings- og Vurderingsmappen.

Filstørrelser:

 • Administrator kan laste opp enkeltfiler på inntil 100 MB i alle mappene.
 • For studenter er grensen på 20 MB i Lærings- og Vurderingsmappen, og 100 MB i Masteroppgave.

Om Læringsmappen

Læringsmappe Innlevering.png

Læringsmappen er en mappe som er ment til innlevering av arbeid som studentene skal få kommentarer og tilbakemeldinger på. Denne mappen er ikke ment for oppgaver som har betydning for karakteren i et emne. I læringsmappen gjelder derfor ikke reglementsbestemmelsene vedrørende eksamen. Merk: Oppgaver som leveres i Læringsmappen kan IKKE sendes til det elektroniske Eksamensarkivet ved UiB.

Om Vurderingsmappen

Vurderingsmappe Innlevering.png

Oppgaver som leveres inn i vurderingsmappen skal være oppgaver som har betydning for karakteren i emnet. I vurderingsmappen gjelder derfor reglementsbestemmelsene vedrørende eksamen, se Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen, Kap. 4. Eksamen , samt eventuelle utfyllende regler fastsatt av fakultetet. Merk: Alle innleverte oppgaver i Vurderingsmappen sendes automatisk til det elektroniske Eksamensarkivet ved UiB.

Om Masteroppgave

Masteroppgave Innlevering.png

"Fra og med 01.08.07 skal, som hovedregel, alle masteroppgaver leveres elektronisk og beståtte masteroppgaver gjøres tilgjengelig via BORA etter samtykke fra forfatteren. Konsekvenser ved slik tilgjengelighet i forhold til fremtidig publikasjon må avklares og informeres om." (Jfr. UU møte 3.oktober 2006, Sak 45/06 Elektronisk innlevering, arkivering og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver ved UiB). Mi side har derfor vært tilrettelagt for å ta imot masteroppgaver elektronisk siden 1.januar 2007. Merk: Alle innleverte oppgaver i Masteroppgave-mappen kan sendes til det elektroniske Eksamensarkivet ved UiB.

Mappen Masteroppgave er en type vurderingsmappe som kun er beregnet for innlevering av masteroppgave. Oppgaver som leveres inn i denne mappen skal være oppgaver som har betydning for karakteren i emnet. I denne mappen gjelder derfor reglementsbestemmelsene vedrørende eksamen, se Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen, Kap. 4 Eksamen, samt eventuelle utfyllende regler fastsatt av fakultetet.

Studentene kan ved innlevering i mappen masteroppgave velge å gjøre masteroppgaven tilgjengelig og søkbar på web i BORA. Studentene inngår en avtale med BORA om tilgjengeliggjøringen. (Avtalen ligger i BORA - også på engelsk).

Det stilles krav til at masteroppgaver må leveres i PDF på grunn av elektronisk arkivering (krav fra Riksarkivet). Se oversikt over krav til format ved innleveringer nedenfor.

Man kan opprette undermapper på Masteroppgave, men kun individuelle mapper med studentenes navn. Denne funksjonen tilbys for de instituttene hvor masterstudenter selv velger innleveringsdatoen. For de som har en felles innleveringsdato på instituttet (master-emnet) behøver man ikke å opprette individuelle mapper per student.

Velg rett semester for innlevering av masteroppgaver

1.juli går man over fra vårsemester til høstsemester i Mi side og 1. januar går man over fra høstsemesteret til vårsemesteret. Overgangen til nytt semester innebærer at studentene får opprettet medlemskap på det nye semesterets emner og mister medlemskapene sine på det forrige semesterets emner. (Så fremt man ikke har forlenget medlemskapet til studentene på emnet utover i påfølgende semester før 1.juli.)

Ved innlevering av masteroppgaver i Mi side etter hhv. 1.juli og 1.januar er det viktig å tenke over en del ting:

 • Semester for registrering av sensur i Felles Studentsystem (FS) må stemme overens med semesteret til emnet i Mi side hvor selve oppgaven er innlevert.
 • Dette innebærer at dersom studentene feks leverer oppgaven sin på våremnet i Mi side så må også sensuren registreres på våren i FS.
  • Dersom en oppgave leveres på feil semester i Mi side i forhold til registrering av sensuren i FS så vil man ikke kunne overføre oppgaven til Eksamensarkivet eller BORA (Bergen Open Research Archive).
  • Dersom det oppdages tilfeller hvor en masteroppgave er levert på feil emne så må dere melde fra om dette så snart som mulig via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?". Lenken ligger alltid nederst på Mi side. OBS: Klikk på lenken når du står i den aktuelle innleveringsmappen hvor feilen har skjedd.

Regelen for hvilket semester man skal registrere sensur på i FS (merk at det kan være ulik praksis på noen fakultet her):

 • Dersom man er ferdig med vurderingen av både den skriftlige oppgaven og en eventuell muntlig eksamen senest innen 31.august så skal sensuren protokollføres på vårens emne i FS. (For høstens semester er regelen innen 31.januar).
 • Dersom vurderingen av den skriftlige oppgaven og en eventuell muntlig eksamen først er klar fra og med 1.september så skal sensuren protokollføres på høstens emne i FS. (For høstens semester er regelen fra og med 1.februar). I dette tilfellet må altså selve oppgaven leveres inn på høstens emne i Mi side og studenten må derfor bli vurderingsmeldt på høstens emne i StudentWeb (FS).
 • Merk at man ikke kan flytte allerede innleverte oppgaver fra ett emne til et annet i Mi side

Egenerklæring ved innlevering av oppgaver i Mi side og i Kark

 • Fra og med 13. juni 2008 kl 15:00 vil en egenerklæringstekst automatisk komme opp i starten av alle innleveringer som studentene gjennomfører i Mi side og i Kark. Studentene må bekrefte egenerklæringen for å få gå videre i innleveringsprosessen.
  • Unntak: Egenerklæringen dukker ikke opp ved gruppeinnleveringer i Mi side.
 • Egenerklæringen foreligger på bokmål, nynorsk og engelsk og styres av språkinnstillingen som studenten har valgt i Mi side.
 • Klikk her for å se egenerklæringen studentene må bekrefte (ligger i veiledningen til studentene.)

Kontroll på gyldig vurderingsmelding

 • Fra og med 24. juni 2010 klokken 15:30 vil studenter som ikke har en gyldig vurderingsmelding registrert på emnet i StudentWeb få beskjed om dette ved innlevering av oppgaver. Denne beskjeden vil dukke opp i steget etter egenerklæringen.
  • Unntak: Denne informasjonen gis ikke ved gruppeinnleveringer i Mi side.
 • Informasjonen foreligger på bokmål, nynorsk og engelsk og styres av språkinnstillingen som studenten har valgt i Mi side.
 • Klikk her for å se informasjonen som gis til studentene (ligger i veiledningen til studentene.)

Opprette Mappetypene (Læringsmappen, Vurderingsmappen og Masteroppgave) på et emne eller en undergruppe

Viktig informasjon: Opprett alltid innleveringsmapper på EMNER i Mi side - ikke på grupper som feks på et studieprogram. Det er kun oppgaver levert på emner (eller undergrupper til emner) som kan overføres automatisk til eksamensarkivet.

 1. Dersom Innleveringsmodulen ikke allerede er opprettet på emnet (Skal automatisk bli opprettet på alle emner ved semesterstart), legg til innleveringsmodulen i emnet: Hvordan legge til funksjonalitet (ruter) på emner/grupper
 2. Administrer "Innlevering" ved å klikke på "Innlevering" i selve Innleveringsmodulen som er opprettet, eller via Admin-siden ved å klikke på "Innlevering" under menyen "Administrasjon av Innlevering".
 3. For å opprette en Læringsmappe, Vurderingsmappe eller Masteroppgave-mappe klikker du på knappen "Opprett ny mappe" når du står i "Innlevering".
 4. For å opprette alle tre mappetypene gjentas prosessen ved å gå inn i "Innlevering" og klikke på knappen "Opprett ny mappe" en gang til.

Sette en åpne og lukketid på mappen

 1. Marker for "Nei" på valget "Bruk felles åpningstid fra [Emnenavnet]"
 2. Sett ønsket åpnningstid i feltet "Åpen fra"
 3. Sett ønsket stengetid i feltet "Stengt etter" - Etter dette tidspunktet kan ikke studentene lenger levere inn oppgaver i mappen.

Stenge en mappe

 1. Før åpningstiden til en mappe inntreffer og etter at stengetiden er gått ut så er mappen stengt.
 2. Generelt kan man stenge en mappe for innlevering ved å sette åpningstid til det samme som stengetid: "Åpen fra" = "Stengt etter".
 3. Du kan alternativt stenge en mappe ved å velge mappeegenskaper
 4. Klikk så en gang i ruten "Steng mappen"
 5. Klikk OK
 6. Mappen er stengt.

Beredskap ved innleveringsfrister

 • For å sikre at det er beredskap ved innleveringsfrister anbefales det å sette innleveringsfrister til virkedager mellom 08:00 og 15:00.
 • Innleveringsfrister som settes utenom virkedager mellom 08:00-15:00 vil være på egen risiko da IT-avdelingen og Studieadministrativ avdeling ikke har beredskap utover dette.

Slå på / slå av Innleveringsmodulen

 • Innlevering (Aktivert | Deaktiver):
  • Brukes for å aktivere/deaktivere innleveringsmappene (standard/default = Ikke aktivert)
  • Når Innlevering er "Aktivert" vil alle de opprettede mappetypene bli synlig for medlemmene på emnet.

Administrere Innlevering for undergrupper

Det er mulig å gjøre noe administrasjon av innleveringsmapper for undergrupper på emne-nivået:

Opprette innlevering på alle undergrupper

Man kan opprette innleveringsmapper på hver enkelt undergruppe, men dersom man skal benytte innlevering på flere undergrupper er det tid å spare ved å administrere opprettingen av innleveringsmappene fra Admin-siden til emnet.

Steg for steg:

 • Gå til Admin-siden til emnet
 • Under "Innlevering" velg "Legg til innleveringsmappe i alle undergrupper (dette kan ta litt tid)"

Du får her to ulike valgmuligheter på samme siden:
1.Legg til Innleveringsmappe på alle undergruppene for emnet.

 • Dette vil opprette en Innleveringsmappe med Læringsmappen (default) på alle undergruppene til emnet.

2.Legg til Innleveringsmappe basert på individuelle valg for hver undergruppe.

 • Velg i en tabell hvilke mapper som skal opprettes for de ulike undergruppene.
  • Følgende valg er tilgjengelige:
   • Legg til undergruppe (Husk å marker i ruten helt til venstre for undergruppene som skal administreres)
   • Aktiver (gjør synlig)
   • Læringsmappe
   • Vurderingsmappe
   • Masteroppgave
   • Gruppeinnlevering
   • Anonymiser
  • Merk at noen kombinasjoner ikke er lov: Mappen Masteroppgave kan for eksempel aldri anonymiseres selv om du velger dette i tabellen.
 • Klikk på "Opprett" når du er ferdig med valgene.
 • Du får opp en kvitteringsside etter at innleveringsmappene er opprettet.
 • For å endre på noen av mappene i ettertid så må du gjøre dette i den aktuelle undergruppen.

Åpningstid på mappene

 • Sett felles åpningstid på alle innleveringsmappene (også på undergruppene)

Her kan du angi felles åpningstid som da vil gjelde for alle innleveringsmappene (også på undergrupper), men ikke de som har satt egne åpningstider eller valgt å ikke bruke felles åpningstider i det hele tatt.

Andre administrasjonsmuligheter

Redigere en mappes egenskaper

 • Velg "Innlevering" under "Administrasjon av innlevering" i admin-bildet og den mappen du ønsker å redigere egenskapene for.
 • Velg knappen "Mappens egenskaper" for å redigere mappens egenskaper.
 • Velg om administrator skal varsles når en studentoppgave er innlevert, og

om man skal bruke felles åpningstid på hele emnet, inkludert undergrupper, eller sette egen åpningstid (gjelder kun denne mappen)

Medlemskap

 • Studentenes medlemskap fra StudentWeb vises i kolonnen "Medlemskap" i innleveringsmappene når studenten har levert inn en oppgave.
 • Medlemskapene har følgende notasjoner:
  • X : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har både vurderingsmelding og undervisningsmelding.
  • U : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har bare undervisningsmelding.
  • E : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har bare vurderingsmelding.
  • -- : Medlemskap opprettet manuelt.

Lever inn oppgave for en student

 • Brukes av administrator når studenten ikke får levert inn selv eller når mappen er stengt. (Administrator leverer oppgaven inn for studenten)
 • Knappen heter "Lever inn en ny oppgave for en student".
 • Dersom en administrator leverer en oppgave på vegne av en student så får studenten automatisk tilsendt en e-post kvittering på innleveringen som er gjennomført.
 • Når en administrator skal levere inn en oppgave på vegne av en student blir det gitt informasjon dersom en student mangler gyldig vurderingsmelding på emnet.

Tilgang til/kommentering av oppgaver

Innleverte oppgaver vises i mappen og kan kommenteres på to måter:

1.Skriv en kort kommentar direkte i bildet:

 • Velg "Nye kommentarer" og skriv teksten direkte i ruten på siden (bare enkel tekst). Du kan også markere godkjent/ikke godkjent. Dette blir da lagt inn på en liten fil knytt til studenten sin oppgave.

2.kommenter direkte i studentens oppgave:

 • Last først ned studenten sin oppgave til din egen maskin.
 • Skriv dine kommentarer direkte i teksten og lagre filen på din egen datamaskin.
 • Gå tilbake til mappen og last opp den nye versjonen av oppgaven med dine kommentarer.
 • Studenten vil da kunne se både sin egen oppgave og den nye versjonen med dine kommentarer.

Administratorer og professorer kan laste opp ulike versjoner av kommentarer og kan bruke tekstboksen for versjonskommentar for å skille mellom kommentarfilene.

Studenten mottar automatisk e-postmelding når det lagt inn kommentar.

Godkjent / ikke godkjent

 • Tilbakemeldingen "Godkjent" / "Ikke godkjent" er ikke å regne som et eksamensresultat (dvs at det er ikke det samme som bestått/ikke bestått). Sensur skal føres på egne protokoller og skal registereres i FS.
 • Kommentaren "Godkjent" / "Ikke godkjent" kan benyttes som en tilbakemelding til studentene i forhold til obligatoriske innleveringer som må være godkjent før man kan framstille seg til eksamen og selve eksamensbesvarelsen.
 • Kommentaren "Godkjent" / "Ikke godkjent" vises for studenten i status-feltet til oppgaven.

E-post til studenter som har fått "Godkjent"/"Ikke godkjent"

Det er laget en mulighet for å sende en e-post til de studentene som har fått markert hhv "Godkjent"/"Ikke godkjent" på kommentaren.

 • Klikk på mappen
 • Marker i boksen øverst til venstre slik at alle filene i mappen blir markert
 • Klikk på "Vis kommentarer på de som er markert"
 • I kommentar kolonnen til høyre vises "Godkjent" eller "”Ikke godkjent" for hver oppgave (dersom slik kommentar er registrert).
 • Marker de du ønsker å sende e-post til i boksene i venstre kolonne
 • Klikk på knappen "Send e-post til de markerte" som ligger under listen.
 • Skriv meldingen din og send eller avbryt
 • Se veiledning for å sende e-post her E-post administrasjon i Mi side

Varsle studenter som ikke har levert

 • "Vis de som ikke har levert" lister opp alle studentene som ikke har levert inn oppgave i en mappe enda.
 • Bruk avkryssingsboksen til venstre for oppgavenavnet for å markere at man vil sende e-post kandidaten(e)
 • Når man er i visningsbildet over studenter som ikke har levert, kan man også velge "Vis de som har levert".
 • Bruk avkryssingsboksen til venstre for å sende e-post til kandidaten(e).

Utskrift av innleverte oppgaver i en mappe

Det er mulig å skrive ut en liste som viser innleverte oppgaver i en mappe. Utskriften viser emnekoden og navn samt mappenavnet. I tillegg vises: Forfatter, Rolle, Sist endret og Kommentarer (Godkjent/Ikke godkjent) samt totalt antall innleveringer.

 • Klikk på mappen
 • Marker i boksen øverst til venstre slik at alle filene i mappen er markert
 • Klikk på ”Vis kommentarer på de som er markert”
 • I kommentar kolonnen til høyre vises ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent” for hver oppgave (dersom slik kommentar er registerert).
 • Klikk på knappen ”Skriv ut” over listen
 • Velg printer og skriv ut.

Anonymisering av mapper

 • Det er mulig å ta imot anonyme elektroniske innleveringer i Innleveringsmodulen i Mi side (dvs. innlevering kun på studentens studentnummer).
 • For å ivareta studentenes anonymitet stilles det krav til at anonyme innleveringer må gjøres i pdf format eller i ren tekst.
  • Det er derfor viktig å informere studentene om krav til format ved planlagte anonyme innleveringer i god tid i forkant av innleveringsdagen.
 • Merk: Innleverte oppgaver i anonymiserte mapper vil ikke vises på oversikten over innleveringer per student. Dette er for å sikre anonymiteten til studentene.
 • Det ligger informasjon om krav til format i brukermanualen for studentene:

Hvordan sette opp en anonym innleveringsmappe:

 • Merk: En mappe må være tom (ikke ha filer i seg) for at den skal kunne anonymiseres etter at den er opprettet.
  • Dersom mappen er tom kan anonymiseringen reverseres også slik at en anonymisert mappe blir ikke-anonymisert.
 • Merk: Man kan ikke anonymisere mapper dersom man har satt innleveringsmodulen til å ta imot gruppeinnlevering (gjelder kun undergrupper).

Dersom du vil anonymisere en nyopprettet mappe:

 • Opprett en mappe med det navnet du ønsker
 • Merk av for ”Ja” på valget: "Anonymiser innholdet i mappen" (siste valget ved opprettelsen av mappen)

Dersom du ønsker å anonymisere en eksisterende mappe:

 • Klikk på mappen som du ønsker å anonymisere
 • Velg "Mappens egenskaper".
 • Merk av for "Ja" på valget: "Anonymiser innholdet i mappen"

Informasjon som vises i Statusfeltet

Til alle innleverte oppgaver vises det et status-felt i høyre kolonne.

”Ephorus N/A” [Ephorus N/A] indikerer at det ikke er koblet noen ”Ephorusansvarlig” til emnet (N/A står for Not Available). Oppgaver kan likevel bli sjekket i Ephorus selv om det ikke er noen som er registrert som Ephorusansvarlig på emnet i Mi side. Statusen er synlig både for studenter og ansatte. Les mer om Ephorus ved UiB her. Det er viktig at alle studenter setter seg inn i:

Status for overføring til BORA og Eksamensarkivet vises både for studenter og administratorer.

Gruppeinnleveringer

Når flere studenter skriver en oppgave sammen som skal leveres inn i Mi side kan man organisere innleveringen slik at bare ett eksemplar av oppgaven må leveres inn. Denne oppgaven blir synlig for alle studentene (forfatterne).

Gruppeinnleveringer kan organiseres på undergrupper:

 • Alle studentene som er medlem på undergruppen kan se hverandres innleverte oppgaver.

Hvordan organisere innlevering av gruppeoppgaver på en undergruppe:

 • Opprett en undergruppe på emnet for hver gruppe av studenter som skal skrive en oppgave sammen.
 • Tilgangen for studentene på emnet til å melde seg inn i undergruppen/e på egenhånd kan begrenses av administrator om ønskelig.
  • Man setter innleggingspolicy da til ”Stengt”: Gå inn på Admin – Gruppeadministrasjon - Endre innleggingspolicy - Åpen | Stengt | Venter på godkjenning. (velg ”stengt”).
  • Fordel studentene som medlemmer i riktig undergruppe. Alternativt: Studentene kan legge seg selv inn på riktig gruppe dersom innleggingspolicy ikke er satt til ”Stengt”.
 • Opprett innleveringsmodulen og mappetypen/e som gruppens medlemmer skal levere inn i.
 • Aktiver ”Gruppeinnlevering i alle innleveringsmappene” fra Admin-siden under ”Administrasjon av innlevering”. Dette gjør at alle medlemmene i undergruppen kan se innleveringene som et annet medlem gjør i undergruppen.
 • Aktiver innleveringsmodulen fra Admin-siden ved å klikke på ”Aktiver”. (Gjør at innholdet i Innleveringsmodulen blir synlig for medlemmene i undergruppen.)

Merk: Når en gruppeinnlevering er foretatt, dvs at en fil er blitt lastet opp av en student, så kan man ikke deaktivere gruppeinnleveringsfunksjonaliteten. Dette kan kun gjøres så lenge innleveringsmodulen er tom for filer.

Merk: Man kan ikke ha anonymiserte mapper dersom man skal ta imot gruppeinnlevering.

Merk: Det er bare administratorer på emnet som kan kommentere oppgavene som er innlevert. Alle studentene som har foretatt en gruppeinnlevering kan se kommentaren til oppgaven.

Krav til format ved innlevering i Mi side

Det stilles krav til format ved innlevering av oppgaver i Mi side når:

 1. Studenter leverer inn masteroppgaven.
 2. Studenter leverer inn en oppgave i en anonymisert mappe.

Formatkrav ved innlevering i de ulike mappetypene:

 • Læringsmappen og undermapper til læringsmappen:
  • Ingen krav.
 • Anonymisert læringsmappe og/eller anonymiserte undermapper til læringsmappen:
  • Enten PDF eller ren tekst (txt, sgml, html, xml, lisp, osv).
 • Vurderingsmappen og undermapper til vurderingsmappen:
  • Ingen krav.
 • Anonymisert vurderingsmappe og/eller anonymiserte undermapper til vurderingsmappen:
  • Enten PDF eller ren tekst (txt, sgml, html, xml, lisp, osv).
 • Masteroppgave mappen og undermapper til masteroppgave mappen (Mapper på studentens navn):
  • Kravet er PDF.
 • ZIP filer:
  • ZIP filer som inneholder lovlige filtyper kan også leveres i de ulike mappetypene. Men zip-filer er ikke tillatt i masteroppgave-mappen.

Slette, flytte og kopiere filer i Innleveringsmodulen

I innleveringsmodulen er det begrensninger på hvilke mappetyper man kan flytte og kopiere filer mellom:

 • Studenter kan ikke slette innleverte filer fra noen av mappetypene i innleveringsmodulen.
  • Studenter som ønsker å slette en fil fra innleveringsmodulen må kontakte administrator/emneansvarlig som kan gjøre dette for studenten.
 • Fra "Læringsmappen" kan man ikke flytte filer til "Vurderingsmappen" eller til "Masteroppgave".
  • Man kan kopiere filer fra "Læringsmappen" til både "Vurderingsmappen" og til "Masteroppgave".
  • Man kan flytte filer innad i "Læringsmappen" - for eksempel fra en undermappe til en annen.
 • Fra "Vurderingsmappen" kan man ikke flytte eller kopiere filer til "Læringsmappen" eller "Masteroppgave".
  • Man kan flytte filer innad i "Vurderingsmappen" - for eksempel fra en undermappe til en annen.
 • Fra "Masteroppgave" kan man ikke flytte filer til "Læringsmappen" eller til "Vurderingsmappen". Studenter kan flytte en fil **fra "Masteroppgave" til sin egen undermappe i "Masteroppgave" (med studentens navn).
  • Man kan ikke kopiere filer fra "Masteroppgave" til "Læringsmappen" eller "Vurderingsmappen".

Tildeling av ekstra/mindre tid til innleveringer for enkelte studenter

 • Funksjonen brukes dersom en eller flere studenter har fått innvilget ekstra/mindre tid på innleveringer.
 • Man kan administrere hvem som skal få ekstra/mindre tid og hvor mye hver enkelt skal få.
 • Man kan også velge å gi en eller flere studenter ekstra/mindre tid i en enkelt mappe, eller på hele emnet (det vil si i alle innleveringsmappene som opprettes på emnet.)

Fremgangsmåte:

 • Dersom du ikke har gjort det allerede så bør du først sette en åpne og lukketid på den aktuelle mappen.
 • Klikk på den aktuelle mappen for tildeling av ekstra/mindre tid.
 • Klikk på knappen "Administrer hvem som skal ha ekstra/mindre tid"
 • Klikk på knappen "Gje ein eller fleire studentar ekstra/mindre tid"
 • Legg inn ekstra/mindre tid i feltene for dager og/eller timer.
  • For å registrere mindre tid bruk minustegn slik: "-1"
 • OBS: Når man tildeler ekstra/mindre tid før eller etter at den opprinnelige fristen er gått ut så legges den ekstra tiden på/eller trekkes fra det tidspunktet som fristen opprinnelig er satt til å gå ut på. Eks: Dersom fristen er satt til å gå ut mandag 1. mars 2007 kl 12:00 og man denne dagen klokken 14:00 legger til en hel dag i ekstra tid - Da vil den nye innleveringsfristen bli tirsdag 2. mars 2007 kl 12:00. (ikke 14:00).
 • Dersom mappen har fått en definert åpne og stengetid så vil denne vise over feltet for "ekstra/mindre tid - dager".
 • Dersom mappen har fått en definert åpne og stengetid så vil du også få se hva den nye datoen og/eller klokkelsettet blir for de markerte studentene. Dette vises like under feltet "Ekstra/mindre tid - timer".
  • Det vil stå: "Ny stengetid for markerte studenter: [dato + klokkeslett]"
 • Merk følgende begrensinger i utregning av ekstra/mindre tid:
  • Dersom mappen ikke har fått en definert åpne og stengetid så vil ikke Mi side kunne regne ut hva den nye fristen blir (mangler utregningsgrunnlag). Det er derfor viktig at man definerer en åpne og stengetid før man tildeler enkeltstudenter ekstra/mindre tid.
  • Mi side vil heller ikke kunne regne ut hva den nye fristen blir dersom den ekstra/mindre tiden gjelder for "Hele emnet (alle innleveringsmappene)".
 • Klikk knappen "OK" når du er ferdig.
 • Merk: En e-post med informasjon om tildeling av ekstra/mindre tid til innlevering sendes automatisk ut til studenten/e som fikk tildelt ekstra/mindre tid og til den personen som tildelte ekstra/mindre tid.

Sende e-post til studenter som har fått tildelt ekstra/mindre tid:

Det er laget en mulighet for å sende e-post til alle studentene som har fått tildelt ekstra/mindre innleveringstid, samt å få skrevet ut en liste over disse studentene.

 • Merk at alle studenter som får tildelt ekstra/mindre tid automatisk får tilsendt en e-post om dette når tildelingen registreres.
 • Velg mappe
 • Velg ”Administrer hvem som skal ha ekstra/mindre tid”
 • Marker studentene som du ønsker å sende e-post til
 • Klikk på knappen ”Send e-post til de som er markert”
 • Skriv meldingen din og send eller avbryt

Se veiledning for Mi side - Epost - administrasjon

Skriv ut en liste over de som har fått tildelt ekstra/mindre tid:

Utskriften viser emnekode og navn samt mappenavn. I tillegg vises: Etternavn, fornavn, e-post adressen, Rolle, Ekstra/mindre tid og Hvor ekstra/mindre tid er tildelt.

 • Velg mappe
 • Velg ”Administrer hvem som skal ha ekstra/mindre tid”
 • Klikk på knappen ”Skriv ut”

Utvide innleveringsfristen for alle studenter på emnet

Følg fremgangsmåten beskrevet nedenfor for å gi en ny innleveringsfrist for alle studentene i en mappe:

 • Klikk på den mappen det gjelder.
 • Klikk på knappen "Egenskaper for mappe".
 • Velg ny tid i datofeltene for "Stengt etter" (Den nye innleveringsfristen.)
 • Klikk knappen "OK" når du er ferdig.
 • Husk å varlse studentene om den nye innleveringsfristen.


Rutiner og retningslinjer for tildeling av ekstra tid til innleveringer ved ikke planlagt nedetid

Les om saken i Utdanningsutvalget (UU) her: UU Sak 25/07 Elektroniske eksamensbesvarelser – rutiner ved nedetid.

Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid: Ved ikke planlagt nedetid i Mi side gjelder følgende retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid. Retningslinjene gjelder også for Kark:

 • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i løpet av innleveringsdagen, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum en dag for alle studentene på emnet.
 • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i over en dag, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum to dager for alle studentene på emnet.
 • Det er det ansvarlige institutt/fakultet for emnene som fastsetter ny innleveringsfrist i henhold til disse retningslinjene.

Instituttet/fakultetet må så snart som mulig informere studentene om eventuelle endringer i leveringsfrister per e-post og melding i Mi side. Studentene har ansvar for å sjekke Mi side og student-e-posten jevnlig.

Standardmelding som instituttene/fakultetene skal benytte i e-post utsendingen og som melding i Mi side etter utvidelse av fristen til innlevering:

Mi side var utilgjengelig [dd.mm.åå] fra klokken [tt.mm] til klokken [tt.mm]. Feilen er rettet og systemet er tilgjengelig igjen. Instituttet/fakultetet har satt ny innleveringsfrist, jfr." Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid.

Ny frist: [dd.mm.åå] klokken [tt.mm]."

NB! Fyll inn med riktig informasjon der dato og klokkeslett mangler.

Oversikt over innleveringsfrister i Mi side og Kark

Nedlasting av arkiv av innleverte oppgaver

I Læringsmappen og Masteroppgave-mappen kan man laste ned ikke anonymiserte arkiver av oppgavene. Følgende to valg er tilgjengelige:

 • "Last ned et arkiv av innholdet i denne mappen og alle undermappene" og
 • "Last ned et arkiv av filene i denne mappen".

I Vurderingsmappen kan man laste ned anonymisert arkiv av oppgavene. Et anonymisert arkiv endrer filnavnet på alle oppgavene til studentens studentnummer. Følgende to valg er tilgjengelige:

 • "Last ned et anonymisert arkiv av innholdet i denne mappen og alle undermappene" og
 • "Last ned et anonymisert arkiv av filene i denne mappen".

Last ned et arkiv med alle innleveringer på emnet og alle undergruppene

 • Gå til Admin-siden til emnet
 • Under "Innlevering" velg "Last ned et arkiv med alle innleveringer på emnet og undergruppene (dette kan ta litt tid)"
 • Lagre eller åpne.

Overføre innleveringer til Eksamensarkivet og BORA

Eksamensarkivet er et sentralt arkiv for elektroniske eksamensbesvarelser innlevert i Mi side ved UiB. Alle elektronisk innleverte oppgaver i Vurderingsmapper eller Masteroppgavemapper i Mi side skal etter sensur overføres til dette eksamensarkivet (også oppgaver som ikke er bestått).

Fra og med 3. juli 2013 overføres oppgavene automatisk hver natt. Hvis en oppgave er overført til Eksamensarkivet vil det i statusfeltet være angitt en merknad: "Avlevert til Eksamensarkivet” eller: ”Avlevert til Eksamensarkivet og BORA” (gjelder kun for mappen Masteroppgave).

Merk: Det er ikke mulig å overføre oppgaver som ligger i Læringsmappen til eksamensarkivet. Det er derfor viktig at man benytter riktig mappetype (enten Vurderingsmappen eller Masteroppgave) når man tar i mot innleveringer.

Merk: Oppgavene blir liggende igjen i Mi side også etter at overføringen til eksamensarkivet og/eller BORA er gjennomført. (Det er en kopi av oppgaven som blir overført til Eksamensarkivet og BORA).

Merk: Masteroppgaver som studenter har valgt å tilgjengeliggjøre i BORA ved innlevering vil få en tekst i statusfeltet som sier "Venter på avlevering til BORA". Når oppgaven er sendt til Eksamensarkivet vil den automatisk bli overført videre til BORA dersom oppgaven er bestått. En ikke bestått masteroppgave vil ikke bli overført til BORA selv om den overføres til Eksamensarkivet.

Statusen ved overføring av oppgavene er synlig for studentene også.

Manuell overføring av eksamensoppgaver til eksamensarkivet:

Det kan oppstå tilfeller der den automatiserte nattjobben ikke har har blitt utført. Da kan en administrator manuelt overføre oppgavene til Eksamensarkivet.

 1. Gå inn i mappen hvor oppgavene ligger.
 2. Marker oppgavene som skal til eksamensarkivet.
 3. Nede på siden under alle oppgavene er knappen ”Send markerte filer til Eksamensarkivet”. Klikk på knappen
 4. Sjekk at statusfeltet for oppgavene endrer seg til: ” Venter på avlevering til Eksamensarkivet” eller: ”Venter på avlevering til Eksamensarkivet og BORA” (gjelder kun for Masteroppgave mappen). I tillegg vises dato og klokkeslett for når knappen ble trykket på og hvem som trykket på den.
 5. Selve overføringen skjer om natten.
 6. Sjekk eventuelt dagen etter om overføringen var vellykket (se i statusfeltet). Det kan gå noe lengre tid i perioder med stor aktivitet i Mi side.
 7. Dersom du opplever problemer ved markering av svært mange oppgaver samtidig så kan du forsøke å markere litt færre om gangen.

Eventuelle feilmeldinger/problemer med overføringen meldes inn via lenken nederst på Mi side: ”Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?”

Avbryt overføring til BORA

I Vurderingsmappen og Masteroppgave mappen er det er en knapp: "Avbryt innsending av de markerte filene til eksamensarkivet". Ved avbryting av overføring til Eksamensarkivet/BORA vises historikk på hvem som avbrøt overføringen og dato/klokkeslett når dette ble gjort i status kolonnen.

Det finnes en mulighet for å avbryte sending til BORA for masteroppgaver. Knappen ligger under ”Egenskaper” for filen og heter "Avbryt innsending av filen til BORA". Man skal i utgangspunktet ikke avbryte sending til BORA fordi dette er en avtale studenten har inngått med Universitetsbiblioteket om å tilgjengeliggjøre oppgaven i BORA. Dersom man velger å avbryte sending til BORA vil statusfeltet vise hvem som utførte handlingen og når handlingen ble utført.

Bruk av Ephorus

Opptrykking av masteroppgåver

Det er ikkje lenger mogleg å nytte Felles kopiteneste ved UiB for opptrykking av masteroppgåver, då eininga er avvikla og lagt ned med verknad frå 15. mars 2012. Dei fakulteta/institutta som har behov for trykte masteroppgåver, t.d. i praktisk sensurarbeid, må tinge dette sjølve hos AIT AS i Oslo. Nettsida inneheld informasjon om tingingsprosess og -skjema.

Merk at når ei oppgåve er levert på Mi side, masteroppgåve eller annan type oppgåve, så er det alltid det elektroniske eksemplaret av oppgåva som er det gyldige. Man kan altså ikkje krevje at studentar skal levere inn papirkopi av ei oppgåve som er levert på Mi side.

Til dokumentasjon for studenter

Til dokumentasjonsoversikten