Kurs i rapportering av studentdata ved UiB

Frå SAwiki

10.12.2007 Utdanningsavdelingen, Universitetet i Bergen

Hva
Kurset vil ta for seg sentrale deler av rapporteringen av studentdata ved Universitetet i Bergen. Fokus vil være på økt forståelse av sammenhengene i rapporteringsprosessen, herunder kvalitetssikring av data og prosessen rundt dette. Kurset er inndelt i tre deler. Den første delen vil fokusere på helheten og sammenhengen i rapporteringen. Videre vil kurset ha fokus på noen sentrale FS-tekniske deler som er av stor betydning for rapporteringen. Denne delen vil ta utgangspunkt i rapporteringsveilederen. Den siste delen vil ta for seg oversikter og analyser av studentdata. Her vil utgangspunkt være en gjennomgang av rapporter i DBH ved å gå nærmere inn på DBH sine definisjoner og knytte dette til datakvaliteten i FS.
Målgruppe
Kurset vil passe for alle som er involvert i rapporteringsarbeidet. Målgruppen vil i hovedsak være de som har overordnet ansvar for rapporteringen, men det vil også kunne være av interesse for studiekonsulenter og andre som har bruk for oversikter over studentdata.
Kursevaluering
Det er fint om kursdeltakerne gir en tilbakemelding på kurset enten direkte til kursholder eller ved å bruke dette kursevalueringsskjemaet.
DEL 1 - Rapporteringen - Hva henger sammen med hva?

Først litt bakgrunn:

Hele rapporteringsfeltet er relativt kompleks, mye fordi det rapporteres data fra mange ulike deler av studieløpet og omfatter forholdet mellom datainnlegging i FS, utplukkskriterier i de standardiserte rapportene fra FS SYSTEM, og til slutt sammenstilling av dataene som oversendes og presenteres i DBH.

Universitetsdirektøren har i brev til fakultetene bestemt at fakultetene har ansvaret for å registrere og kvalitetssikre rapporteringsdata i FS. Utdanningsavdelingen skal koordinere og sende rapportene samlet for UiB (jfr. Universitetsdirektørens brev av 16.12.1998 Ansvar for rapportering til Felles studentsystem og Database for høyere utdanning (DBH )- ref. 98/4739). Seksjons for fellestjenester vil bistå kvalitetssikringsarbeidet og legge til rette for at fullstendig data blir registrert i FS.

Både Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen stiller krav til rapporteringen. KD i forhold til hva vi skal rapportere om, og Riksrevisjonen om hvordan vi skal kvalitetssikre. De har særlig fokus på de rapportene som inngår i finansieringsmodellen og data som har budsjettmessig betydning. UiB og fagmiljøene er avhengig av at rapporteringen er korrekt og ryddig.


FS , FS SYSTEM og DBH - Rapporteringsfeltet

FS

Selve registreringssystemet for innlegging av data. UiB har mange brukere med veldig ulike og spesifikke arbeidsoppgaver i forhold til FS, og rapporteringen til DBH er til dels komplekst og omfattende. Det er viktig å huske på at alt som registreres kommer stort sett ut i en annen ende, enten i forbindelse med rapportering eller i andre analysesammenhenger.


FS SYSTEM – Hva er det?

En egen applikasjon med ferdig definerte rapporter som genereres det vil si lages og oversendes til slutt DBH. Dette er rapporter som lages på nytt hver gang de kjøres og lagres i egne tabeller. Endringer og nyregistreringer i FS gjenspeiles her når rapportene lages. For rapporteringsansvarlige på UA er det viktig å kontrollere utplukket i disse rapportene opp mot definisjonene på departementets rapporter i DBH.

SYSTEMKALENDER 2.PNG

DBH – Database for statistikk om høyere utdanning

Dbh forside 3.PNG

Kunnskapsdepartementets benytter databasen som et planleggingsverktøy i budsjettarbeidet. NSD(1) har fått i oppdrag å utvikle og drive den. Departementet bestemmer hva vi skal rapportere og rapporteringskravene blir fremsatt på hovedsiden til DBH. Her er også inngangsporten til de ulike rapportene i DBH.

Forholdet mellom FS, FS-system og DBH utgjør Rapporteringsfeltet

Fs- fs sys- dbh4.PNG

Et viktig moment i rapporteringen er å se sammenhengen og prosessen rundt det ferdige produktet som til slutt ligger i DBH. Det kan være litt av en utfordring for en saksbehandler å se sin egen rolle i rapporteringsfeltet. Kryss i bokser og felt kan virke unødvendig og tungvindt i forhold daglige gjøremål. Det er likevel avgjørende for et godt resultat og god datakvalitet.

Et eksempel på et lite viktig kryss.

Eks lite kryss5.PNG

Det er ikke tilstrekkelig å fylle ut språk – for at dette skal komme med i utplukket må det settes "J" i boksen for Undervisningsspråk.

Utdanningsavdelingen har fått et nytt system for kurs og brukerdokumentasjon. Dette skal gjøre det mer oversiktlig og lett og orientere seg. Videre er det like viktig at denne dokumentasjon brukes, og vi på UA har ansvar for å legge til rette og å gjøre den lett tilgjengelig.

6.bilde wiki.PNG

Her skal ligge oppdatert veileder med oversikt over hva, hvordan og når vi skal rapportere de ulike dataene.

Dokumentasjonen av utplukkskriteriene fra FS SYSTEM er relativt omfattende, og dessverre ikke alltid oppdatert. Da må det testing til, noe mange brukere av FS er flink til å hjelpe SFT med. Vedlagt i kursmaterielle finner dere denne dokumentasjon som kan være et nyttig grunnlagsdokument.

Når det gjelder definisjoner og innholdet i rapportene i DBH er det viktig at dataene er til å stole på (reliabilitet og validitet). Dataene må både være presise og de må måle det de skal måle. Dette er en utfordring i alle analyser, og sikre oss at vi faktisk måler det vi skal måle. Dette krever gode og tydelige operasjonaliseringer.

To eksempler
1. Doktorgrad – Gjennomstrømming
Det var stor variasjoner i hva som regnes som startdato i FS. Er det;
 1. Opptak til program
 2. Ansettelses tidspunkt
 3. Dato for vedtak til opptak i programmet

Den dårlig datakvalitet var også et nasjonalt problem.

Løsning: Utvikle nasjonale rutiner for en felles registreringspraksis

2. Undervisningsspråk

På oppdrag fra departementet utarbeider DBH en definisjon. USIT systemleverandør jobber med utplukket fra FS. FS System har et utplukk som setter default NORSK språk på alle. – Når brukerne skal legge inn data om undervisningsspråk kommer spørsmålet; Vi annonserer to språk både norsk og engelsk – Hva skal ligge i FS? Hva er det vi egentlig skal rapportere til DBH?

Løsning: Vi må få en ny presisering av definisjonen fra DBH

God datakvalitet

Det viktigste for å sikre god datakvalitet er at den vanlige registreringen er korrekt. At det jobbes for felles registreringspraksis og god grunnlagsdokumentasjon. Dokumentasjonen må brukes og nye medarbeidere må orienteres og informeres om FS organisasjonen, og FS rolle i studieadministrasjon. FS er et sentralt verktøy for rapportering også for å forstå høyere utdanning i tall.

Rapportene til NIFU step og SSB er de samme som til DBH, men ofte med et annet utplukk, og andre variabler er med. Data til DBH er alltid aggregert og inneholder ingen individ opplysninger. Det er likevel viktig å vite at vi rapportere individ data til NIFU step som er en hyppig oppdragsgiver av analyser som departementet også bruker som et viktig beslutningsgrunnlag. Kvalitetssikring for all rapportering får er derfor viktig.

Det meste sentrale i kvalitetssikringen er data som får direkte økonomiske konsekvenser for institusjonen. Riksrevisjonen foretar jevnlige kontroller av data som er innrapportert og brukes i finansieringsmodellen. Kontrollene har fokusert både på rammene rundt kvalitetssikringsprosessen og rutiner for datainnleggingen og fremvising av grunnlagsdokumentasjon. – Kan vi dokumentere eksamensprotokoller, disputaser etc.

Den formelle kvalitetssikringsstrukturen for studentdata ved UIB:

7 rapporteringsfeltet.PNG

Litt om finansieringsmodellen

Hva skal rapporteres?

Data som inngår i finansieringsmodellen

 1. Studiepoeng
 2. (Kandidater) (2)
 3. Avlagte doktorgrader
 4. Utvekslingsstudenter

(2):Inngår ikke lenger i finansieringsmodellen, men departementet har i st. melding 7 skrevet at dette er vurderes å ta inn igjen kandidater som indikator i budsjettet for 2009.

Vi rapportere også andre til data til DBH, SSB, NIFU

 1. Data om studietilbudet
 2. Søker- og opptakstall
 3. Forskerutdanningen

Studiepoengproduksjon og utvekslingsstudenter ved institusjonen inngår i departementets finansieringsmodell, og har derfor direkte innvirkning på hvor mye midler institusjonene får tildelt.

Det er den totale studiepoengproduksjonen som avgjør om institusjonen får økte bevilgninger. Resultattallene på UiB viser at vi har en effektiv gjennomføring og vi har økt studiepoengproduksjonen per student, mens studenttallet er synkende og følgelig også den totale studiepoengproduksjonen.

Hva får vi penger for?

Utvekslingsstudenter
Vi får 5000,- kroner per utvekslingsstudent som er på opphold mer enn tre måneder, og som ikke er på en individbasert avtale.
Studiepoengproduksjon
Departementet plasserer studieprogrammene i ulike finansieringskategorier A-F. Kategori F har en total pris på 67.000, - (i 2006), og denne summer reduseres etter finansieringsform. Dersom et studieprogram med ekstern finansiering får inn 25.000 i eksterne midler trekkes dette fra grunnbeløpet. Fastsetting av finansieringsprosenten har institusjonene selv ansvar for. Data på studieprogrammet er veldig viktig grunnlagsdata siden det får direkte innvirkning på studentrapportene. Dette er resultatdelen, og den er direkte avhengig av avlagte studiepoeng.

Resultatrapporteringen er utgangspunktet for kvalitetssikringen ved UiB. Dette er en intern rapportering som er avgrenset til 3 indikatorer. Studiepoengproduksjon og studiepoengproduksjon/ antall studenter som vist i tabellen nedenfor. I tilegg kommer kandidater på master- og profesjonsnivå og avlagte doktorgrader.

Resultatrapporten ved UiB

8 resultatrapporten.PNG

 • Formel: Produserte studiepoeng / antall studenter
 • Produserte studiepoeng formel: ((Beståtte kandidater * emnets studiepoeng)/ 60) * (egenfinansiert andel / 100) - Fordelt på program som emnet primært tilhører
 • Antall studenter: Fordelt på program hvor de har studierett.

Resultatfordelingen

9 OVERSIKT RESULTATFORDELING.PNG


Denne er oversikten er ment å vise prosessen som ligger bak resultatrapporteringen, og ikke selve saksgangen i FS.

Oppsummering

Sentralt i finansieringsmodellen er forholdet mellom studieretten, eksamen som er tilknyttet emne og studieprogrammet med finansieringsprosent og finansieringskategori. På UiB teller vi studenter der hvor de har fått opptak til et studieprogram. Det betyr at en student som har fått opptak på et studieprogram på SV blir talt som en student på SV.

Eksamen gjøres på et emne, og det er emnets stedtilknytting som styrer hvor studiepoengene produseres. Emne er så tilknyttet et studieprogram i rapporteringssammenheng. På studieprogrammet angis nivået til studiepoengene. Om det er lavere grad eller høyere grad videreutdanning eller doktorgrad, finansieringsprosenten. Og, som nevnt studieprogrammenes plassering i de ulike finansieringskategorien fastsettes av departementet. Institusjonene kan foreslå plassering.

Dette er viktige forhold, flere studenter som tar et emne som er tilknyttet et studieprogram i finansieringskategori A gir betydelig større uttelling for resultatkomponentene enn et emne tilknyttet studieprogram kat F.

Oppgaver

 • Hvorfor rapporterer vi studentdata?
 • Hva er resultatkomponenten?
 • Hva er gjennomføringsformelen i resultatrapporten?
 • Hvilken rolle har fakultetene i kvalitetssikringen?
 • Hvilken rolle har Utdanningsavdelingen?


DEL II – Kvalitetssikring av data i FS

Denne delen av kurset er ment å gå inn på noen deler av registreringen i FS som har spesiell betydning for om rapportering blir korrekt. Aller viktigst for datakvaliteten er som nevnt at den daglige registreringen av studentdata er riktig, og det finnes mer detaljert dokumentasjon og temaspesifikke kurs om registreringsprosedyrer for innlegging av data i FS på Utdanningsavdelingen sine kurssider.

Hvordan orientere seg i rapporteringsveilederen

Alle overskriftene er markert med grått felt og navnet på rapporten er markert øverst til høyre. Dette kan skrives direkte inn i FS ved kvalitetssikring av rapporten. Endringer og rettinger gjøres i FS. Deretter genereres rapporten i FS-system, og en kopi av denne vises i FS ved å oppgi ordre som vist.

FS015.008 Ferdige kandidater.

Finnes i modulen Semesterregistrering, velg Rapporter, velg NSD-rapporter. Eventuelt snarvei; Ctrl-O

10 oppgi ordre.PNG


Fs-bar5.png


Rapporten gjelder kandidater (vitnemålsgivende) som har oppnådd grad i vårsemesteret. Data for vårsemesteret omfatter kandidater som har fått sensur i tidsperioden 1. februar - 31. august, og data for høstsemesteret omfatter sensurer i tidsperioden 1. september - 31.januar.

Dette innebærer at kandidater som får sin sensur i løpet av august og januar måned, fanges opp i henholdsvis, vår og høstsemesteret. Bakgrunnen for dette er at institusjonene skal kunne utnytte studieåret best mulig og at kandidatene rapporteres det året som undervisning, veiledning etc har foregått. Ferdige kandidater rapporteres både på studieprogram og kandidatbenevnelse i denne tabellen. (Kilde: DBH)

For kandidater på studieprogram som er organisert i samarbeid mellom institusjoner, er det institusjonen hvor kandidaten uteksamineres som skal rapportere kandidatdata.

Lavere grad

Tidligere har departementet tatt opp med UiB at de er misfornøyd med dårlig registrering, dvs at antallet i DBH er svært lavt. Det er bestemt ved UiB at fakultetene må registrere så mange som mulig for 2005 ( e-post fra UA ,Asbjørn Bjørnset, den 17.08.05 til fakultetsdirektørene og andre med ansvar for rapportering til DBH).

Dette gjøres ved den såkalte 180 listen og er ikke ment som en permanent rutine fra seksjon for fellestjenester, men er en midlertidig løsning grunnet mangelfull registrering av oppnådde kvalifikasjon i protokoll på lavere grad, og dårlig datakvalitet i studentenes utdanningsplaner. Det er viktig å prioritere vedlikehold av utdanningsplaner slik at rutinen (FS651.002) som beregner oppnådd kvalifikasjon basert på utdanningsplan, faktisk vil fange opp disse studentene.

Høyere grad

Ferdige kandidater rapporteres fra bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll, i modulen Kvalifikasjon. Kandidater som registreres for sent til å bli rapportert innen fristen vil bli etterrapportert neste semester (det er likevel reell dato for graden som skal registreres). Dersom flere institusjoner samarbeider om en kandidat rapporteres studenten der hvor graden tildeles.

Rapporten viser en kopi av DBH-rapporten og dataleveransen til DBH

11 kopi av dbh rapporten 015.008.PNG

Velg år og semester, trykk på knappen Hent datagrunnlag. For å få liste med individene som utgjør datagrunnlaget for rapporten, velg Individdata og Hent datagrunnlag på nytt. Før rapporten benyttes må den oppdateres av UA dersom det ikke står dagens dato (øverste datalinje i rapporten), ta kontakt med FS-gruppen for å få dette gjort.

Noen viktige punkter i FS

Studieprogram

Studieprogram 1

12 FS STUDIEPROGRAM 1.PNG

Studieprogram 2 - Undervisningsspråk

13 studieprogram2 undspråk.PNG

Studieprogram 3 – Studienivå
bilde
Studieprogram 4 - Studieretten – tellemåte på UiB

15 studieprogram 4 tellemåte.PNG

 • Ny tellemåte fra og med høsten 2006.
 • Tideligere ble studentene plassert ut i fra det studieprogram der de var meldt til flest studiepoeng.
 • Dersom en student er tatt opp på MASV-AORG, men tar 20 Studiepoeng på et emne som er tilknyttet BAMN-INF, plasseres studenten på SV.

Emne

Emne 1

16 emne 1.PNG

Emne 2

17 emne 2.PNG

Overgang til annet studieprogram

 • Kandidaten er på feil studieprogram fordi han eller hun har søkt overgang til PhD eller søker overgang til doktorgradsprogram på et annet fakultet og lignende. Da må det gjennomføres en overgang ved hjelp av endringsfunksjoner. Dette er en knapp som finnes i student samlebilde.

18 student samlebilde.PNG

Denne kopierer informasjon på alle underbildene over til det nye studieprogrammet.

19 endringsfunksjoner.PNG

Viktig
 1. For å få riktig gjennomstrømming på doktorgrad for en kandidat skal det ikke gjøres ny beregning på ny starttermin.
 2. Deretter beregner man nytt kull. Dersom det ikke er opprettet noe kull for denne terminen må det opprettes først i modulen programstudent i bilde kull samlebilde.
 3. Til slutt utfører du selve overgangen. Nå går kandidaten på PHDHF fra 2008vår

20 endringsfunksjoner kopiert.PNG

Andre viktige sjekkpunkter er beskrevet i ’veileder til kvalitetssikring av studentdata’

Oppgaver

 1. Gå inn i FS og finn NSD koden for studienivået til et studieprogram.
 2. Finn feltet studieprogram rapp i FS.
 3. Sjekk stedtilknytningen til et tilfeldig valgt emne på ditt fakultet /institutt.
 4. Hva er viktig for å få riktig gjennomstrømming på doktorgrad?


DEL III - DBH definisjoner og oversikter - analyse av studentdata

DBH

21 nsd forside.PNG

http://www.nsd.no

Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et datavarehus for informasjon om norske universiteter og høgskoler, basert på data hentet fra sektorens driftssystemer. Systemet er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet (KD). Når dataene ligger i DBH regnes de som offisielle tall og statistikk.

Hva om tallene i FS og DBH ikke samsvarer?

 • Rapporteringen til DBH er et øyeblikksbilde av utvalgte og gjennomgåtte studentdata. De endelige kvalitetssikrede rapportene lagres i egne tabeller i systemkalenderen og oversendes DBH.
 • FS er en bevegelig database med mange brukere som gjør rettinger og endringer hele tiden. Dersom det er endringer etter den endelige rapporteringsfristen vises dette som etterrapporteringen i DBH ved neste rapporteringsrunde.
 • DBH er på denne måten et offisielt øyeblikksbilde for informasjon av studentdata. Her er også en spesifikk periode. Som oftest: 01.01-30.06/01.07-31.12

Hvor finner jeg studentrapportene?

22 dbh rapportene.PNG

Hvordan er DBH bygget opp?

 • Rapporter
 • Dokumentasjon
 • Variabel valg
 • Ulike valgbokser
 • Ulike innganger inn til samme rapport
Studentrapporter

23 studentrapporter - statistikk.PNG


Vanlig studentrapport

24 Bilde reg stud.PNG


Dokumentasjon
bilde


Jeg ønsker å finne ut noe om våre registrerte studenter

26 dbh reg stud nivå.PNG


 • Beregning er studenter (egenfinansierte) – Dette betyr at de er kontrollert for finansieringsprosenten på studieprogrammet
 • På kolonner er det valgt Nivå – Da vises DBH kategoriene av studienivå i FS

27 dbh reg stud finanskategori.PNG

 • Her er rapporten sortert på Finansieringskategori
 • Hvor mange studenter har vi på studieprogrammer plassert i en høy finansieringskategori?
 • Man kan gå videre inn for å se studenttallet på de spesifikke studieprogrammene.

Jeg ønsker å undersøke rapporteringen om studiepoengproduksjon som inngår i finansieringsmodellen

Studiepoengproduksjon, fordelt på studieprogram som emne primært tilhører.

28 sp prod finansierinngsmodellen.PNG

Hva betyr studieprogram som emne primært tilhører?:

 • Med det menes at det er studieprogrammet som emne rapporterer til som ”eier” studiepoengene. Derfor har vi særlig fokus på studieprogram ved rapporteringen fra FS.
 • Rapporten tar likevel utgangspunkt i eksamensdata – emnets studiepoeng og stedtilknytning, og studieprogrammets finansieringsprosent og får fastsatt finansieringskategori av departementet.


På denne rapporten er det god dokumentasjon: Øverste linje

 • Hjelp – Her finner du en omfattende beskrivelse av de ulike valgboksene og hvordan variabelvelgeren fungerer.
 • Under merkelappen for finansieringsmodellen finnes informasjon om utregningen av studiepoengproduksjonen
 • Dokumentasjon – Her finnes først og fremst definisjonene på hva departementet vil vi skal rapportere.

Oppgaver

 1. Gå ut i hovedmenyen (http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev ) og finn rapporten som viser oversikt over studietilbudet (studieprogram) ved UiB.
 2. Hvor mange studieprogrammet har ditt fakultet på master/profesjonsnivå i finansieringskategori A?
 3. Bruk dokumentasjonen og finn definisjonen på studieprogram.
 4. Vi skal rapportere undervisningsspråk, finner du DBH sin definisjon på hvordan vi skal klassifisere undervisningsspråk?
 5. Gå til studentkategori og bruk dokumentasjonen i DBH: Hvor mange privatister har vi på UiB?


Ulike rapporter og analyser i DBH – Tre typer rapporter:

 • Standard rapporter
 • Egendefinerte rapporter
 • Pivottabeller

29 NY ULIKE RAPP I DBH.PNG

Egendefinerte rapporter

Vi finner studentrapporten registrerte studenter

30 egen def reg stud.PNG

Da får vi opp dette skjermbilde:

31 reg egen def 2.PNG

Så velger vi å vise mer spesifisert på studienivå;

32 VIDERE DRILLING.PNG

Hvordan får jeg ut bare min institusjon?

1.

33 NY BARE MIN INSTITUSJON.PNG

2. Fjern alle kyssene og trykk OK, velg så ønsket institusjon og trykk ok igjen!

34 Ok to ganger.PNG

3. Registrerte studenter med filter studentkategori; studenter

35 vise bare UiB reg stud.PNG

Eksport av dataene til excel for eventuell videre bearbeiding:

36 til xls.PNG

Pivottabeller

37 PIVOT TABELL.PNG

Velg så variabler:

bilde 

Her har vi valgt alle variablene. Årstall 2002-2007, og Universitetet i Bergen. Gå videre til neste.

39 filformat boks.PNG

Hent filen.

40 datapakking.PNG

Du får deretter opp denne boksen: Velg xls filen.

41 VELG XLS.PNG

Du får nå opp hele datasettet i excel:

42 hele datasettet.PNG

Herfra kan det lages videre analyser og pivoter:

43 videre anlayser i excel.PNG

LIST – Rapporter til analyseformål

Hva er LIST?

LIST står for LedelsesInformasjon og STatistikk, og er utviklet i et prosjekt under FS(3). Hovedformålene med LIST er å gi ledere og andre brukere et egnet verktøy for styring og rapportering relatert til studievirksomheten ved institusjonen. Verktøyet sies å være enkelt og fleksibelt i bruk, men samtidig kraftig, og det skal kunne håndtere store datasett og mange dimensjoner samtidig, og f.eks. vise tverrsnitt og lange utviklingstrender for institusjonen samlet og for enkeltfakulteter, institutter osv. Systemet overfører data fra institusjonenes FS-baser til et felles datavarehus, hvor dataene anonymiseres, forenkles og tilrettelegges på ulike vis. Man unngår dermed at tunge LIST-spørringer belaster FS-produksjonssystemet, det oppstår ingen nye sikkerhetsproblemer for FS, og dataene i varehuset kan arrangeres på optimalt vis for ”å redusere svartiden ved rapportkjøringer”.

(3):Det ferdige LIST-systemet er et delsystem av FS, på linje med StudWeb og SøknadsWeb. USIT står for driften av systemet.


Arbeidsbok 5.5 Studenter på studieprogram og kull - gjennomføringstall SP-produksjon og fullføring – semestertall - ARK 1
 • Hva ønsker vi å analysere?

Vi vil følge et kull på et studieprogram for å undersøke gjennomføringsgrad. Når og hvor mange som uteksamineres, andel frafall og studiepoengproduksjon for akkurat dette kullet hvert semester fra de startet i 2003 – 2007 vår.

Utplukk: Studenter på studieprogram BASV-INFO høsten 2003.

Studieprogram BASV-INFO

44 LIST 5.5 STUDIEPROGRAM.PNG

Arbeidsboken plukker ut studentene som må oppfylle tre kriterier;

 1. De må ha gyldig studierett på studieprogrammet med start 2003
 2. De må være semesterregistrert i det aktuelle semesteret
 3. De må være eksamensmeldt i emner knyttet til det aktuelle studieprogram.

Dette utelater de som har permisjon, studenter på utvekslingsopphold og de som studerer emner på andre studieprogram. Overgangsstudenter som i praksis følger kullet kommer ikke med dersom de har en annen kullstart enn 2003 på dette studieprogrammet. Imidlertid telles overgangsstudenter som har registrert kullstart 2003, men disse følger i praksis et kull med tidligere start. Disse finner vi igjen med oppnådd BA før normert tid.


Fordeler med LIST
 1. Gir oss en direkte og ganske fin fremstilling
 2. Predefinert rapport for sammenligninger over tid.
 3. Relativt tilgjengelig – Krever en grundig kvalitetssikring – men vil redusere behovet og etterspørselen etter ad-hoc analyser av studieløpet

10.12.2007 Utdanningsavdelingen, Universitetet i Bergen