Informasjon om timeplanlegging til vitenskapelig tilsatte

Frå SAwiki

Innhenting av data

  • Undervisningsdata skal være registrert innen 1.oktober/1. mars for profesjonsstudier/førstesemesteremner og 15.oktober/1. april for de frie fakultetene. Det er administrasjonen ved fakultetet/instituttet som henter inn og legger denne informasjonen inn i Felles Studentsystem (FS).
  • Fakultetene bes om å hente inn informasjon om særskilt bruk (disputas, fast møtevirksomhet og lignende). Fristen er også her 1. oktober/1. mars for profesjonsstudier/førstesemesteremner og 15.oktober/1. april for de frie fakultetene.

Timeplanlegging

  • Umiddelbart etter at data er lagt inn, og seinest f.o.m. 15. oktober, kan SA, starte arbeidet med timeplanleggingen.
  • Arbeidet med timeplanene skjer etter retningslinjer bestemt av Utdanningsutvalget, 09.09.04 (se: http://rom.uib.no/).

Forslag til timeplaner

  • Etter hvert som forslagene til timeplaner blir ferdig, og seinest 22. november, legges disse ut via en link fra følgende nettside for revisjon: http://rom.uib.no/
  • Forslag til timeplaner skrives ut av administrasjonen og leveres til underviserne for godkjenning/revisjon innen en gitt frist.

Revisjon

  • På bakgrunn av tilbakemeldingene fra underviserne melder administrasjonen endringene til timeplanleggeren(e) ved UA. Endringer meldes direkte fra timeplanforslaget, den aktuelle forelesning, seminarøvelse og lignende via en e-post-tjeneste.

Detaljerte prosedyrene for hvordan dette skal gjøres vil også bli lagt ut på http://rom.uib.no/

  • I retningslinjene for timeplanlegging beskrives også rammene for revisjon av timeplanene.

Publisering av timeplanene

  • Når timeplanene er godkjent av fagmiljøene publiseres de i studentportalen.

Når studentene melder seg på et emne via StudWeb (FS) får de samtidig timeplanen for emnet på sin personlige timeplan på ”Mi side”.

  • Målsetningen er at timeplanene skal publiseres i Studentportalen seinest 6. desember.


Merk: framlegging av forslag til timeplaner og publisering av godkjente timeplaner forutsetter at fristene for innlevering av data overholdes.