Analysegruppen ved UiB

Frå SAwiki

Universitetsdirektøren har fra 2008 opprettet en administrativ analysegruppe med representanter fra Forskningsavdelingen, Utdanningsavdelingen, og Personal- og økonomiavdelingen som har et samlet ansvar for vedlikehold og utvikling av styringsdata for UiB.


Analysegruppen har følgende sammensetning:
Underdirektør Svenn-Åge Dahl, Forskningsavdelingen
Rådgiver Steinar Vestad, Økonomiavdelingen
Rådgiver Stig Morten Frøiland, Personalavdelingen
Direktør Sverre Spildo, UiB

Analysegruppen gis følgende mandat:

  • Utvikle et årshjul for rapporteringsarbeidet ved UiB som synliggjør eierskap og arbeidsdeling i de ulike prosessene.
  • Kvalitetssikre prosessene for innhenting og bearbeiding av data ved UiB.
  • Koordinere det løpende rapporteringsarbeidet ved UiB, på tvers av stabsavdelingene og mellom nivåene.
  • Identifisere og utvikle nye indikatorer og rapporteringsmaler for institusjonen i samarbeid med fakultetene og universitetsledelsen


Analysegruppen skal også se sitt arbeid i sammenheng med den interne revisjonen av UiBs kvalitetssikringssystem for utdanning.


Analysegruppen rapporterer til Universitetsdirektøren. Underdirektør Tore Tungodden koordinerer gruppens arbeid.