Ordliste

Fra matnat
Revisjon per 13. nov. 2014 kl. 11:27 av Tov062 (diskusjon | bidrag)

Merk at ordlisten er under konstruksjon!


ADI
System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle. For mer informasjon om ADI, se økonomisystem ved UiB
ADK
Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet.
Annuum
Grunnbevilgningsmidler på prosjekt 000000.
B1
Tildelingsbudsjett. Viser rammene til de ulike avdelingene. Administreres av Økonomiavdelinga.
B3
Hovedbudsjett. Viser detaljene i budsjettet for de ulike avdelingene. Administreres av fakultetsadministrasjonen. Retningslinjer for budsjettering i B3 finnes her.
B4
Budsjettprognose/"skyggebudsjett"/"instituttbudsjett". Ved MN-fakultetet budsjetterer instituttene i B4 i starten av året. Fakultetsadministrasjonen kontrollerer budsjettet i B4, og laster over i B3.
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder, dvs. andre enn KD. Også kalt eksternfinansiert aktivitet.
BOA
Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
Debet
Betyr å skylde. I resultatregnskapet er en debetføring en føring som reduserer en inntekt eller øker en kostnad. Debet er gitt med positivt fortegn. Se også Kredit.
Discoverer
Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig. For mer informasjon om Discoverer, se økonomisystem ved UiB
Eksternfinansiert aktivitet/virksomhet
Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
GB
Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
GL
General Ledger (hovedbok) - se Hovedbok.
Hovedbok
Gir totaloversikt over økonomien, både GB og BOA. Data fra hovedbok finnes på bruker UiB i Discoverer.
KD
Kunnskapsdepartementet
Kredit
Betyr å tro. I resultatregnskapet er en kreditføring en føring som øker en inntekt eller reduserer en kostnad. Kredit er gitt med negativt fortegn. Se også Debet.
PA
Prosjektmodulen i økonomisystemet. Eksternfinansierte prosjekter administreres i prosjektmodulen. For mer informasjon om PA, se økonomisystem ved UiB Data fra PA finnes på bruker PAUiB i Discoverer.
RBO
Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
UH-sektoren
Universitets- og høgskolesektoren
VLA
Variabellønnsattestant. Kontrollerer og konterer variabellønnsbilag, som reiseregninger, timelister, honorar osv.
Øremerkede midler
Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.