Forskjell mellom versjoner av «Ordliste»

Fra matnat
 
(7 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
=== Merk at ordlisten er under konstruksjon! ===
 
 
----
 
 
; ADI
 
; ADI
 
: System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle. For mer informasjon om ADI, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB]
 
: System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle. For mer informasjon om ADI, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB]
Linje 8: Linje 5:
 
; Annuum
 
; Annuum
 
: Grunnbevilgningsmidler på prosjekt 000000.
 
: Grunnbevilgningsmidler på prosjekt 000000.
 +
; Avvik
 +
: Når det i forbindelse med regnskapsrapportering snakkes om avvik, betyr det at regnskapsført beløp avviker fra budsjettert beløp.
 
; B1
 
; B1
 
: Tildelingsbudsjett. Viser rammene til de ulike avdelingene. Administreres av Økonomiavdelinga.
 
: Tildelingsbudsjett. Viser rammene til de ulike avdelingene. Administreres av Økonomiavdelinga.
Linje 14: Linje 13:
 
; B4
 
; B4
 
: Budsjettprognose/"skyggebudsjett"/"instituttbudsjett". Ved MN-fakultetet budsjetterer instituttene i B4 i starten av året. Fakultetsadministrasjonen kontrollerer budsjettet i B4, og laster over i B3.
 
: Budsjettprognose/"skyggebudsjett"/"instituttbudsjett". Ved MN-fakultetet budsjetterer instituttene i B4 i starten av året. Fakultetsadministrasjonen kontrollerer budsjettet i B4, og laster over i B3.
 +
; Bidragsaktivitet (bidragsfinansiert aktivitet/bidragsprosjekter)
 +
: Aktivitet ved UiB finansiert av eksterne aktører som ikke har rett til resultatet av prosjektet (dvs. uten motytelse). Hoveddelen av eksternfinansiert aktivitet ved fakultetet faller inn under denne kategorien.
 
; Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
 
; Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
: Aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder, dvs. andre enn KD. Også kalt eksternfinansiert aktivitet.
+
: Samlebetegnelse for aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder. Også kalt eksternfinansiert aktivitet. Se også bidragsaktivitet og oppdragsaktivitet.
 
; BOA
 
; BOA
 
: Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
 
: Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
 +
; Debet
 +
: Betyr ''å skylde''. I resultatregnskapet er en debetføring en føring som reduserer en inntekt eller øker en kostnad. Debet er gitt med positivt fortegn. Se også Kredit.
 
; Discoverer
 
; Discoverer
 
: Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig. For mer informasjon om Discoverer, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB]
 
: Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig. For mer informasjon om Discoverer, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB]
 +
; Egenandel
 +
: Differansen mellom og inntekts- og kostnadsoverhead, dvs. den delen av indirekte kostnader som dekkes av UiB via GB.
 +
; Egenfinansiering
 +
: Midler (cash), arbeidsinnsats eller infrastruktur som UiB bidrar med i bidragsprosjekter.
 +
; Egeninnsats
 +
: Omfatter både egenandel av overhead og egenfinansiering. Se definisjon av disse begrepene over.
 
; Eksternfinansiert aktivitet/virksomhet
 
; Eksternfinansiert aktivitet/virksomhet
 
: Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
 
: Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
 +
; Frikjøp
 +
: Viser til at lønnskostnadene for ansatte dekkes av andre. Begrepet viser først og fremst til at lønnskostnader for UiB-ansatte kan dekkes av eksterne finansieringskilder i bidrags- og oppdragsprosjekter, men brukes også når lønnskostnader dekkes av en annen avdeling ved UiB mot at avdelingen får anledning til å disponere en andel av den ansattes arbeidstid.
 
; GB
 
; GB
 
: Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
 
: Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
 
; GL
 
; GL
: Se Hovedbok.
+
: General Ledger (hovedbok) - se Hovedbok.
 
; Hovedbok
 
; Hovedbok
 
: Gir totaloversikt over økonomien, både GB og BOA. Data fra hovedbok finnes på bruker UiB i Discoverer.
 
: Gir totaloversikt over økonomien, både GB og BOA. Data fra hovedbok finnes på bruker UiB i Discoverer.
 +
; Inntektsoverhead
 +
: Den delen av påslaget på lønnskostnader som dekkes av den eksterne finansieringskilden. Angir den andelen av indirekte kostnader som dekkes av andre enn UiB.
 
; KD
 
; KD
 
: Kunnskapsdepartementet
 
: Kunnskapsdepartementet
 +
; Kontostreng
 +
: Kombinasjon av tallkoder som angir type og plassering av transaksjoner både i regnskap og budsjett. Ved UiB er kontostrengen en kombinasjon av 7 segmenter (firma, art, prosjekt, sted, analyse, motpart og aktivitet) og kan f.eks. se slik ut: 01-6800-000000-125000-246012-00-000000. Mer informasjon om kontostrengen finnes [http://www.uib.no/foransatte/17380/konteringsinformasjon her]
 +
; Kostnadsoverhead
 +
: Samlet påslag på lønnskostnader i eksternfinansierte prosjekter. Lik sum indirekte kostnader beregnet på prosjektet.
 +
; Kredit
 +
: Betyr ''å tro''. I resultatregnskapet er en kreditføring en føring som øker en inntekt eller reduserer en kostnad. Kredit er gitt med negativt fortegn. Se også Debet.
 +
; Negativt avvik
 +
: Avvik fra budsjett som påvirker bunnlinjen negativt. Begrepet brukes når inntektene er lavere enn budsjettert eller når kostnadene er høyere enn budsjettert.
 +
; Oppdragsaktivitet (oppdragsfinansiert aktivitet/oppdragsprosjekter)
 +
: Aktivitet ved UiB utført mot vederlag fra ekstern finansieringskilde, som har krav til resultatet av prosjektet (dvs. med motytelse). Den eksterne finansieringskilden må finanisere hele prosjektakiviteten, dvs. at det ikke er anledning for UiB til å gå inn med egeninnsats i oppdragsprosjekter.
 +
; Overhead
 +
: Påslag på lønnskostnadane i eksternfinansierte prosjekter, til dekning av indirekte kostnader på prosjektene. I prosjekter budsjettert og regnskapsført etter TDI-modellen er påslaget et gitt kronebeløp avhengig av type stilling, mens det i prosjekter budsjettert og regnskapsføt etter gammel modell er et prosentmessig påslag. Ved UiB skilles det mellom kostnadsoverhead og inntektsoverhead.
 
; PA
 
; PA
 
: Prosjektmodulen i økonomisystemet. Eksternfinansierte prosjekter administreres i prosjektmodulen. For mer informasjon om PA, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB] Data fra PA finnes på bruker PAUiB i Discoverer.
 
: Prosjektmodulen i økonomisystemet. Eksternfinansierte prosjekter administreres i prosjektmodulen. For mer informasjon om PA, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB] Data fra PA finnes på bruker PAUiB i Discoverer.
 +
; Positivt avvik
 +
: Avvik fra budsjett som påvirker bunnlinjen positivt. Begrepet brukes når inntektene er høyere enn budsjettert eller når kostnadene er lavere enn budsjettert.
 
; RBO
 
; RBO
 
: Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
 
: Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
 +
; TDI-modellen
 +
: Totalkostnadsmodell for beregning av kostnader på eksternfinansierte prosjekter, innført i UH-sektoren fra 2014.
 +
; UH-sektoren
 +
: Universitets- og høgskolesektoren
 
; VLA
 
; VLA
 
: Variabellønnsattestant. Kontrollerer og konterer variabellønnsbilag, som reiseregninger, timelister, honorar osv.
 
: Variabellønnsattestant. Kontrollerer og konterer variabellønnsbilag, som reiseregninger, timelister, honorar osv.
 
; Øremerkede midler
 
; Øremerkede midler
 
: Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.
 
: Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.
 +
 +
 +
''Send e-post til '''okonomi@mnfa.uib.no''' om det er begreper du savner forklaring på.''

Nåværende revisjon fra 13. mar. 2015 kl. 16:39

ADI
System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle. For mer informasjon om ADI, se økonomisystem ved UiB
ADK
Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet.
Annuum
Grunnbevilgningsmidler på prosjekt 000000.
Avvik
Når det i forbindelse med regnskapsrapportering snakkes om avvik, betyr det at regnskapsført beløp avviker fra budsjettert beløp.
B1
Tildelingsbudsjett. Viser rammene til de ulike avdelingene. Administreres av Økonomiavdelinga.
B3
Hovedbudsjett. Viser detaljene i budsjettet for de ulike avdelingene. Administreres av fakultetsadministrasjonen. Retningslinjer for budsjettering i B3 finnes her.
B4
Budsjettprognose/"skyggebudsjett"/"instituttbudsjett". Ved MN-fakultetet budsjetterer instituttene i B4 i starten av året. Fakultetsadministrasjonen kontrollerer budsjettet i B4, og laster over i B3.
Bidragsaktivitet (bidragsfinansiert aktivitet/bidragsprosjekter)
Aktivitet ved UiB finansiert av eksterne aktører som ikke har rett til resultatet av prosjektet (dvs. uten motytelse). Hoveddelen av eksternfinansiert aktivitet ved fakultetet faller inn under denne kategorien.
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Samlebetegnelse for aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder. Også kalt eksternfinansiert aktivitet. Se også bidragsaktivitet og oppdragsaktivitet.
BOA
Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
Debet
Betyr å skylde. I resultatregnskapet er en debetføring en føring som reduserer en inntekt eller øker en kostnad. Debet er gitt med positivt fortegn. Se også Kredit.
Discoverer
Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig. For mer informasjon om Discoverer, se økonomisystem ved UiB
Egenandel
Differansen mellom og inntekts- og kostnadsoverhead, dvs. den delen av indirekte kostnader som dekkes av UiB via GB.
Egenfinansiering
Midler (cash), arbeidsinnsats eller infrastruktur som UiB bidrar med i bidragsprosjekter.
Egeninnsats
Omfatter både egenandel av overhead og egenfinansiering. Se definisjon av disse begrepene over.
Eksternfinansiert aktivitet/virksomhet
Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
Frikjøp
Viser til at lønnskostnadene for ansatte dekkes av andre. Begrepet viser først og fremst til at lønnskostnader for UiB-ansatte kan dekkes av eksterne finansieringskilder i bidrags- og oppdragsprosjekter, men brukes også når lønnskostnader dekkes av en annen avdeling ved UiB mot at avdelingen får anledning til å disponere en andel av den ansattes arbeidstid.
GB
Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
GL
General Ledger (hovedbok) - se Hovedbok.
Hovedbok
Gir totaloversikt over økonomien, både GB og BOA. Data fra hovedbok finnes på bruker UiB i Discoverer.
Inntektsoverhead
Den delen av påslaget på lønnskostnader som dekkes av den eksterne finansieringskilden. Angir den andelen av indirekte kostnader som dekkes av andre enn UiB.
KD
Kunnskapsdepartementet
Kontostreng
Kombinasjon av tallkoder som angir type og plassering av transaksjoner både i regnskap og budsjett. Ved UiB er kontostrengen en kombinasjon av 7 segmenter (firma, art, prosjekt, sted, analyse, motpart og aktivitet) og kan f.eks. se slik ut: 01-6800-000000-125000-246012-00-000000. Mer informasjon om kontostrengen finnes her
Kostnadsoverhead
Samlet påslag på lønnskostnader i eksternfinansierte prosjekter. Lik sum indirekte kostnader beregnet på prosjektet.
Kredit
Betyr å tro. I resultatregnskapet er en kreditføring en føring som øker en inntekt eller reduserer en kostnad. Kredit er gitt med negativt fortegn. Se også Debet.
Negativt avvik
Avvik fra budsjett som påvirker bunnlinjen negativt. Begrepet brukes når inntektene er lavere enn budsjettert eller når kostnadene er høyere enn budsjettert.
Oppdragsaktivitet (oppdragsfinansiert aktivitet/oppdragsprosjekter)
Aktivitet ved UiB utført mot vederlag fra ekstern finansieringskilde, som har krav til resultatet av prosjektet (dvs. med motytelse). Den eksterne finansieringskilden må finanisere hele prosjektakiviteten, dvs. at det ikke er anledning for UiB til å gå inn med egeninnsats i oppdragsprosjekter.
Overhead
Påslag på lønnskostnadane i eksternfinansierte prosjekter, til dekning av indirekte kostnader på prosjektene. I prosjekter budsjettert og regnskapsført etter TDI-modellen er påslaget et gitt kronebeløp avhengig av type stilling, mens det i prosjekter budsjettert og regnskapsføt etter gammel modell er et prosentmessig påslag. Ved UiB skilles det mellom kostnadsoverhead og inntektsoverhead.
PA
Prosjektmodulen i økonomisystemet. Eksternfinansierte prosjekter administreres i prosjektmodulen. For mer informasjon om PA, se økonomisystem ved UiB Data fra PA finnes på bruker PAUiB i Discoverer.
Positivt avvik
Avvik fra budsjett som påvirker bunnlinjen positivt. Begrepet brukes når inntektene er høyere enn budsjettert eller når kostnadene er lavere enn budsjettert.
RBO
Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
TDI-modellen
Totalkostnadsmodell for beregning av kostnader på eksternfinansierte prosjekter, innført i UH-sektoren fra 2014.
UH-sektoren
Universitets- og høgskolesektoren
VLA
Variabellønnsattestant. Kontrollerer og konterer variabellønnsbilag, som reiseregninger, timelister, honorar osv.
Øremerkede midler
Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.


Send e-post til okonomi@mnfa.uib.no om det er begreper du savner forklaring på.