Nytt timeplan- og eksamensplanlegging system - TP

Fra matnat

I et samarbeid mellom BOTT-universitetene (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø) har et nytt timeplanleggingssystem blitt innført ved disse institusjonene (Oslo i 2014, Tromsø vår 2016, Bergen og Trondheim vår 2017). Med det nye timeplanleggingssystemet (TP) skal timeplanlegging ikke lenger gjøres sentralt ved fakultetet men planlegges og gjennomføres ved det enkelte institutt. Fakultetet vil likevel ha en overordnet rolle i forhold til koordinering, oppfølging av studiekonsulenter opplæring, tilrettelegging og superbruker-funksjon.

UiB har utviklet nye retningslinjer for timeplanlegging, men studieseksjonen ved MN-fakultetet ser at de sentrale retningslinjene ikke i stor nok grad tar til høyde for spesifikke forhold på MN-fakultetet. I tillegg veileder de ikke i tilstrekkelig grad studiekonsulenter og undervisere i hvordan man skal forholde seg til timeplanleggingen.

Etter vedtak i studiestyret 22. februar 2017, sak 17/1, har vi utfyllende retningslinjer for timeplanlegging ved MN-fakultetet. Vi har de utfyllende retningslinjene slik at alle planleggere og undervisere har samme forståelse for rammene rundt timeplanlegging, og for å sikre god utnyttelse av undervisningsrommene våre både i forhold til romkapasitet, størrelse på emne og undervisningsform.

Oppsummert fra de sentrale retningslinjene og de utfyllende retningslinjene så vurderer vi det slik at de har disse spesifikke konsekvensene for undervisere på MatNat.

Konsekvenser for undervisere ved MatNat ved innføring av nytt timeplanleggingsystem:

1. Undervisere får redusert medbestemmelse til undervisningstid og sted:

Kjernetid for undervisning er kl 08-16.00, mandag-fredag. Den enkelte underviser har normalt ikke anledning til å påvirke egen undervisningstid og sted.

Timeplansystemet bestemmer når og hvor undervisning skal finne sted.

Rom og tid blir automatisk fordelt etter visse kriterier som legges inn på hvert emne

Kriterier som legges inn på det enkelte emne og undervisningsaktivitet er:

  * Romtype (auditorium, seminarrom, laboratorier osv)
  * Nødvendig utstyr (f.eks krittavle, videokanon, videonotat) 
  * Antall plasser
  * Område (MatNat sitt område er: Realfagbygget, Fysikkbygget, Auditoriefløyen, Geofysen, Høyteknologisenteret, Biologen og VilVite)
  * Særkrav til undervisningssted og rom (f.eks sted og tid for laboratorieøvelser, felt, ekskursjoner)
  * Kollisjonsmatriser (for å sikre kollisjonsfri timeplan for studenter og underviser)

2. Planlegging av undervisning:

Underviser skal med det nye systemet kun trenge å gi følgende tilbakemelding til sin studiekonsulent:

  * Hvilke undervisningsaktiviteter skal gis i kommende semester (f.eks forelesning, kollokvier, laboratorieøvelse)
  * Omfang av undervisning for den enkelte undervisningsaktivitet ( f.eks 2 forelesninger per uke i totalt 11 uker)

Timeplansystemet vil så timeplanlegge emnet (finne rom og tid) basert på kriteriene under punkt 1.

Unntaket er for undervisning som må detaljeplanlegges som f.eks laboratorieundervisning og feltkurs.

Timeplanene blir sendt ut til revisjon i perioden tidlig april til 31.mai.

Timeplanen publiseres 1. juni til studentene.

3. Tilrettelegging for underviser med tanke på undervisningssted og tid:

Undervisere som har behov for tilrettelegging i forhold til undervisningstid og sted må søke om dette til studieseksjonen ved fakultetet med anbefaling fra instituttledelse. Fakultetet behandler tilrettelegging for å sikre likebehandling på tvers av institutt. Søknaden behandles konfidensielt av studieseksjonen. Alle saksbehandlere på fakultetet har taushetsplikt.

Søknaden kan sendes som epost til : studieveileder@mnfa.uib.no

Søknaden kan også sendes til studieseksjonen ved MatNat, Universitetet i Bergen, Postboks 7803, 5020 Bergen. Den kan også leveres i konvolutt til informasjonssenteret for realfagsstudenter.

Studieseksjonen ved MatNat innvilger/ avslår søknaden med fullmakt fra studiestyret.

4. Fargekodesystemet:

Fargekodesystemet ved MatNat vil bare delvis bestå i at timeplansystemet vil sikre at det ikke er kollisjoner mellom emner som er anbefalt å studere i samme semester. Røde, blå, grønne og gule tider i en ukekalender vil ikke lenger være gjeldene. Timeplanen for et gitt emne kan derfor være forskjellig fra år til år.

Retningslinjer:

Sentrale retningslinjer for timeplanlegging ved UiB

Utfyllende retningslinjer for timeplanlegging ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Nettside fra Studieadministrativ avdeling (SA)

Bakgrunnen for innføring av det nye timeplanlegging er nærmere beskrevet her: Nytt system for time- og eksamensplanlegging