Budsjett

Fra matnat
Revisjon per 16. des. 2015 kl. 14:56 av Zat004 (diskusjon | bidrag)

Sjekkliste for budsjettering i GL og budsjettpresentasjoner


Sjekkliste for budsjettering i GL 2016

Budsjettpresentasjoner 2016

Presentasjon fra budsjettforum 16. desember 2015

Fremgangsmåte for generering av budsjettrapport i OF

Frå 2016 skal institutta gjennomføre Fremgangsmåte for kontroll av B4 etter lasting


Maler for budsjettering i GL - FORELØPIGE VERSJONAR


Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: Budsjettering

Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.


Maler for budsjettering av fastlønn 2016 - FORELØPIGE VERSJONAR

For at institutta skal få komme i gang med budsjettering for 2016 tidlig, har fakultetet utarbeidet fastlønnsmaler basert på den foreløpige malen fra UiB sentralt. Malene vil bli oppdatert når endelig versjon foreligger fra UiB sentralt, og endringer i forhold til foreløpig versjon vil være tydelig merket.

Mal Fastlønnsbudsjett GB - FORELØPIG VERSJON


TDI-modellen er implementert ved UiB, og fra 2015 skal det budsjetteres med indirekte kostnader etter TDI-modellen for eksternfinansierte prosjekter der TDI-modellen ble lagt til grunn ved utarbeiding av søknadsbudsjettet. Fakultetet har utarbeidet et sett med maler for budsjettering i fastlønn i BOA med 40 % kostnadsoverhead og et sett med maler der indirekte kostnader beregnes etter TDI-modellen. Som tidligere, er det også utarbeidet separate maler for bidrag og oppdrag, siden bidragsprosjekter ofte inkluderer egenfinansiering, mens oppdragsprosjekter skal være fullfinansierte.


Maler med 40 % kostnadsoverhead:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag - FORELØPIG VERSJON

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag - FORELØPIG VERSJON


Maler med indirekte kostnader beregnet etter TDI-modellen:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag (TDI) - FORELØPIG VERSJON

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI) - FORELØPIG VERSJON


Maler for budsjettering i B3 2016 - FORELØPIGE VERSJONAR

UiB sentralt har foreløpig ikke gjort periodiseringsmal for 2016 tilgjengelig på ansattsidene. B3-malene er derfor, på samme måte som fastlønnsmalene, i foreløpig versjon, og det kan bli endringer. Eventuelle endringer vil være tydelig merket.

B3 Mal 2016 - FORELØPIG VERSJON

B3 Mal 2016 med kontrollpivot - FORELØPIG VERSJON

B3 Mal BOA 2016 med kontrollpivot - FORELØPIG VERSJON


Skjema for endring i B3

Om det er behov for å gjøre endringer i budsjettet utover i året, fylles skjema for endring i B3 ut, og sendes til okonomi@mnfa.uib.no. For å se når fakultetet har anledning til å oppdatere B3, se rapporteringskalender, som finnes her.


Merk at beløp i budsjettet minimum skal rundes av til hele 100. Om summen av avrundet beløp per måned ikke stemmer med avrundet beløp på årsbasis, skal det justeres i desember.


Budsjettet legges inn i økonomisystemet ved hjelp av budsjetteringsverktøyet ADI. For mer informasjon om ADI, se økonomisystem ved UiB

Det er kun fakultetet som har anledning til å gjøre endringer i B3. Instituttene legger sine budsjetter inn i B4, fakultetet kontrollerer og laster over i B3.