Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning

Fra matnat

Gruppens medlemmer:

- Seniorkonsulent Oddfrid Førland (BIO) (gruppeleder)

- Seniorkonsulent Hege Ommedal (KI)

- Seniorkonsulent Terje Finnekås (IFT)

- Førstekonsulent Mari Garaas Løchen (II)

- Professor Kari Fladmark (MBI)

- Seniorkonsulent Kristin Kalvik (FAK)

- Studieleder Eli N. Høie (FAK)

- Student Sverre Grødem (MBI)

- Ph.d.-kandidat Camilla Hanquist Stokkevåg (IFT)


Mandat for gruppen (utdrag)

Arbeidsgruppen skal:

- Identifisere og vurdere de viktigste styrker og svakheter innen ansvarsfeltet. Prioritere hvilke arbeidsprosesser som skal ha fokus.

- Utarbeide konkrete forslag til forbedringstiltak. Forslag som vil kreve omorganisering skal begrunnes særskilt

- Fortløpende komme med forslag til tiltak som kan implementeres raskt– quickwins underveis i prosjektet.

- Foreslå konkrete tiltak for kompetanseheving og lederstøtte innen ansvarsfeltet.

- Identifisere behov for forbedringstiltak knyttet til kommunikasjon, informasjon, kvalitetssikring og formidling.

- Identifisere arbeidsprosesser som ligger i grenseflaten mellom de administrative fagfeltene, og foreslå hvordan det kan arbeides videre med disse prosessene.

I arbeidet skal gruppen ha et særskilt fokus på at det legges til rette for forsknings- og utdanningsnær støtte.

Viktige fokusområder for arbeidet i arbeidsgruppen:

- Fullført saksbehandling på ett nivå innen studie- og forskerutdanning

- Studiekvalitet, med særlig fokus på tiltak knyttet til rekruttering og frafallsforebygging

- Modernisering av undervisningsformer og formidling

- Tverrfaglige studieprogram

- Forskerutdanning


STATUS PR. 30. APRIL 2015

Oversendelse fra fakultetsdirektøren

Tiltaksliste oppdatert med videre oppfølging

Rutineverksted Solstrand


Tema Tverrfaglige studieprogram

Notat om tverrfag (Hege og Terje): File:Oppsummerende notat om tverrfaglighet og forslag til videre arbeid_Terje_Hege_2.docx


Tabell tverrfag: https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3a/Tverrfaglege_studieprogram.xlsx


Tema Eksamensadministrasjon

Notat med forslag til nye rutiner for skriftlege eksamensoppgåver (Oddfrid, med innspel frå Birthe): https://wiki.uib.no/matnat/images/5/58/ADMUTV-_Forslag_til_nye_rutiner_for_eksamensarbeidet.pdf

Innspill om digital eksamen (Mari, med innspel frå vitskaplege ved II): https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a9/Innspill_om_digital_skoleeksamen.docx

Evalueringsrapport - Digital eksamen INF100 H2013: https://wiki.uib.no/matnat/images/9/92/Evalueringsrapport_INF100_h%C3%B8sten_2013.pdf


Tema Forskerutdanning

Tema Internasjonalisering

Anna