Arbeidsgruppe: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål

Fra matnat

Delprosjekt 9 i organisasjonsutviklingsprosjektet


Mandat

På bakgrunn av fakultetenes innspill og behov skal arbeidsgruppen:

- Gi anbefalinger til hvordan universitetet bør organisere de administrative tjenestene for å sikre en nødvendig validering av internasjonale vitnemål innen all rekruttering til stillinger, til forskerutdanningen eller til studieplasser. Fordeler og ulemper ved en sentraladministrativ versus en desentral organisering av slike tjenester skal vurderes og beskrives.

- Gi anbefalinger til hvilken kompetanse som er nødvendig for å sikre tilstrekkelig kvalitet i tjenestene.

- Beskrive saksflyt og saksbehandlingsrutiner som sikrer en effektiv behandling av saker der internasjonale vitnemål inngår som del av vurderingsgrunnlaget.

- Vurdere om digitale arbeidsprosesser kan bidra til å effektivisere saksflyten på felt der internasjonale vitnemål inngår i vurderingsgrunnlaget.


Møter

1. møte 10.11.14: Innkalling (med disposisjon til rapporten), referat

2. møte 24.11.14: Innkalling, referat

3. møte 9.12.14: Innkalling, referat

4. møte 18.12.14: Innkalling, referat

5. møte 15.1.15: Innkalling, referat


Planer

Milepælsplan


Notater

- Oppsummering av innspill fra fakultetene og SA i forprosjektet

- Definisjon og avgrensing av sakstyper - Notat 9.12.14

- Definisjon for validering og verifisering - 19.1.15

- Kartlegging av omfang av internasjonale vitnemål på fakultetene - Epost til fakultetene 2.12.14

- Tilbakemeldinger på kartleggingen: Juridisk fakultet, HF-fakultet, MatNat-fakultet, MedOdont-fakultet, Psyk-fakultet, SV-fakultet, Studieadm.avd., Universitetsbibliotek, Universitetsmuseum

- Kartlegging av saksomfang - sammendrag 22.1.15

- Forankring i lov - Notat, Hjemmel, lover og forskrifter - PowerPoint 8.12.14

- NOKUT: Infoark turboordning, Utvidet turboordning (PPP)

- Tilbakemeldinger fra NTNU, UiT og UiO om deres rutiner, Tilbakemelding fra UiA

- Gjennomgang av mandatet på møte 5 - 15.1.15