Difference between revisions of "Jamovi"

From Jamovi english information
Line 24: Line 24:
 
----
 
----
 
'' The SPSS-to-jamovi and jamovi-to-R sections were created by [https://www.uib.no/personer/Sebastian.Jentschke '''Sebastian Jentschke'''] and are licensed under [http: //creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License] [[File: CC-BY 4.0.png | CC-BY-NC 4.0 | 50px | link = http: // creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0]].''
 
'' The SPSS-to-jamovi and jamovi-to-R sections were created by [https://www.uib.no/personer/Sebastian.Jentschke '''Sebastian Jentschke'''] and are licensed under [http: //creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License] [[File: CC-BY 4.0.png | CC-BY-NC 4.0 | 50px | link = http: // creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0]].''
----
 
 
 
=Fra SPSS til jamovi=
 
Ganske mange av oss er vant til å bruke SPSS i vår arbeid og er litt skremt å bytte til et annet programvare fordi det altid tat tid og innsats å bli kjent med en ny programvare. Nå kan være en bra tidspunkt å bytte fordi SPSS også innfører en [https://developer.ibm.com/predictiveanalytics/2017/10/23/newuipreviewspss ny grensesnitt] med versjon 26 som medfører i hvert fall behov for å venne seg til noe nytt og lære det. Hvorfor ikke ta en litt større trinn og lære seg jamovi? jamovi ikke medfører de utrolig høye [https://www.ibm.com/products/spss-statistics/pricing lisenskostnader] av SPSS (fra 1290$ / år for Base-pakke) og kan være en første trinn på veien mot R. jamovi prøver å bruke en grensesnitt som er relativt lik den i SPSS, resultatutgaven er mer oversiktlig og kan enklere overføres til tekstprosessesering (copy-and-paste med [stort sett] holde formatering).
 
 
[[Sammenlikning av analyser]]: tilbyr en oversikt hvilke analysefunksjoner er tilgjengelig i SPSS og om det er en tilsvarende funksjon i jamovi.
 
 
[[Ofte brukte analyser]]: Viser en side-ved-side-sammenlikning mellom hvordan noe gjøres i SPSS og i jamovi.
 
 
=Fra jamovi til R=
 
==Forberedning==
 
==Bruk av jamovi-syntaks i R==
 
==Veien videre==
 
For å lære mer om R kan du bruke to fantastiske nettsider av Danielle Navarro. Den første er [https://learningstatisticswithr.com/ «Learning statistics with R»] og har psykologistudenter som bruker R i deres første metodekurs som hovedmålgruppe. På denne siden finner seg en [https://learningstatisticswithr.com/lsr-0.6.pdf PDF] og en [https://learningstatisticswithr.com/book/ bookdown]-versjon som var var basis for [https://www.learnstatswithjamovi.com/ «Learning statistics with jamovi»] (nevnt tidligere).
 
Den andre ressursen [https://psyr.org «R for Psychological Science»] er fortsatt under oppbygning og rettet mer mot noen som har tatt minst en forskningsmetodeklasse og gjerne vil lære å bruke R-programmeringsspråket i sitt eget arbeid. Dette nettsiden har også en sterkt fokuss på [https://www.tidyverse.org tidyverse]-metodologien av Hadley Wickham.<br><br>
 
 
----
 
''SPSS-til-jamovi- og jamovi-til-R-delene er laget av [https://www.uib.no/personer/Sebastian.Jentschke '''Sebastian Jentschke'''] og lisensiert under [http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Creative Commons License Navngivelse - Ikke kommersiell 4.0 International License] [[Fil:CC-BY 4.0.png|CC-BY-NC 4.0|50px|link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0]].''
 
 
----
 
----

Revision as of 15:07, 2 October 2019

Jamoviguiden

jamoviguiden contains brief, accessible guides (with pictures) of commonly used procedures in jamovi. To keep the content short, no (or little) description of the assumptions behind the statistical tests and how to interpret the results is described. When you get started, it's often easy to explore on your own.
To learn more about jamovi and statistics, the (free!) e-book ”Learning statistics with jamovi” by Danielle Navarro and David Foxcroft is recommended.


jamoviguiden was created by Jonas Rafi and available in English or Swedish. It is licensed under Creative Commons License Attribution-NonCommercial 4.0 International License CC-BY-NC 4.0|50px|link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.


From SPSS to jamovi

Quite a few of us are used to using SPSS in our work and are a little scared to switch to another software because it always took time and effort to get acquainted with a new software. Now might be a good time to switch because SPSS is also introducing a new interface with version 26 which at least requires getting used to something new and learn it. Why not take a little bigger step and learn jamovi? jamovi does not entail the incredibly high license costs of SPSS (from $ 1290 / year for Base Package) and can be a first step on the road to R. jamovi tries to use an interface that is relatively similar to the one in SPSS, the result version is more transparent and can be easily transferred to text processing (copy-and-paste with [mostly] keep formatting).

Comparison of analyses: provides an overview of which analysis functions are available in SPSS and the respective functions in jamovi.

Side-by-side: Shows a side-by-side comparison of how something is done in SPSS and in jamovi.

From jamovi to R

Preparing

Use of jamovi syntax in R

The road ahead

To learn more about R you can use two excellent websites by Danielle Navarro. The first is "Learning statistics with R" and has psychology students who use R in their first method course as the main target group. On this page you will find a PDF and a bookdown version that was the basis for [https: // www .learnstatswithjamovi.com / «Learning statistics with jamovi»] (mentioned above). The second resource "R for Psychological Science" is still under construction and aimed more at someone who has taken at least one research method class and would like to learn to use the R programming language in their own work. This site also has a strong focus on the tidyverse methodology of Hadley Wickham.


The SPSS-to-jamovi and jamovi-to-R sections were created by Sebastian Jentschke and are licensed under [http: //creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License] link = http: // creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.