Difference between revisions of "Synthese av VHDL"

From ift
m (corrected entity reference for alu_tb)
(Undo revision 298 by St12361 (Talk))
Line 1,084: Line 1,084:
  
 
--Deklarer komponenten alu_synt.
 
--Deklarer komponenten alu_synt.
alu_synt : entity add_sub_alu(structure)
+
alu_synt : entity add_sub_alu_synth(structure)
  
 
--Kobler signala til den synthiserte komponenten.
 
--Kobler signala til den synthiserte komponenten.

Revision as of 00:18, 10 March 2009

Synthesisering av vhdl kode

Grunnen til at vi skal synthesisere koden, er at vi må lage beskrivelse av koden tilpassa ein krets.

Vi vil no prøve å synthesisere vhdl kode. Og etterpå vil vi lage ein testbenk der vi samanliknar utsignale frå den sythisierte og den opprinnelige koden. Vi bruker ein alu som eksempel.

Precision

mentor
precision

Pass på at lisensen for Quartus er korrekt satt opp, og at Precision finner Quartus. Sett opp lisensen i Quartus ved å starte Quartus, og velg menyen

Precision er eit program som bruker Quartus til å synthisiere vhdl kode. For å starte opp dette skriv: presision i eit terminalvindu. Vel deretter New Project, og deretter Add input file(i dette tilfelle alu_example.vhdl). Så går vi inn på Setup design, velger ein kretsprodusent, den ønska kretsen og designfrekvens(i vårt tilfelle valgte vi Altera APEX 20KE med frekvens 200MHz). Trykk så compile, og synthesize. No kan vi sjå på den generte kretsen i RTL Schematic og Technology Schematic(syntese med den valgte kretsen).

Hvis du får en "ROOTDIR"-error, mangler det en variabel. Skriv følgende i terminalen:

setenv QUARTUS_ROOTDIR /prog/quartus

Modelsim

Start opp Modelsim, lag nytt prosjekt og legg til vhdl fila(alu_example.vhdl). Så legg vi til fila som Precision generte i prosjektdir til 'precision/prosjektnavn_temp_1/simulation/modelsim/prosjektnavn.vho' (i vårt tilfelle 'alu/add_sub_alu_temp_1/simulation/modelsim/add_sub_alu.vho').

Deretter legger vi til ei ny vhdl fil der vi skal lage testbenken vår. Vi legger til ein komponent av den opprinnelige og den synthesiserte vhdl koden. Vi koblar alle inngangane til samme signal på testbenken, og gir ut 2 forskjellige utsignal for å samanlikne ved hjelp av assert(sjå fila alu_tb.vhdl). Vi må ha ulike entitynavn på den synthesiserte og opprinnlige komponenten, ellers vil ikkje simuleringa virka. På grunn av at utsignala av dei to komponentane ikkje skifta heilt synkront, testa vi berre kvart nanosekund ved å putta assert inn i ein process med wait for 1ns:

test : process
begin
wait for 1 ns;
assert (data_out = data_out_synt)
report "Data ut er ulik"
severity Error;
end process test;

Når vi har laga testbenken, kompilerer vi(husk å kompilere i rett rekkefølge med compileorder->autogenerate) filene.

Simulering med timing

vsim -t ps alu_tb -sdfmax :alu_tb:ali=/heim/yngve/vhdl/syntese/alu_temp_1/simulation/modelsim/add_sub_alu_vhd.sdo

Vi kan sjå at i dei første 50 nanosekunda er utsignala ulike. Dette er fordi før første klokkeflanke er verdiane udefinert i den opprinnelige komponenten, medan den synthesisere ikkje kan ha udefinerte verdiar. I Modelsim vil vi derfor få ein del feilmeldingar dei første 50 nanosekunda.

Konklusjon

Vi kan teste om den synthesisere komponenten oppfører seg likt med den opprinnelige komponenten ved å koble begge to til samme testbenk. Vi fekk problem i overgangane når vi testa kontinuerlig, så vi løyste problemet ved å berre teste kvart naonosekund. Bortsett frå dei første 50 nanosekunda(sjå grunn over) kan vi sjå at begge komponetane gir ut samme utsignal. Vi prøvde å bruke samme enitynavn på begge komponentane med ulik arcitechture, men fekk berre lov å kompilere og ikkje simulere. Vi kan derfor konkludere med at desse må ha ulike navn.

Kode

Kode til alu_example.vhdl

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.All;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY add_sub_alu IS
PORT (clk, rst  : IN std_logic;
enable_in  : IN std_logic;
start    : IN std_logic;
enable   : IN std_logic;
do_add   : IN std_logic;
do_subtract : IN std_logic;
do_hold   : IN std_logic;
data_in   : IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
data_out  : OUT std_logic_vector (3 DOWNTO 0) BUS);
END add_sub_alu;

ARCHITECTURE algorithm OF add_sub_alu IS
TYPE states IS (hold, reset, add, subtract);
SIGNAL state_var : states;
SIGNAL reg, int_reg : std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
SIGNAL latched_data_in: std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
BEGIN

latch: PROCESS (enable_in, data_in)is
BEGIN
IF (enable_in = '1') THEN
latched_data_in <= data_in;
END IF;
END PROCESS latch;

fsm: PROCESS (clk, rst) is
BEGIN
IF (rst = '0') THEN
state_var <= reset;
ELSIF rising_edge(clk) THEN
CASE state_var IS
WHEN hold   => IF (start = '1') THEN
state_var <= reset;
END IF;
WHEN reset  => IF (do_add = '1') THEN
state_var <= add;
ELSIF (do_subtract = '1') THEN
state_var <= subtract;
END IF;
WHEN add   => IF (do_hold = '1') THEN
state_var <= hold;
ELSIF (do_subtract = '1') THEN
state_var <= subtract;
END IF;
WHEN subtract => IF (do_hold = '1') THEN
state_var <= hold;
ELSIF (do_add = '1') THEN
state_var <= add;
END IF;
WHEN OTHERS => state_var <= reset;
END CASE;
END IF;
END PROCESS fsm;

alu: PROCESS (state_var, latched_data_in, reg)is
BEGIN
CASE state_var IS
WHEN add   => int_reg <= reg + latched_data_in;
WHEN subtract => int_reg <= reg - latched_data_in;
WHEN reset  => int_reg <= "0000";
WHEN hold   => int_reg <= reg;
WHEN OTHERS  => int_reg <= reg;
END CASE;
END PROCESS alu;

mem: PROCESS (clk) is
BEGIN
IF (clk = '1' AND clk'LAST_VALUE = '0') THEN
reg <= int_reg;
END IF;
END PROCESS mem;

tri: PROCESS (enable, reg) is
BEGIN
FOR i IN 3 DOWNTO 0 LOOP
IF (enable = '1') THEN
data_out(i) <= reg(i);
ELSE
data_out(i) <= null;
END IF;
END LOOP;
END PROCESS tri;

END algorithm;

Koden til add_sub_alu.vho

-- Copyright (C) 1991-2005 Altera Corporation
-- Any megafunction design, and related netlist (encrypted or decrypted),
-- support information, device programming or simulation file, and any other
-- associated documentation or information provided by Altera or a partner
-- under Altera's  Megafunction  Partnership  Program may be used only
-- to program PLD devices (but not masked PLD devices) from Altera.  Any
-- other use of such megafunction design, netlist, support information,
-- device programming or simulation file, or any other related documentation
-- or information is prohibited for any other purpose, including, but not
-- limited to modification, reverse engineering, de-compiling, or use with
-- any other silicon devices, unless such use is explicitly licensed under
-- a separate agreement with Altera or a megafunction partner. Title to the
-- intellectual property, including patents, copyrights, trademarks, trade
-- secrets, or maskworks, embodied in any such megafunction design, netlist,
-- support information, device programming or simulation file, or any other
-- related documentation or information provided by Altera or a megafunction
-- partner, remains with Altera, the megafunction partner, or their respective
-- licensors. No other licenses, including any licenses needed under any third
-- party's intellectual property, are provided herein.

-- VENDOR "Altera"
-- PROGRAM "Quartus II"
-- VERSION "Version 4.2 Build 178 01/19/2005 Service Pack 1 SJ Full Version"

-- DATE "02/18/2005 13:34:52"

--
-- Device: Altera EP20K200EQC208-1 Package PQFP208
--

--
-- This VHDL file should be used for MODELSIM (VHDL OUTPUT FROM QUARTUS II) only
--

LIBRARY IEEE, apex20ke;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
USE apex20ke.apex20ke_components.all;

ENTITY 	add_sub_alu_synt IS
PORT (
enable : IN std_logic;
clk : IN std_logic;
do_hold : IN std_logic;
rst : IN std_logic;
do_add : IN std_logic;
do_subtract : IN std_logic;
enable_in : IN std_logic;
data_in : IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
start : IN std_logic;
data_out : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0)
);
END add_sub_alu_synt;

ARCHITECTURE structure OF add_sub_alu_synt IS
SIGNAL gnd : std_logic := '0';
SIGNAL vcc : std_logic := '1';
SIGNAL devclrn : std_logic := '1';
SIGNAL devpor : std_logic := '1';
SIGNAL devoe : std_logic := '0';
SIGNAL ww_enable : std_logic;
SIGNAL ww_clk : std_logic;
SIGNAL ww_do_hold : std_logic;
SIGNAL ww_rst : std_logic;
SIGNAL ww_do_add : std_logic;
SIGNAL ww_do_subtract : std_logic;
SIGNAL ww_enable_in : std_logic;
SIGNAL ww_data_in : std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
SIGNAL ww_start : std_logic;
SIGNAL ww_data_out : std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
SIGNAL if0a5x13_aCOMBOUT : std_logic;
SIGNAL start_acombout : std_logic;
SIGNAL data_in_a2_a_acombout : std_logic;
SIGNAL do_subtract_acombout : std_logic;
SIGNAL do_hold_acombout : std_logic;
SIGNAL n5831x3 : std_logic;
SIGNAL do_add_acombout : std_logic;
SIGNAL n5831x2 : std_logic;
SIGNAL clk_acombout : std_logic;
SIGNAL rst_acombout : std_logic;
SIGNAL n544cx3 : std_logic;
SIGNAL n544cx2 : std_logic;
SIGNAL state_var_1 : std_logic;
SIGNAL data_in_a0_a_acombout : std_logic;
SIGNAL enable_in_acombout : std_logic;
SIGNAL latched_data_in_0 : std_logic;
SIGNAL nfc54x2 : std_logic;
SIGNAL cin : std_logic;
SIGNAL a_2_dup_240 : std_logic;
SIGNAL nf0a5x2 : std_logic;
SIGNAL reg_0 : std_logic;
SIGNAL enable_acombout : std_logic;
SIGNAL data_in_a1_a_acombout : std_logic;
SIGNAL latched_data_in_1 : std_logic;
SIGNAL nf0a5x8 : std_logic;
SIGNAL nf0a5x10 : std_logic;
SIGNAL nf0a5x9 : std_logic;
SIGNAL a_2_dup_239 : std_logic;
SIGNAL reg_1 : std_logic;
SIGNAL latched_data_in_2 : std_logic;
SIGNAL nf0a5x6 : std_logic;
SIGNAL nf0a5x7 : std_logic;
SIGNAL a_2_dup_238 : std_logic;
SIGNAL reg_2 : std_logic;
SIGNAL data_in_a3_a_acombout : std_logic;
SIGNAL latched_data_in_3 : std_logic;
SIGNAL nf0a5x4 : std_logic;
SIGNAL nf0a5x5 : std_logic;
SIGNAL a_2 : std_logic;
SIGNAL reg_3 : std_logic;
SIGNAL ALT_INV_rst_acombout : std_logic;

BEGIN

ww_enable <= enable;
ww_clk <= clk;
ww_do_hold <= do_hold;
ww_rst <= rst;
ww_do_add <= do_add;
ww_do_subtract <= do_subtract;
ww_enable_in <= enable_in;
ww_data_in <= data_in;
ww_start <= start;
data_out <= ww_data_out;
ALT_INV_rst_acombout <= NOT rst_acombout;

start_ibuf : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_start,
combout => start_acombout);

data_in_ibuf_2 : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_data_in(2),
combout => data_in_a2_a_acombout);

do_subtract_ibuf : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_do_subtract,
combout => do_subtract_acombout);

do_hold_ibuf : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_do_hold,
combout => do_hold_acombout);

ib0e1x3 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- n5831x3 = do_hold_acombout & state_var_1

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "F000",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datac => do_hold_acombout,
datad => state_var_1,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => n5831x3);

do_add_ibuf : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_do_add,
combout => do_add_acombout);

ib0e1x2 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- n5831x2 = n544cx3 & state_var_1 & !do_subtract_acombout # !state_var_1 & !start_acombout

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "3050",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => start_acombout,
datab => do_subtract_acombout,
datac => n544cx3,
datad => state_var_1,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => n5831x2);

clk_ibuf : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_clk,
combout => clk_acombout);

rst_ibuf : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_rst,
combout => rst_acombout);

reg_state_var_0 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- n544cx3 = DFFE(n5831x3 # n5831x2 # !n544cx3 & do_add_acombout, GLOBAL(clk_acombout), GLOBAL(rst_acombout), , )

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "FFDC",
output_mode => "reg_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => n544cx3,
datab => n5831x3,
datac => do_add_acombout,
datad => n5831x2,
clk => clk_acombout,
aclr => ALT_INV_rst_acombout,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
regout => n544cx3);

ib0e2x3 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- n544cx2 = !n544cx3 & !state_var_1 & do_add_acombout # do_subtract_acombout

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "000E",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => do_add_acombout,
datab => do_subtract_acombout,
datac => n544cx3,
datad => state_var_1,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => n544cx2);

reg_state_var_1 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- state_var_1 = DFFE(n544cx2 # !do_hold_acombout & state_var_1, GLOBAL(clk_acombout), GLOBAL(rst_acombout), , )

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "FF50",
output_mode => "reg_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => do_hold_acombout,
datac => state_var_1,
datad => n544cx2,
clk => clk_acombout,
aclr => ALT_INV_rst_acombout,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
regout => state_var_1);

data_in_ibuf_0 : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_data_in(0),
combout => data_in_a0_a_acombout);

enable_in_ibuf : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_enable_in,
combout => enable_in_acombout);

id8dfx3 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- latched_data_in_0 = enable_in_acombout & data_in_a0_a_acombout # !enable_in_acombout & latched_data_in_0

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "CACA",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => latched_data_in_0,
datab => data_in_a0_a_acombout,
datac => enable_in_acombout,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => latched_data_in_0);

id8dfx2 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- nfc54x2 = latched_data_in_0 $ (!n544cx3 # !state_var_1)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "C30F",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => state_var_1,
datac => latched_data_in_0,
datad => n544cx3,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => nfc54x2);

id8dfx1 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- cin = state_var_1 & !n544cx3

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "00CC",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => state_var_1,
datad => n544cx3,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => cin);

ifc54x2 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- a_2_dup_240 = nfc54x2 $ reg_0 $ cin

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "C33C",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => nfc54x2,
datac => reg_0,
datad => cin,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => a_2_dup_240);

i197dx1 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- nf0a5x2 = state_var_1 # !n544cx3

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "CCFF",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => state_var_1,
datad => n544cx3,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => nf0a5x2);

reg_reg_0 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- reg_0 = DFFE(a_2_dup_240 & state_var_1, GLOBAL(clk_acombout), , , nf0a5x2)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "F000",
output_mode => "reg_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datac => a_2_dup_240,
datad => state_var_1,
clk => clk_acombout,
ena => nf0a5x2,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
regout => reg_0);

enable_ibuf : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_enable,
combout => enable_acombout);

data_in_ibuf_1 : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_data_in(1),
combout => data_in_a1_a_acombout);

i2456x2 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- latched_data_in_1 = enable_in_acombout & data_in_a1_a_acombout # !enable_in_acombout & latched_data_in_1

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "CFC0",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => data_in_a1_a_acombout,
datac => enable_in_acombout,
datad => latched_data_in_1,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => latched_data_in_1);

i2456x1 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- nf0a5x8 = latched_data_in_1 $ (!state_var_1 # !n544cx3)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "C333",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => latched_data_in_1,
datac => n544cx3,
datad => state_var_1,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => nf0a5x8);

if0a5x14 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- nf0a5x10 = reg_0 & nfc54x2 # cin # !reg_0 & nfc54x2 & cin

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "FCC0",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => reg_0,
datac => nfc54x2,
datad => cin,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => nf0a5x10);

if0a5x13 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- nf0a5x9 = CARRY(nf0a5x10)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "arithmetic",
packed_mode => "false",
lut_mask => "00CC",
output_mode => "none")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => nf0a5x10,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
cout => nf0a5x9);

if0a5x10 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- a_2_dup_239 = reg_1 $ nf0a5x8 $ nf0a5x9
-- nf0a5x7 = CARRY(reg_1 & !nf0a5x8 & !nf0a5x9 # !reg_1 & !nf0a5x9 # !nf0a5x8)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "arithmetic",
cin_used => "true",
packed_mode => "false",
lut_mask => "9617",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => reg_1,
datab => nf0a5x8,
cin => nf0a5x9,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => a_2_dup_239,
cout => nf0a5x7);

reg_reg_1 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- reg_1 = DFFE(state_var_1 & a_2_dup_239, GLOBAL(clk_acombout), , , nf0a5x2)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "F000",
output_mode => "reg_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datac => state_var_1,
datad => a_2_dup_239,
clk => clk_acombout,
ena => nf0a5x2,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
regout => reg_1);

ia9f8x2 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- latched_data_in_2 = enable_in_acombout & data_in_a2_a_acombout # !enable_in_acombout & latched_data_in_2

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "AFA0",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => data_in_a2_a_acombout,
datac => enable_in_acombout,
datad => latched_data_in_2,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => latched_data_in_2);

ia9f8x1 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- nf0a5x6 = latched_data_in_2 $ (!state_var_1 # !n544cx3)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "C333",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => latched_data_in_2,
datac => n544cx3,
datad => state_var_1,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => nf0a5x6);

if0a5x7 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- a_2_dup_238 = reg_2 $ nf0a5x6 $ !nf0a5x7
-- nf0a5x5 = CARRY(reg_2 & nf0a5x6 # !nf0a5x7 # !reg_2 & nf0a5x6 & !nf0a5x7)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "arithmetic",
cin_used => "true",
packed_mode => "false",
lut_mask => "698E",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => reg_2,
datab => nf0a5x6,
cin => nf0a5x7,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => a_2_dup_238,
cout => nf0a5x5);

reg_reg_2 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- reg_2 = DFFE(state_var_1 & a_2_dup_238, GLOBAL(clk_acombout), , , nf0a5x2)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "F000",
output_mode => "reg_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datac => state_var_1,
datad => a_2_dup_238,
clk => clk_acombout,
ena => nf0a5x2,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
regout => reg_2);

data_in_ibuf_3 : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "input",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "from_pin",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
oe => GND,
ena => VCC,
padio => ww_data_in(3),
combout => data_in_a3_a_acombout);

ia9f5x2 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- latched_data_in_3 = enable_in_acombout & data_in_a3_a_acombout # !enable_in_acombout & latched_data_in_3

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "F5A0",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => enable_in_acombout,
datac => data_in_a3_a_acombout,
datad => latched_data_in_3,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => latched_data_in_3);

ia9f5x1 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- nf0a5x4 = latched_data_in_3 $ (!n544cx3 # !state_var_1)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "C30F",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datab => state_var_1,
datac => latched_data_in_3,
datad => n544cx3,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => nf0a5x4);

if0a5x4 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- a_2 = reg_3 $ (nf0a5x5 $ nf0a5x4)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
cin_used => "true",
packed_mode => "false",
lut_mask => "A55A",
output_mode => "comb_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
dataa => reg_3,
datad => nf0a5x4,
cin => nf0a5x5,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
combout => a_2);

reg_reg_3 : apex20ke_lcell
-- Equation(s):
-- reg_3 = DFFE(state_var_1 & a_2, GLOBAL(clk_acombout), , , nf0a5x2)

-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "normal",
packed_mode => "false",
lut_mask => "F000",
output_mode => "reg_only")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datac => state_var_1,
datad => a_2,
clk => clk_acombout,
ena => nf0a5x2,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
regout => reg_3);

tri_data_out_0 : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "output",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "none",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datain => reg_0,
oe => enable_acombout,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
ena => VCC,
padio => ww_data_out(0));

tri_data_out_1 : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "output",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "none",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datain => reg_1,
oe => enable_acombout,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
ena => VCC,
padio => ww_data_out(1));

tri_data_out_2 : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "output",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "none",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datain => reg_2,
oe => enable_acombout,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
ena => VCC,
padio => ww_data_out(2));

tri_data_out_3 : apex20ke_io
-- pragma translate_off
GENERIC MAP (
operation_mode => "output",
reg_source_mode => "none",
feedback_mode => "none",
power_up => "low")
-- pragma translate_on
PORT MAP (
datain => reg_3,
oe => enable_acombout,
devclrn => devclrn,
devpor => devpor,
devoe => devoe,
ena => VCC,
padio => ww_data_out(3));
END structure;

Koden til alu_tb.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library work;
use work.all;

entity alu_tb is
end entity alu_tb;

architecture struct of alu_tb is
--Deklaring av signal som skal koblast til komponentane.
--Alle innsignal er felles, medan vi har 2 forskjellige utsignal.
signal clk, reset : std_logic;
signal enable_in : std_logic;
signal start : std_logic;
signal enable : std_logic;
signal do_add : std_logic;
signal do_subtract : std_logic;
signal do_hold : std_logic;
signal data_in : std_logic_vector(3 downto 0);
signal data_out : std_logic_vector(3 downto 0);
signal data_out_synt : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

--Deklarer komponenten alu.
alu : entity add_sub_alu(algorithm)

--Kobler signala til den opprinnelige komponenten.
port map (
clk => clk,
rst => reset,
enable_in => enable_in,
start => start,
enable => enable,
do_add => do_add,
do_subtract => do_subtract,
do_hold => do_hold,
data_in => data_in,
data_out => data_out);

--Deklarer komponenten alu_synt.
alu_synt : entity add_sub_alu_synth(structure)

--Kobler signala til den synthiserte komponenten.
port map (
clk => clk,
rst => reset,
enable_in => enable_in,
start => start,
enable => enable,
do_add => do_add,
do_subtract => do_subtract,
do_hold => do_hold,
data_in => data_in,
data_out => data_out_synt);

--Klokkegenerator
clock_gen : process
begin
clk <= '0', '1' after 50 ns;
wait for 100 ns;
end process clock_gen;

--Setter testvektorane.
reset <= '0', '1' after 60 ns;
enable <= '1', '0' after 900 ns;
enable_in <= '0', '1' after 400 ns;
start <= '1', '0' after 300 ns;
do_add <= '1', '0' after 660 ns;
do_subtract <= '0';
do_hold <= '0';
data_in <= X"3";

--Test process for å samanlikne utsignala kvart nanosekund.
test : process
begin
wait for 1 ns;
assert (data_out = data_out_synt)
report "Data ut er ulik"
severity Error;
end process test;

end;