Difference between revisions of "Synthese av VHDL"

From ift
m (oppdatert sdf-inkludering med sdfnoerror)
 
Line 55: Line 55:
 
Eksempel på start av simulering med timing:
 
Eksempel på start av simulering med timing:
  
  vsim -t ps alu_tb -sdfmax :alu_tb:ali=/heim/yngve/vhdl/syntese/alu_temp_1/simulation/modelsim/add_sub_alu_vhd.sdo
+
  vsim -t ps -sdfnoerror -sdfmax /alu_synth=/home/kaf003/VHDL_Prosjekter/PHYS321/vivado_impl_1/add_sub_alu_synth.sdf work.alu_tb
  
 
Vi kan sjå at i dei første 50 nanosekunda er utsignala ulike. Dette er fordi før første klokkeflanke er verdiane udefinert i den opprinnelige komponenten, medan den synthesisere ikkje kan ha udefinerte verdiar. I Questasim vil vi derfor få ein del feilmeldingar dei første 50 nanosekunda.
 
Vi kan sjå at i dei første 50 nanosekunda er utsignala ulike. Dette er fordi før første klokkeflanke er verdiane udefinert i den opprinnelige komponenten, medan den synthesisere ikkje kan ha udefinerte verdiar. I Questasim vil vi derfor få ein del feilmeldingar dei første 50 nanosekunda.

Latest revision as of 15:44, 5 February 2021

Syntetiseringen av VHDL kode

Grunnen til at vi skal syntetisere koden, er at vi må lage beskrivelse av koden tilpassa ein krets.

Vi vil no prøve å synthesisere vhdl kode. Og etterpå vil vi lage ein testbenk der vi samanliknar utsignala frå den syntetiserte og den opprinnelige koden. Vi bruker ein alu som eksempel.

Precision

Precision bruker Vivado til å syntetisere vhdl-koden. For å starte synteseprogrammet:

export LM_LICENSE_FILE=1717@lisensserver:2100@lisensserver
source /eda/mentor/2019-20/scripts/PRECISION_2019.1.1_RHELx86.sh
precision


Vel deretter New Project, og deretter Add input file (i dette tilfelle add_sub_alu.vhd). Så går vi inn på Setup design, velger ein kretsprodusent, den ønska kretsen og designfrekvens, for eksempel Zynq med frekvens 200MHz. For å få ut en vhdl fil av den syntetiserte koden må en gå på Tools->Options->Output og hak av for VHDL og trykk ok.

Pass på at Precision finner Vivado, settes i menyen:

Tools > Options > Place and Route Settings

deretter

Vivado > Integrated Place and Route > path to Xilinx Vivado installation tree

settes til

/eda/xilinx/Vivado/2020.2

Trykk så compile, og synthesize. No kan vi sjå på den generte kretsen i RTL Schematic og Technology Schematic (syntese med den valgte kretsen) under Schematics på venstre side.

Questasim

Start opp Questasim, lag nytt prosjekt og legg til vhdl fila (add_sub_alu.vhdl). Så legg vi til fila som Precision generte i prosjektdir til 'precision/prosjektnavn_temp_1/prosjektnavn.vhd' (i vårt tilfelle 'alu/add_sub_alu_temp_1/add_sub_alu.vhd').

Vi trenger simuleringsbibliotek for den valgte kretsfamilien for å kunne simulere etter "Place and Route". Disse bibliotekene kan genereres fra Vivado med menyen

Tools > Compile Simulation Libraries

men, vi har kompilert disse unisim-bibliotekene til mappen /eda/xilinx/lib. Du kan "mappe" disse slik:

vmap unisim /eda/xilinx/lib/unisim

Deretter legger vi til ei ny vhdl fil der vi skal lage testbenken vår. Vi legger til ein komponent av den opprinnelige og den synthesiserte vhdl koden. Vi koblar alle inngangane til samme signal på testbenken, og gir ut 2 forskjellige utsignal for å samanlikne ved hjelp av assert(sjå fila alu_tb.vhdl). På grunn av at utsignala av dei to komponentane ikkje skifta heilt synkront, testa vi berre kvart nanosekund ved å putta assert inn i ein process med wait for 1ns:

test : process
begin
wait for 1 ns;
assert (data_out = data_out_synt)
report "Data ut er ulik"
severity Error;
end process test;

Når vi har laga testbenken, kompilerer vi filene (husk å kompilere i rett rekkefølge med compileorder->autogenerate første gong).

Siden precision generer samme navn på entityen og architecturen på den syntetiserte filen som i den orginale så vil ikke simulatoren kjøre de samtidig. Dette endres ved å endre entity fra add_sub_alu til add_sub_alu_synth og skifte navnet på architecture fra algoritm til structure øverst og nederst i den syntetiserte filen.

Simulering med timing

Eksempel på start av simulering med timing:

vsim -t ps -sdfnoerror -sdfmax /alu_synth=/home/kaf003/VHDL_Prosjekter/PHYS321/vivado_impl_1/add_sub_alu_synth.sdf work.alu_tb

Vi kan sjå at i dei første 50 nanosekunda er utsignala ulike. Dette er fordi før første klokkeflanke er verdiane udefinert i den opprinnelige komponenten, medan den synthesisere ikkje kan ha udefinerte verdiar. I Questasim vil vi derfor få ein del feilmeldingar dei første 50 nanosekunda.

Konklusjon

Vi kan teste om den syntesiserte komponenten oppfører seg likt med den opprinnelige komponenten ved å koble begge to til samme testbenk. Vi fekk problem i overgangane når vi testa kontinuerlig, så vi løyste problemet ved å berre teste kvart naonosekund. Bortsett frå dei første 50 nanosekunda (sjå grunn over) kan vi sjå at begge komponetane gir ut samme utsignal. Vi prøvde å bruke samme enitynavn på begge komponentane med ulik arcitechture, men fekk berre lov å kompilere og ikkje simulere. Vi kan derfor konkludere med at desse må ha ulike navn.

Kode

Kode til add_sub_alu.vhd

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.All;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY add_sub_alu IS
PORT (
 clk     : IN std_logic;
 rst     : IN std_logic;
 enable_in  : IN std_logic;
 start    : IN std_logic;
 enable   : IN std_logic;
 do_add   : IN std_logic;
 do_subtract : IN std_logic;
 do_hold   : IN std_logic;
 data_in   : IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
 data_out  : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0) BUS);
END add_sub_alu;

ARCHITECTURE algorithm OF add_sub_alu IS
 TYPE  states     IS (hold, reset, add, subtract);
 SIGNAL state_var    : states;
 SIGNAL reg, int_reg  : std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
 SIGNAL latched_data_in : std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
BEGIN

latch: PROCESS (enable_in, data_in)is
BEGIN
 IF (enable_in = '1') THEN
  latched_data_in <= data_in;
 END IF;
END PROCESS latch;

fsm: PROCESS (clk, rst) is
BEGIN
 IF (rst = '0') THEN
  state_var <= reset;
 ELSIF rising_edge(clk) THEN
  CASE state_var IS
   WHEN hold =>
    IF (start = '1') THEN
     state_var <= reset;
    END IF;
   WHEN reset  =>
    IF (do_add = '1') THEN
     state_var <= add;
    ELSIF (do_subtract = '1') THEN
     state_var <= subtract;
    END IF;
   WHEN add   =>
    IF (do_hold = '1') THEN
     state_var <= hold;
    ELSIF (do_subtract = '1') THEN
     state_var <= subtract;
    END IF;
   WHEN subtract =>
    IF (do_hold = '1') THEN
     state_var <= hold;
    ELSIF (do_add = '1') THEN
     state_var <= add;
    END IF;
   WHEN OTHERS => state_var <= reset;
  END CASE;
 END IF;
END PROCESS fsm;

alu: PROCESS (state_var, latched_data_in, reg)is
BEGIN
CASE state_var IS
 WHEN add   => int_reg <= reg + latched_data_in;
 WHEN subtract => int_reg <= reg - latched_data_in;
 WHEN reset  => int_reg <= (others => '0');
 WHEN hold   => int_reg <= reg;
 WHEN OTHERS  => int_reg <= reg;
END CASE;
END PROCESS alu;

mem: PROCESS (clk) is
BEGIN
 IF rising_edge(clk) THEN
  reg <= int_reg;
 END IF;
END PROCESS mem;

tri: PROCESS (enable, reg) is
BEGIN
 FOR i IN 3 DOWNTO 0 LOOP
  IF (enable = '1') THEN
   data_out(i) <= reg(i);
  ELSE
   data_out(i) <= 'Z';
  END IF;
 END LOOP;
END PROCESS tri;

END algorithm;

Koden til alu_tb.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library work;
use work.all;

entity alu_tb is
end entity alu_tb;

architecture struct of alu_tb is
 --Deklaring av signal som skal koblast til komponentane.
 --Alle innsignal er felles, medan vi har 2 forskjellige utsignal.
 signal clk      : std_logic;
 signal reset     : std_logic;
 signal enable_in   : std_logic;
 signal start     : std_logic;
 signal enable    : std_logic;
 signal do_add    : std_logic;
 signal do_subtract  : std_logic;
 signal do_hold    : std_logic;
 signal data_in    : std_logic_vector(3 downto 0);
 signal data_out   : std_logic_vector(3 downto 0);
 signal data_out_synt : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
 --Deklarer komponenten alu.
 alu : entity add_sub_alu(algorithm)
  --Kobler signala til den opprinnelige komponenten.
  port map (
  clk => clk,
  rst => reset,
  enable_in => enable_in,
  start => start,
  enable => enable,
  do_add => do_add,
  do_subtract => do_subtract,
  do_hold => do_hold,
  data_in => data_in,
  data_out => data_out);

 --Deklarer komponenten alu_synt.
 alu_synt : entity add_sub_alu_synth(structure)
 --Kobler signala til den synthiserte komponenten.
  port map (
  clk => clk,
  rst => reset,
  enable_in => enable_in,
  start => start,
  enable => enable,
  do_add => do_add,
  do_subtract => do_subtract,
  do_hold => do_hold,
  data_in => data_in,
  data_out => data_out_synt);

 --Klokkegenerator
 clock_gen : process
  begin
  clk <= '0', '1' after 50 ns;
  wait for 100 ns;
 end process clock_gen;

 --Setter testvektorane.
 reset <= '0', '1' after 60 ns;
 enable <= '1', '0' after 900 ns;
 enable_in <= '1', '0' after 400 ns;
 start <= '1', '0' after 300 ns;
 do_add <= '1', '0' after 660 ns;
 do_subtract <= '0';
 do_hold <= '0';
 data_in <= X"3";

 --Test process for å samanlikne utsignala kvart nanosekund.
 test : process
 begin
 wait for 1 ns;
 assert (data_out = data_out_synt)
 report "Data ut er ulik"
 severity Error;
 end process test;

end architecture struct;