Difference between revisions of "Strålevern"

From ift
Line 1: Line 1:
==Førstegangsbrukere==
+
==Førstegangsbrukere / First-time users==
 +
===Norsk===
 
Førstegangsbrukere skal:
 
Førstegangsbrukere skal:
 
#Ta kontakt med strålevernkoordinator (STK)
 
#Ta kontakt med strålevernkoordinator (STK)
Line 8: Line 9:
 
#Returnere dosimeteret sitt hvis det ikke trengs lenger (gravide brukere skal ikke jobbe med strålingskilder i løpet av svangerskapet)
 
#Returnere dosimeteret sitt hvis det ikke trengs lenger (gravide brukere skal ikke jobbe med strålingskilder i løpet av svangerskapet)
  
==Regler for bruk av strålekilder på IFT==
+
===English===
[[File:hierarket.jpg|thumb|alt=Hierarke|Fig. 1 Hierarke]]
+
First-time users shall:
[[File:TableHeader.jpg|thumb|alt=Logbokformat|Fig. 2 Logbokformat]]
+
#Contact the Radiation protection responsible (RPR)
[[File:Slide2.JPG|thumb|alt=Logbokformat|Fig. 3 Skilt som brukes til svake kilder]]
+
#Receive the required instructions from the RPR on internal regulations for use of radioactive sources
[[File:Slide1.JPG|thumb|alt=Logbokformat|Fig. 4 Skilt som brukes til sterke kilder og kontaminerte områder hvor begrenset opphold er bare tillatt]]
+
#Be registered for obtaining a personal dosimeter
 +
#Wait for the dosimeter (takes 1-2 weeks)
 +
#Begin working with sources after having received her/his personal dosimeter
 +
#Return her/his personal dosimeter if it is no longer needed (pregnant women shall not work with ionizing radiation during the pregnancy)
 +
 
 +
==Regler for bruk av strålekilder på IFT / Regulations for use of radioactive sources at the IFT==
 +
===Norsk===
 +
[[File:hierarket.jpg|thumb|alt=Hierarke / Hierarchy |Fig. 1 Hierarke / Hierarchy ]]
 +
[[File:TableHeader.jpg|thumb|alt=Logbokformat / Logbook format|Fig. 2 Logbokformat / Logbook format]]
 +
[[File:Slide2.JPG|thumb|alt=Logbokformat|Fig. 3 Skilt som brukes til svake kilder / Sign used for designating an area where weak sources are used]]
 +
[[File:Slide1.JPG|thumb|alt=Logbokformat|Fig. 4 Skilt som brukes til sterke kilder og kontaminerte områder hvor begrenset opphold er bare tillatt / Sign used for designating an area where strong sources are used, or for contaminated areas, where only a limited time presence is allowed]]
  
 
#Strålevernkoordinatoren (STK) har oversikt over alle kildenes status.
 
#Strålevernkoordinatoren (STK) har oversikt over alle kildenes status.
Line 29: Line 40:
 
#Hvis lab kildeansvarlig sier opp blir det varetelling med STK og instituttleder og signering av overtagelsesprotokoll.
 
#Hvis lab kildeansvarlig sier opp blir det varetelling med STK og instituttleder og signering av overtagelsesprotokoll.
 
#Hvis STK sier opp blir det varetelling med UiB STK, instituttleder og den nye STK.  Overtagelsesprotokoll signeres.
 
#Hvis STK sier opp blir det varetelling med UiB STK, instituttleder og den nye STK.  Overtagelsesprotokoll signeres.
#Arbeidsplass med åpen strålekilde skal merkeres med skilt (Fig. 3 eller Fig. 4) og eksponeringsvurdering skal utføres.
+
#Arbeidsplass med åpen strålekilde skal merkeres med skilt (Fig. 3 eller Fig. 4) og eksponeringsvurdering skal utføres om nødvendig.
 
#Det er ikke ønskelig å la kilder stå uovervåket. Hvis dette er nødvendig skal arbeidstedet markeres.
 
#Det er ikke ønskelig å la kilder stå uovervåket. Hvis dette er nødvendig skal arbeidstedet markeres.
 
#Det er ikke lov å jobbe med strålekilder uten dosimeter. STK og HMS-ansvarlig skal kontrollere labbene og brukerne uten varsel.
 
#Det er ikke lov å jobbe med strålekilder uten dosimeter. STK og HMS-ansvarlig skal kontrollere labbene og brukerne uten varsel.
Line 37: Line 48:
 
#Dosimetrene skal oppbevares på samme sted når de ikke er i bruk. Det stede skal bestemmes mellom bruker, STK og personen som er ansvarlig for den periodiske skift av TLD.
 
#Dosimetrene skal oppbevares på samme sted når de ikke er i bruk. Det stede skal bestemmes mellom bruker, STK og personen som er ansvarlig for den periodiske skift av TLD.
 
#De personlige dosimetrene skal brukes bare på IFT og skal ikke taes fra huset. Dette inkluderer ansatte som jobber på eksterne fasiliteter som f.eks. CERN. Sånne ansatte får dosimetrer fra fasilitetene de besøker.
 
#De personlige dosimetrene skal brukes bare på IFT og skal ikke taes fra huset. Dette inkluderer ansatte som jobber på eksterne fasiliteter som f.eks. CERN. Sånne ansatte får dosimetrer fra fasilitetene de besøker.
 +
 +
===English===
 +
#The Radiation protection responsible (RPR) has all the information on the status of the radioactive sources at the IFT.
 +
#The hierarchy and the responsibilities are defined in Fig. 1.
 +
#Every lab should have a responsible for the radioactive sources. During the absence of the lab responsible it is the RPR who gives out sources.
 +
#The lab responsible is elected by the users in that lab, RPR or the Head of the department.
 +
#Every lab will have a logbook where the movement of all the sources belonging to this lab will be registered. The format of the logbook will be as shown in Fig. 2.
 +
#The first page in the logbook will contain the name and the contact info of the lab responsible and the name and the contact info of the RPR.
 +
#The logbook will be in the lab at all times, bound to the safe with the sources with the help of a thread.
 +
#It is the responsibility of the lab responsible to keep the book correctly.
 +
#RPR shall inspect the work of the lab responsible often and without warning.
 +
#There is one key per safe in the possession of the lab responsible and one key with the RPR. Head of Technical department and one engineer shall be able to access to the keys belonging to the RPR in case the RPR is absent.
 +
#All persons who have access to keys for the safes with radioactive sources shall be briefed on this framework of rules and on general radiation protection by the RPR.
 +
#Nobody from the aforementioned personnel is allowed to lend their keys to anyone. RPR can delegate the responsibility for a certain safe, but this will happen with a protocol. The protocol is a part of the logbook. The lab responsible is not allowed to delegate her/his responsibilities.
 +
#The users will first contact their lab responsible. If she/he are not present, the RPR is to be contacted. If she/he is not present the Head of the Technical department is to be contacted. If she/he is not present the authorized engineer is to be contacted.
 +
#When the lab responsible quits there will be an inspection of the inventory with the RPR and the Head of the Department, followed by signing a transfer protocol.
 +
#When the RPR quits there will be an inventory inspection together with the UiB RPR, the Head of the Department and the new RPR. This will result in signing a transfer protocol.
 +
#Workplace with an open radioactive source will be marked with a shield (Fig. 3 or Fig. 4) and there shall be a dose estimate if needed.
 +
#It is undesirable to leave sources unattended. If this is necessary, the work place shall be marked accordingly.
 +
#It is forbidden to work with radioactive sources without a dosimeter. The RPR and HSE responsible will the labs and the users without warning.
 +
#Every new user shall receive an introduction in radiation protection by the RPR before beginning to work with radioactive sources. Students who have successfully passed PHYS231 Strålingsfysikk or equivalent are exempt.
 +
#Pregnant users shall return their dosimeters to the HSE responsible in the moment they discover they are pregnant (see item 18). The dosimeters shall be returned after birth if they are still needed.
 +
#Users who no longer need their dosimeters shall return them to the HSE responsible.
 +
#The dosimeters shall be stored in the same place whenever they are no in use. That place is agreed upon between the user, the RPR and the person responsible for the periodic change of the TLD.
 +
#The personal dosimeter shall be used only when working at the IFT and shall be located at the IFT building at all times. This includes students and employees who work at external organizations like CERN. Such employees and students receive dosimeters at the institutions they visit.

Revision as of 16:30, 29 May 2018

Førstegangsbrukere / First-time users

Norsk

Førstegangsbrukere skal:

 1. Ta kontakt med strålevernkoordinator (STK)
 2. Få de nødvendige instruksene fra STK om interne regler for bruk av strålekilder
 3. Bli registrert for å få personlig dosimeter
 4. Vente på dosimeteret (tar ca. 1-2 uker)
 5. Begynne å bruke kilder etter de har fått sitt personlige dosimeter
 6. Returnere dosimeteret sitt hvis det ikke trengs lenger (gravide brukere skal ikke jobbe med strålingskilder i løpet av svangerskapet)

English

First-time users shall:

 1. Contact the Radiation protection responsible (RPR)
 2. Receive the required instructions from the RPR on internal regulations for use of radioactive sources
 3. Be registered for obtaining a personal dosimeter
 4. Wait for the dosimeter (takes 1-2 weeks)
 5. Begin working with sources after having received her/his personal dosimeter
 6. Return her/his personal dosimeter if it is no longer needed (pregnant women shall not work with ionizing radiation during the pregnancy)

Regler for bruk av strålekilder på IFT / Regulations for use of radioactive sources at the IFT

Norsk

Hierarke / Hierarchy
Fig. 1 Hierarke / Hierarchy
Logbokformat / Logbook format
Fig. 2 Logbokformat / Logbook format
Logbokformat
Fig. 3 Skilt som brukes til svake kilder / Sign used for designating an area where weak sources are used
Logbokformat
Fig. 4 Skilt som brukes til sterke kilder og kontaminerte områder hvor begrenset opphold er bare tillatt / Sign used for designating an area where strong sources are used, or for contaminated areas, where only a limited time presence is allowed
 1. Strålevernkoordinatoren (STK) har oversikt over alle kildenes status.
 2. Ansvarshierarkiet er som vist i Fig. 1.
 3. Hver lab bør ha lab kildeansvarlig. I tilfelle det ikke er lab-kildeansvarlig deles kildene ut av STK.
 4. Lab-kildeansvarlig velges av lab-brukerne, STK eller instituttleder.
 5. Hver lab skal ha loggbok hvor bevegelsene til hver kilde som hører til denne laben skal registreres. Loggboken skal ha formatet som vist i Fig. 2:
 6. Den første siden i loggboken skal ha navn og kontaktinfo til lab kildeansvarlig og navn og kontakt info til STK.
 7. Loggboken skal være på labben til enhver tid, bundet med snor til kildeskapet.
 8. Det er lab kildeansvarlig sitt ansvar å føre boken riktig.
 9. STK skal kontrollere jobben til lab-kildeansvarlig ofte og uten varsel.
 10. Det er 1 nøkkel til tilsvarende kildeskap hos lab-kildeansvarlig og 1 nøkkel hos STK. Leder for teknisk Avdeling (TA) og 1 ingeniør fra TA skal kunne få tilgang til STK sine nøkler i tilfelle STK ikke er tilstede.
 11. Alle personer som har tilgang til nøkler til kildeskap får opplæring i dette regelverket og generell strålevern fra STK.
 12. Ingen av ovennevnte får lov til å låne sin nøkkel til noen. STK kan delegere ansvaret for nøklene sine, men overføringen skal skje med overtagelsesprotokoll som er en del av loggboken. Lab-kildeansvarlig kan IKKE delegere sitt ansvar for nøkkelen.
 13. En kildebruker skal først ta kontakt med sin lab-kildeansvarlig. Hvis han/hun ikke er tilstede kontaktes STK. Hvis han/hun ikke er til stedet kontaktes leder TA. Hvis han/hun ikke er til stedet kontaktes ingeniøren som er ansvarlig. Det er IKKE lov å hoppe over noen.
 14. Hvis lab kildeansvarlig sier opp blir det varetelling med STK og instituttleder og signering av overtagelsesprotokoll.
 15. Hvis STK sier opp blir det varetelling med UiB STK, instituttleder og den nye STK. Overtagelsesprotokoll signeres.
 16. Arbeidsplass med åpen strålekilde skal merkeres med skilt (Fig. 3 eller Fig. 4) og eksponeringsvurdering skal utføres om nødvendig.
 17. Det er ikke ønskelig å la kilder stå uovervåket. Hvis dette er nødvendig skal arbeidstedet markeres.
 18. Det er ikke lov å jobbe med strålekilder uten dosimeter. STK og HMS-ansvarlig skal kontrollere labbene og brukerne uten varsel.
 19. Hver bruker skal ha innføring i strålevern fra STK før de begynner å jobbe med kilder. Studenter som har bestått PHYS231 Strålingsfysikk får fritak.
 20. Gravide brukere skal returnere sine dosimetere til HMS-ansvarlige i det øyeblikket de finner ut at de er gravide (se punkt 18). Dosimeteret blir returnert etter fødsel om det fremdeles er ønskelig.
 21. Brukere som ikke har bruk for dosimeter lenger skal returnere dem til HMS ansvarlig.
 22. Dosimetrene skal oppbevares på samme sted når de ikke er i bruk. Det stede skal bestemmes mellom bruker, STK og personen som er ansvarlig for den periodiske skift av TLD.
 23. De personlige dosimetrene skal brukes bare på IFT og skal ikke taes fra huset. Dette inkluderer ansatte som jobber på eksterne fasiliteter som f.eks. CERN. Sånne ansatte får dosimetrer fra fasilitetene de besøker.

English

 1. The Radiation protection responsible (RPR) has all the information on the status of the radioactive sources at the IFT.
 2. The hierarchy and the responsibilities are defined in Fig. 1.
 3. Every lab should have a responsible for the radioactive sources. During the absence of the lab responsible it is the RPR who gives out sources.
 4. The lab responsible is elected by the users in that lab, RPR or the Head of the department.
 5. Every lab will have a logbook where the movement of all the sources belonging to this lab will be registered. The format of the logbook will be as shown in Fig. 2.
 6. The first page in the logbook will contain the name and the contact info of the lab responsible and the name and the contact info of the RPR.
 7. The logbook will be in the lab at all times, bound to the safe with the sources with the help of a thread.
 8. It is the responsibility of the lab responsible to keep the book correctly.
 9. RPR shall inspect the work of the lab responsible often and without warning.
 10. There is one key per safe in the possession of the lab responsible and one key with the RPR. Head of Technical department and one engineer shall be able to access to the keys belonging to the RPR in case the RPR is absent.
 11. All persons who have access to keys for the safes with radioactive sources shall be briefed on this framework of rules and on general radiation protection by the RPR.
 12. Nobody from the aforementioned personnel is allowed to lend their keys to anyone. RPR can delegate the responsibility for a certain safe, but this will happen with a protocol. The protocol is a part of the logbook. The lab responsible is not allowed to delegate her/his responsibilities.
 13. The users will first contact their lab responsible. If she/he are not present, the RPR is to be contacted. If she/he is not present the Head of the Technical department is to be contacted. If she/he is not present the authorized engineer is to be contacted.
 14. When the lab responsible quits there will be an inspection of the inventory with the RPR and the Head of the Department, followed by signing a transfer protocol.
 15. When the RPR quits there will be an inventory inspection together with the UiB RPR, the Head of the Department and the new RPR. This will result in signing a transfer protocol.
 16. Workplace with an open radioactive source will be marked with a shield (Fig. 3 or Fig. 4) and there shall be a dose estimate if needed.
 17. It is undesirable to leave sources unattended. If this is necessary, the work place shall be marked accordingly.
 18. It is forbidden to work with radioactive sources without a dosimeter. The RPR and HSE responsible will the labs and the users without warning.
 19. Every new user shall receive an introduction in radiation protection by the RPR before beginning to work with radioactive sources. Students who have successfully passed PHYS231 Strålingsfysikk or equivalent are exempt.
 20. Pregnant users shall return their dosimeters to the HSE responsible in the moment they discover they are pregnant (see item 18). The dosimeters shall be returned after birth if they are still needed.
 21. Users who no longer need their dosimeters shall return them to the HSE responsible.
 22. The dosimeters shall be stored in the same place whenever they are no in use. That place is agreed upon between the user, the RPR and the person responsible for the periodic change of the TLD.
 23. The personal dosimeter shall be used only when working at the IFT and shall be located at the IFT building at all times. This includes students and employees who work at external organizations like CERN. Such employees and students receive dosimeters at the institutions they visit.