Retningslinjer for bruk av kapslede kilder ved IFT

From ift
  1. Alle flyttbare strålingskilder skal oppbevares i en av instituttets blysafer eller annet spesifisert avskjermet kammer når de ikke er i bruk.
  2. Inn- og utlogg skal føres når kildene tas ut fra lagringsplass for bruk og returneres.
  3. Etter avsluttet bruk skal kildene bringes tilbake til oppbevaringssted så fort som mulig. Ingen kilder skal unødig bli riggende rundt i laboratoriene. Kildene skal fortrinnsvis bringes tilbake til lager ved arbeidstidens slutt. Dersom kilder mad aktivitet under 1MBq skal benyttes flere dager i strekk kan de bli liggende over natten i apparatoppstilling dersom dette ikke kan medføre nevneverdig dosebelastning for personer som skulle oppholde seg i laboratoriet. Stråleområdet merkes i slike tilfeller med propelltape eller skilt, og laboratoriet skal låses når det forlates.
  4. Når kildene er i bruk, så skal det sørges for avskjerming for å unngå unødig dosebelastning.
  5. Dersom de benyttede kildene har en aktivitt over "unntaksgrensen" (1 Mbq for de fleste kilder), må også dosebelastning vurderes. Dette gjøres enklest ved å utføre en måling med Geigerteller som er kalibrert slik at dosebelastning kan avleses direkte (vanligvis i µSv/time). IFT hart en teller som kan utlånes til dette formål. Unntaksgrenser finnes i vedlegg til Strålevernsforskriften.
  6. Hvis bruken av kilder kan gi en dosebelasting some er over 1 mSv/år skal bruker utstyres med dosimeter. Vurdering av antatt årlig dosebelastning foretas av instituttets strålevernskoordinator i samråd med aktuell forskningsgruppe. Dosimeter bestilles ved henvendelse til Margun Solheim.
  7. Det er veileder eller kursleder sitt ansvar å påse at disse retningslinjer blir fulgt når studenter arbeider med strålekilder.

Bjarne Stugu er Strålevernskoordinator ved IFT