Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for tilsettingssaker»

Fra arkiwiki
Linje 3: Linje 3:
 
= Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater =
 
= Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater =
  
Tilsettingssaker føres i saksarkivet, med unntak for tilsettinger uten utlysning, se kapitlene [[Personalmapper personalarkiv]] og Personalmapper i forbindelse med tilsettingssaker på denne Wikien.
+
Tilsettingssaker føres i saksarkivet, med unntak for tilsettinger uten utlysning, se [[Personalmapper - personalarkiv]] i forbindelse med tilsettingssaker på denne Wikien.
 
De ulike dokumentene i tilsettingssakene skjermes i følge retningslinjer for [[offentlighet ved UiB]]
 
De ulike dokumentene i tilsettingssakene skjermes i følge retningslinjer for [[offentlighet ved UiB]]
  

Revisjonen fra 21. mar. 2014 kl. 18:23

Denne siden er under arbeid; sist oppdatert 7.3.2014

Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater

Tilsettingssaker føres i saksarkivet, med unntak for tilsettinger uten utlysning, se Personalmapper - personalarkiv i forbindelse med tilsettingssaker på denne Wikien. De ulike dokumentene i tilsettingssakene skjermes i følge retningslinjer for offentlighet ved UiB


Sakstittel skal inneholde Tilsettingssak – Stillingsnavn stillingsprosent hvis under 100 (midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, evt. Seksjon

Arkivkoder (ARKNOK):
212.11

Fast stilling

212.22

Midlertidig stilling

212.12

Vikariat

212.21

Stipendiater

212.41

ProsjektengasjementKontakt mellom Tilsettingsrådet og fakultetene/ avdelingene

Personalmedarbeider/saksansvarlig har ansvar for at disse jp-ene/ dokumentene er registret i ePhorte før behandlingen tar til i Tilsettingsrådet, se utfyllende retningslinjer i dette kapittelet.


  1. Notat hvor instituttet ber fakultetet om å lyse ut en stilling, endelig utlysingstekst må være registrert i saken.
  2. Offentlig søkerliste registreres snarest etter at søknadsfristen er gått ut, jf. offentleglova § 25, 2. ledd [1]
  3. Utvidet søkerliste
  4. Komiteens forslag til innstilling, dette dokumentet må være signert av komiteens medlemmer og skannet til ePhorte.
  5. Innstilling til Tilsettingsrådet: Likestillingskomiteen ved likestillingsrådgiver A. Skarsbø skal ha restanse på alle innstillinger til rådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.

Tilsettingsråd for Odontologisk klinikk

Unntak: Det er opprettet et eget Tilsettingsråd som skal foreta tilsetting i stillinger som instruktørtannlege, spesialtannlege, instruktørtannlege med godkjent spesialistutdanning og avdelingstannlege ved klinikken. Rådet ble oppnevnt med virkning fra 29.5.2008, i henhold til vedtak i universitetsstyret 14.2.2008, arkivreferanse 2008/7137.

Oppdatert 6.10.2009

Sakstittel: Saksikon.jpg Tilsettingssak – stilling ved klinikk

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Behandling i Tilsettingsrådet – ingen merknad X P: § 25, 1. ledd
Behandling i Tilsettingsrådet – merknad N P: § 25, 1. ledd
Innstilling til Tilsettingsrådet ved Odontologisk klinikk,

vedlegg komiteens vurdering (el. som egen jp)

N P: § 25, 1. ledd
Komiteens vurdering N P: § 25, 1. ledd
Andre dokumenter som kan forekomme vurderes

Teknisk/administrative stillinger – faste, midlertidige og vikarer

Dokumenter som kan inngå i tilsettingssaker

Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer


Oppdatert 1.5.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Tilsettingssak – Stillingsnavn (stillingsprosent hvis under 100 %, midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, Seksjon

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Anmodning om utlysing

stillingsbenevnelse

N
Annonse – Utlysning – søknadsfrist dato

Fakultetene bruker N-dok til instituttene

X/N
Søker på stilling – navn

Søknader til direktørstillinger og instituttledere skal journalføres

I P: § 25, 1. ledd
Offentlig søkerliste

genereres fra Jobbnorge

X
Utvidet søkerliste

genereres fra Jobbnorge

X P: § 25, 1. ledd
Trekker søknad på stilling I
Oppnevning av komité X/U
Korrespondanse med konsulentfirma når/hvis firma er brukt X vurderes
Notat fra intervju, referanser, konsulentvurderinger

Hvis dette er ønskelig

X P: § 25, 1. ledd
Komiteens forslag til innstilling til innstillingsmyndighet N P: § 25, 1. ledd
Innstilling til Tilsettingsrådet


Likestillingskomiteen v/likestillingsrådgiver ANSK skal ha restanse på alle innstillinger til Tilsettingsrådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.


(fra 1.5.2010) sender LAM innstillingen på parallell godkjenningsrunde til Tilsettingsrådet.

N P: § 25, 1. ledd
Tilsettingsrådets vedtak sak nr. xx/xx – (stillingsbenevnelse) ved – navn på enhet N P: § 25, 1. ledd
Signert protokoll om vedtak i Tilsettingsrådet

når denne finnes (ansettelse av direktører etc.)

X P: § 25, 1. ledd
Tilbud om tilsetting som stillingsbenevnelse

vedlegg arbeidsavtale fra enheten vedkommende skal jobbe

Fakulteter sender ut arbeidsavtalen etter at svarskjema med aksept av stilling er mottatt og legger denne journalposten i Personalmappen

U P: § 25, 1. ledd
Avslag på tilbud om stilling I
Annen gangs utlysning

Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer

Andre dokumenter som kan forekomme vurderesVitenskaplige tilsatte

Dokumenter som kan inngå i tilsettingssaker

Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer


Oppdatert 1.5.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Tilsettingssak – Stillingsnavn (stillingsprosent hvis under 100 %, midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, Seksjon

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Ber om utlysing

med forslag til utlysningstekst og stillingsomtale

N
Fakultetsstyresak XXX til møte dato

Saken legges frem for tilsettingsorganet (fakultetsstyre/tilsettingsrådAnnonse – Utlysning – søknadsfrist dato

X
Tilsettingsrådets vedtak – utlysing


Tilsettingsrådets godkjenning/merknader skannes inn samlet

X
Orienterer om utlysing


Fakultetet effektuerer utlysingen iht. tilsettingsorganets vedtak og gjeldende rutine, og orienterer institutt/enhet om søknadsfrist og hvor stillingen er lyst ut vedlagt endelig utlysingstekst og godkjent stillingsomtaleOffentlig søkerliste

X
Søker på stilling – navn


Søknader til instituttlederstillinger skal journalføresUtvidet søkerliste

I
Offentlig søkerliste

genereres fra jobbnorge

X
Utvidet søkerliste

genereres fra jobbnorge

X P: § 25, 1. ledd
Søkernes post/e-postadresser


Institutt/enhet setter opp liste over søkernes post /e-postadresser (trengs ved MN-fak.)Oppnevning av komité

X
Trekker sin søknad tilbake


Søkerne kan trekke sine søknader på et hvilket som helst stadium i tilsettingsprosessen. Egen jp for hver. Skannes/importeres etter hvert som de kommer

I
'Forslag til sakkyndig komité


Forslag til komité fra institutt/enhet til fakultetet. Instituttene ved MN-fak. Har fått delegert utlysing og komitéoppnevning for stipendiatstillinger og for eksterntfinansierte rekrutteringsstillinger (stipendiat/postdoktor/ forskningsassistent)Korrespondanse med konsulentfirma når/hvis firma er brukt

X P: § 25, 1. ledd
Tilsettingsrådets vedtak – oppnevning av komité


Tilsettingsrådets godkjenning/merknader skannes inn samlet

X
Oppnevningsbrev

Fakultet (ev. institutt/enhet) skriver brev til komiteens medlemmer og orienterer søkerne om dens sammensetning

U
Sakkyndigkomiteens vurdering


Institutt/enhet (ev. fakultetet) mottar sakkyndig vurdering

I P: § 25, 1. ledd
Sender komiteens vurdering til søkerne


Institutt/enhet sender sakkyndig vurdering konfidensielt til søkerne for ev. merknader med 14 dagers merknadsfrist

U P: § 5, 1. ledd
Merknader til komiteens vurdering


Evt. merknader til komiteens vurdering fra søkerSignert protokoll om vedtak i Tilsettingsrådet

I P: § 5, 1. ledd
Sender søkers merknader til komiteen


Evt. merknader sendes komiteen for tilsvar Hvis det brukes e-post skal denne importeresilbud om tilsetting som stillingsbenevnelse

U P: § 5, 1. ledd
Komiteens tilsvar


Eventuelt tilsvar kommer fra komiteen

I P: § 5, 1. ledd
Sender komiteens tilsvar til søker U P: § 5, 1. ledd
Intervjunotat


Notat fra intervju, referanser, konsulentvurderinger hvis dette er ønskeligSender komiteens tilsvar til søker

X P: § 25, 1. ledd
Instituttleders innstilling evt. vedlagt:


a) uttalelse fra intern instituttkomitè


b) karaktervurdering iht. UiBs formelle opptakskrav til PhD


Innstilling fra innstillingsmyndighet til tilsettingsmyndighet. Likestillingskomiteen v/likestillingsrådgiver ANSK settes som mottaker/restanse for innstillingen

N P: § 25, 1. ledd
Fakultetsstyresak XXX til møte dato


Saksforelegg til fakultetsstyre/ Tilsettingsmyndighet

X P: § 25, 1. ledd
Tilsettingsrådets vedtak – tilsetting


Tilsettingsrådets godkjenning/ev. merknader Skannes inn samletFakultetsstyresak XXX til møte dato

X P: § 25, 1. ledd
Tilsettingsbrev/tilbudsbrev


tilbud med svarfrist

U P: § 25, 1. ledd
Søker takker nei


svarskjema i undertegnet stand

I
Andre dokumenter som kan forekomme vurderes
Spesielt for tilsettingssaker ved fakultetene; Det Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet