Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Rutiner for økonomisaker

Fra arkiwiki
Revisjon per 24. mar. 2014 kl. 12:26 av St03052 (diskusjon | bidrag)

Denne siden er under arbeid; sist oppdatert 10.3.2014


Økonomisaker

De ulike dokumentene skjermes i følge offentlighet ved UiB, tilgjengelig på Arkiwiki


Anskaffelser – ANSK

Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering. ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.53


Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker [1]


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg ANSK- 0360-09 Møbler og inventar (Leverandør)

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 053.1482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Tilbudsbrev


Tilbudsdokumenter er saksdokumenter etter offentliglova og skal journalføres jf. arkivforskriften § 2-6.

vurderes: K § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
Anskaffelsesprotokoll – ANSK- 0360-09


Protokollen skrives parallelt med hele prosessen

vurderes
Avvisningsbrev ANSK- 0360-09 Vurderes ift avvisningsgrunn
Tildelingsbrev ANSK- 0360-09 nei
Signerte kontrakter** ANSK- 0360-09


Kontrakter unntas i utgangspunktet med henvisning til § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2. Ved innsynsbegjæring må sladding vurderes konkret

Vurderes
Klage på tildeling ANSK- 0360-09 Vurderes
Klage til KOFA, tilsvar til klage ANSK- 0360-09 Vurderes
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes

Revisjon av anskaffelser

Innført fom. 14.2.2011 Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.

Arkivreferanse 2011/2228


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg Revisjon av anskaffelser ved UiB 20_

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 134

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__


husk forfallsdato

ulike
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes


Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker

Oppdatert 2.1.2013


Saksnr gjelder pr budsjett år

Sakstittel Innhold i saken 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Statsbudsjett og rapportering 20__

All korrespondanse mellom UiB og departementet

 • Styresak – budsjettforslag for 200_
 • UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før)
 • Departementets brev om målstruktur
 • Tildelingsbrev for UiB fra departementet (høsten året før)
 • Påfølgende styringsdialog mellom UiB og dept.
 • Brev om evt. tilleggsbevilgninger
 • Årsrapport for i fjor og årsplan for i år (1. mars år etter)
 • Etatsstyremøte (i juni året etter)
 • Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
2006/2103

Avsluttet

07/16040
 • Avsluttet
07/15364
 • Avsluttet
08/14770
 • Avsluttet
09/15567 10/12719 11/14477 12/11598Spesielt for økonomisaker ved fakultetene; Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet=