Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for økonomisaker»

Fra arkiwiki
Linje 86: Linje 86:
 
Innført fom. 14.2.2011
 
Innført fom. 14.2.2011
 
Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.
 
Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.
 +
 +
 +
Det kan lages toveis lenker mellom de ulike budsjettsakene for å kunne navigere enkelt mellom dem. Instituttene lenker til fakultetets budsjettsak, fakultetene lenker til UiBs budsjettsak og UiBs budsjettsak lenkes til saken om statsbudsjettet
 +
  
 
Arkivreferanse 2011/2228
 
Arkivreferanse 2011/2228
Linje 160: Linje 164:
 
* Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
 
* Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
 
|2006/2103
 
|2006/2103
Avsluttet  
+
 
|07/16040
+
''Avsluttet ''
*Avsluttet
+
|2007/16040
|07/15364
+
 
*Avsluttet
+
''Avsluttet''
|08/14770
+
|2007/15364
*Avsluttet
+
 
|09/15567
+
 
|10/12719
+
''Avsluttet''
|11/14477
+
|2008/14770
|12/11598
+
 
 +
 
 +
''Avsluttet''
 +
|2009/15567
 +
 
 +
|2010/12719
 +
|2011/14477
 +
|2012/11598
 
|
 
|
 +
|-
 +
|'''Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved Universitetet i Bergen 20__'''
 +
 +
 +
''All intern korrespondanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene / enhetene, UST-sakene, samt bygningsmessige tiltak''
 +
|
 +
* UST-sak: Budsjettforslag 200_
 +
* Rundskriv om budsjettprosessen (juni året før)
 +
* Budsjettinnspill fra fakultetene/avd. (1. okt. året før)
 +
* UST-sak: Budsjett/Årsplan 200_ (november året før)
 +
* Bygningsmessige tiltak
 +
* Tildelingsbrev (årsplan/budsjettramme) fra UiB til fakultetene/avdelingene (tidlig i januar samme år)
 +
* Budsjettendringer/ekstratildelinger gjennom året
 +
* Årsrapport 200_ (1. februar året etter)|2006/2103
 +
 +
 +
|2006/344
 +
 +
''Avsluttet''
 +
|2007/8567
 +
 +
 +
''Avsluttet''
 +
|2008/2550
 +
 +
 +
''Avsluttet''
 +
|2009/7380
 +
 +
|2010/6455
 +
|2011/4910
 +
|2011/13374
 +
|2013/59
 +
|-
 +
|Budsjett og rapportering 20__ – Det … Fakultet'''
 +
 +
 +
''*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene''
 +
|
 +
* All korrespondanse mellom fakultet og instituttene: budsjettinnspill, tildelingsbrev
 +
* Styringsdialog med UiB og med instituttene
 +
* Fakultetsst.sak: Budsjettforslag 200_ (høst året før)
 +
* Fakultetsst.sak: Budsjettfordeling 200_ (januar)
 +
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulilke
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulilke
 +
|-
 +
|Budsjett og rapportering 20__ – Institutt for …'''
 +
  
 +
''*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene''
 +
| Instituttintern budsjettprosess / tildelingsoversikter
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulilke
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulilke
 
|-
 
|-
 +
|'''Statsregnskap – regnskapsrapportering 20__'''
 +
|
 +
* UST-saker om tertialregnskap
 +
* UST-sak om foreløpig årsregnskap
 +
* UST-sak om endelig årsregnskap
 +
* Korrespondanse med Riksrevisjonen
 +
 +
''Fakultetenes / avdelingenes egne styresaker om økonomisk status gjennom året holdes i egne saksnumre, f.eks en sak pr. år.''
 +
|2006/1560
 +
 +
''Avsluttet''
 +
 +
|2008/700
 +
 +
''Avsluttet''
 +
 +
|2008/15782
 +
 +
''Avsluttet''
 +
 +
|2010/271
 +
|2011/4834
 +
|2011/4912
 +
|2013/60
 +
|2013/63
 +
|-
 +
|'''Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper – beretninger 20__'''
 +
 +
 +
''En sak pr rapporteringsår''
 +
 +
 +
''All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene''
 +
|
 +
* Brev fra KD om rapporteringsplikt
 +
* Rapportering av statens eierinteresser (ber institusjonene om opplysninger til rapportering til KD)
 +
* Opplysninger fra institusjonene
 +
* Rapportering til dep.
 +
 +
 +
|2006/4106
 +
 +
 +
''Avsluttet''
 +
 +
|2006/4106
 +
 +
 +
''Avsluttet''
 +
 +
|2010/6789
 +
 +
''Avsluttet''
 +
 +
|2011/4210
 +
 +
''Avsluttet''
 +
|2012/3194
 +
 +
|2012/7841
 +
|2013/61
 +
|2013/65
 +
|-
 +
 
|}
 
|}
 +
  
  

Revisjonen fra 24. mar. 2014 kl. 12:43

Denne siden er under arbeid; sist oppdatert 10.3.2014


Økonomisaker

De ulike dokumentene skjermes i følge offentlighet ved UiB, tilgjengelig på Arkiwiki


Anskaffelser – ANSK

Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering. ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.53


Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker [1]


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg ANSK- 0360-09 Møbler og inventar (Leverandør)

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 053.1482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Tilbudsbrev


Tilbudsdokumenter er saksdokumenter etter offentliglova og skal journalføres jf. arkivforskriften § 2-6.

vurderes: K § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
Anskaffelsesprotokoll – ANSK- 0360-09


Protokollen skrives parallelt med hele prosessen

vurderes
Avvisningsbrev ANSK- 0360-09 Vurderes ift avvisningsgrunn
Tildelingsbrev ANSK- 0360-09 nei
Signerte kontrakter** ANSK- 0360-09


Kontrakter unntas i utgangspunktet med henvisning til § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2. Ved innsynsbegjæring må sladding vurderes konkret

Vurderes
Klage på tildeling ANSK- 0360-09 Vurderes
Klage til KOFA, tilsvar til klage ANSK- 0360-09 Vurderes
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes

Revisjon av anskaffelser

Innført fom. 14.2.2011 Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.


Det kan lages toveis lenker mellom de ulike budsjettsakene for å kunne navigere enkelt mellom dem. Instituttene lenker til fakultetets budsjettsak, fakultetene lenker til UiBs budsjettsak og UiBs budsjettsak lenkes til saken om statsbudsjettet


Arkivreferanse 2011/2228


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg Revisjon av anskaffelser ved UiB 20_

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 134

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__


husk forfallsdato

ulike
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes


Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker

Oppdatert 2.1.2013


Saksnr gjelder pr budsjett år

Sakstittel Innhold i saken 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Statsbudsjett og rapportering 20__

All korrespondanse mellom UiB og departementet

 • Styresak – budsjettforslag for 200_
 • UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før)
 • Departementets brev om målstruktur
 • Tildelingsbrev for UiB fra departementet (høsten året før)
 • Påfølgende styringsdialog mellom UiB og dept.
 • Brev om evt. tilleggsbevilgninger
 • Årsrapport for i fjor og årsplan for i år (1. mars år etter)
 • Etatsstyremøte (i juni året etter)
 • Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
2006/2103

Avsluttet

2007/16040

Avsluttet

2007/15364


Avsluttet

2008/14770


Avsluttet

2009/15567 2010/12719 2011/14477 2012/11598
Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved Universitetet i Bergen 20__


All intern korrespondanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene / enhetene, UST-sakene, samt bygningsmessige tiltak

 • UST-sak: Budsjettforslag 200_
 • Rundskriv om budsjettprosessen (juni året før)
 • Budsjettinnspill fra fakultetene/avd. (1. okt. året før)
 • UST-sak: Budsjett/Årsplan 200_ (november året før)
 • Bygningsmessige tiltak
 • Tildelingsbrev (årsplan/budsjettramme) fra UiB til fakultetene/avdelingene (tidlig i januar samme år)
 • Budsjettendringer/ekstratildelinger gjennom året
 • Årsrapport 200_ (1. februar året etter)|2006/2103


2006/344

Avsluttet

2007/8567


Avsluttet

2008/2550


Avsluttet

2009/7380 2010/6455 2011/4910 2011/13374 2013/59
Budsjett og rapportering 20__ – Det … Fakultet


*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene

 • All korrespondanse mellom fakultet og instituttene: budsjettinnspill, tildelingsbrev
 • Styringsdialog med UiB og med instituttene
 • Fakultetsst.sak: Budsjettforslag 200_ (høst året før)
 • Fakultetsst.sak: Budsjettfordeling 200_ (januar)
ulike ulike ulilke ulike ulike ulike ulike ulilke
Budsjett og rapportering 20__ – Institutt for …


*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene

Instituttintern budsjettprosess / tildelingsoversikter ulike ulike ulilke ulike ulike ulike ulike ulilke
Statsregnskap – regnskapsrapportering 20__
 • UST-saker om tertialregnskap
 • UST-sak om foreløpig årsregnskap
 • UST-sak om endelig årsregnskap
 • Korrespondanse med Riksrevisjonen

Fakultetenes / avdelingenes egne styresaker om økonomisk status gjennom året holdes i egne saksnumre, f.eks en sak pr. år.

2006/1560

Avsluttet

2008/700

Avsluttet

2008/15782

Avsluttet

2010/271 2011/4834 2011/4912 2013/60 2013/63
Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper – beretninger 20__


En sak pr rapporteringsår


All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene

 • Brev fra KD om rapporteringsplikt
 • Rapportering av statens eierinteresser (ber institusjonene om opplysninger til rapportering til KD)
 • Opplysninger fra institusjonene
 • Rapportering til dep.


2006/4106


Avsluttet

2006/4106


Avsluttet

2010/6789

Avsluttet

2011/4210

Avsluttet

2012/3194 2012/7841 2013/61 2013/65
Spesielt for økonomisaker ved fakultetene; Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet=