Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Rutiner for personlig opprykk til professor

Fra arkiwiki

Sakskomplekset er inndelt i to hoveddeler

Etter endringer i forskriften gjeldende fra 23.7.2010 er sakskomplekset er inndelt i 2 hoveddeler:

  • Fakultetene sine saker, bedømmelseskomiteene (saksarkiv).
  • Personalmapper for hver av søkerne (personalarkiv).


Om endringer i saksstruktur

Etter endringer i forskriften (FOR 2006-02-09-nr.129 – Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger – opprykk til professor) gjeldende fra 23.7.2010, er sakskomplekset er inndelt i 2 hoveddeler og det enkelte dokument skjermes i følge retningslinjer offentlighet ved UiB, Offentlighet i personalsaker


Fakultetene sine saker (saksarkiv)

Sakene rommer fakultetsstyrenes oppnevning av bedømmelseskomiteer, samt ulike henvendelser ved endringer i komiteenes sammensetning. (Universitetsstyret har 14.9.2010 delegert myndigheten til å nedsette bedømmelseskomiteer til fakultetsstyrene samt styret for BM arkivreferanse 2008/7421). Det er viktig at sakstittelen reflekterer fakultet- og fagtilhørighet samt tidsperiode for bedømmelseskomiteene.

oppdatert 23.7.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Det humanistiske fakultet – bedømmelseskomité – Nordisk språkvitenskap 2010-2013

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Minner om søknadsfristen for å søke personlig opprykk til professor


Ber om forslag til komité for vurdering av fagområdene nordisk språkvitenskap for 2010-2013'


Fakultetet ber inst. om forslag til komité. Bedømmelseskomiteene kan oppnevnes for hver enkelt søknadsrunde, el for flere år av gangen

N
Forslag til sammensetning av bedømmelseskomité i nordisk språkvitenskap 2010-2013


Fakultetet mottar inst. sitt forslag til sammensetning av bedømmelseskomité

Fakultetene bruker N-dok til instituttene

X
Fakultetsstyresak XX til fakultetsstyremøtet XX.XX.XXXX


Forslaget behandles i fakultetsstyret

X
Oppnevningsbrev til bedømmelseskomiteen for nordisk språkvitenskap 2010-2013


Fakultetsstyre sak ifm oppnevning av komité. Toveis lenking til aktuelle personalmappen'

U
Fakultetsstyresak XX til fakultetsstyremøtet XX.XX.XXXX


Forslag til spesialsakkyndig avgjøres av fakultetsstyret

X
Habilitetsspørsmål N/U
Andre dokumenter som kan forekomme
Personalmapper (personalarkiv)

Sakene inneholder den individuelle søknadsbehandlingen; søknader om opprykk, oversendelse søknader, informasjon til søker om komiteen, komiteens uttalelse, korrespondanse som oppstår ved oppnevning av evt. spesialsakkyndige samt positive/negative fakultetsstyre vedtak i den enkelte sak. Personalmappen lenkes (toveis) til fakultetssaken med rett fagområde for søker. Saken følger rutiner for personalmapper samt personlig opprykk til professor etter kompetanse og fagområde samt årstall, se også kapittel om Personalmapper – personalarkiv på wikien.

Navn markert med rød skrift skjermes i ePhorte

oppdatert 23.7.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Etternavn, fornavn mellomnavn - Personlig opprykk til professor etter kompetanse – fagområde 2009

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ANR - Sekundærklassering: ARKNOK:

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Søker om personlig opprykk til professor etter kompetanse 2009


Kopi: instituttleder og administrasjonssjef

I
Oppnevning av bedømmelseskomité for fagområde 20..-20..


Brev til søker om oppnevning og sammensetning av komité

U/I
Oppnevningsbrev til den spesialsakkyndige


Søknad/arbeider sendes spesialsakkyndig

U
Informerer søker om spesialsakkyndig U
Den spesialsakkyndiges uttalelse/ vurdering


Praksis ved MAT.NAT: spesialistuttalelsen mottas ofte av komiteens leder og følger som vedlegg til komiteens uttalelse/vurdering

I
Sender spesialistuttalelsen til komiteen


evt. ved lederInformerer søker om spesialsakkyndig

U
Komiteens uttalelse/vurdering


evt. vedlagt spesialsakkyndig uttalelse Kopi: Instituttleder og administrasjonssjefInformerer søker om spesialsakkyndig

I
Oversender komiteens uttalelse/vurdering


2 ukers frist for evt. innsigelser mot saksbehandlingen el. merknader til de sakkyndiges uttalelse, evt. vedlagt uttalelse fra spesialsakkyndigInformerer søker om spesialsakkyndig

U
Innsigelser/merknader fra søker I
Sender søkers innsigelser/merknader til de sakkyndige (komiteen)


Merknader/innsigelser videresendes sakkyndige for evt. tilleggsuttalelse

U
Bedømmelseskomiteens tilleggsuttalelse I
Saksforelegg til tilsettingsorganet, negativt / positivt vedtak


Saken legges frem for fakultetsstyret for godkjenning av saksbehandlingen og tildeling av opprykk

X
Fakultetsstyresak XX til fakultetsstyremøtet XX.XX.XXXX X P: § 5,1. ledd
Tildeling av opprykk til professor etter kompetanse i fagområde


Brev til søker om vedtak

U P: § 5,1. ledd
Andre dokumenter som kan forekomme