Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Rutiner for forskningssaker

Fra arkiwiki

Forskningssaker

Oppdatert 18.4.2012


Bevilgninger i forbindelse med forskningsprosjekter sendes Forskningsadministrativ avdelingen (FA) i papir etter registrering i saks- og arkivsystemet. Kvittering på mottatt søknad fra NFR videresendes ikke til FA men oppbevares hos DS01 i 1 kalenderår, se rutiner for sentralt epost mottak for DS01.

De ulike dokumentene skjermes i følge UiBs retningslinjer for offentlighet Offentlighet ved UiB, tilgjengelig på Arkiwiki


Material Transfer Agreement

Arkivreferanse 2011/1939


Oppdatert 8.3.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Material Transfer Agreement – Materiale fra Max-Planck-Institute Dresden til UiB, Institutt for biomedisin, navn på prosjektleder

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Signert MTA – prosjekt


Andre dokumenter som kan forekomme

Vurderes: K: § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
NFR prosjekter

Kontrakter /kontraktsendringer sendes FA etter registrering i ePhorte. Avslag registreres ikke – sendes FA jf. rutiner for post sortering ved DS01, se rutiner for arkiv. Etter parafering skannes kontrakten på nytt. Utenlandske kontrakter arkiveres i papir i skuff


Oppdatert 8.3.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Prosjekt ”Metabolic scaling in teleosts” ved Institutt for biologi, prosjektnr 197859/V10

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Oversendelse av kontrakt – 197859/V10


Kontrakter /kontraktsendringer sendes FA etter registrering i ePhorte

vurderes: K § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
Oversendelse av kontrakt prosjektnr 197859/V10


til institutt for parafering

vurderes
Oversendelse av endring til kontrakt prosjektnr 197859/V10


signert kontrakt til NFR

Vurderes
Innfrielse av tilsagn 2009 prosjektnr 197859/V10


signert kontrakt til NFR

Vurderes
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes

REK-Vest prosjekter hvor UiB er forskningsansvarlig

Samme saks struktur gjelder for prosjektene enten det er REK Sør-Øst eller REK – Vest.


Fra og med 2016 opprettes det én saksmappe pr. REK-prosjekt. Alle dokumenter i prosjektet skal legges på samme ePhortesak. Sakseierskapet legges på fakultetet og restansene legges ufordelt på fakultetet.


Rutinen er endret fom. 12.01.2018

Sakstittel: Saksikon.jpg "REK - [REK sitt prosjektnr/saksnr.] - [prosjekttittel] - [prosjektleder]"
  • det opprettes det én saksmappe pr. REK-prosjekt

Saksansvarlig: fakultetet


Primærklassering: ARKNOK: 482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
REK vest – Godkjenning – Effekt av selvhjelpsbok mot søvnproblemer, ved Institutt for samfunnsmedisinske fag


Inn brev ufordelt til fakultetet, oversendelses mailen registreres ikke

I


Arkivreferanse for utgått rutine fom. 4.2.2010 tom 31.12.2015: 2010/1726, 2011/247 se også 2011/3044 – Helseforskningsprosjekter ifm REK Sør-Øst 2011.

Cotutelle avtaler

Dette er avtaler med UiB og utenlandske Universitet, angående PhD studenter som både tar en grad ved UiB og en ved et annet Universitet. 2160/FA registrer signerte Cotutelleavtaler i ePhorte, DS01 oppbevarer de signerte avtalene i papir.


Arkivreferanse 2010/2048

Innført fom. 2.2.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg Cotutelle avtale – tema, mellom UiB institutt og utenlandsk Universitet

Saksansvarlig:


Primærklassering: ARKNOK: 482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Cotutelleavtale for ___ I
Andre dokumenter som kan forekomme I

PhD saker

Hele forskerutdanningen samles i en sak pr. PhD kandidat – eventuelle personalsaker på kandidaten holdes utenom kandidatens forskerutdannings sak – dette føres som egne separate saker, se kapittel om Personalmapper – personalarkiv på arkiwiki.


De ulike dokumentene i PhD sakene skjermes i følge retningslinjer for offentlighet ved UiB, tilgjengelig på Arkiwiki. Se Offentlighet i studentsaker hvor siste del omhandler skjerming ved Phd-studium.

Arkivreferanse 2006/3923


Rutinen er oppdatert fom. 7.6.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Doktorgrad (PhD) – Ola Normann

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK: 474

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Søknad om opptak I
Anbefaling av opptak til PhD programmet


for søkere med utenlandsk utdannelse

Opptak el – avslagsbrev U
PhD avtale I
Svarbrev på PhD-avtale U
Søknad om bytte av veileder el tilleggs veileder I
Svarbrev U
Søknad om endringer i opplæringsdelen I
Svarbrev – godkjenning av endringer i opplæringsdelen


med alle vedlegg (vedlegg skal kun være med dersom det ikke er skrevet protokoll til studiepoeng registrering i FS el. dokumentene ikke er registrert i ePhorte tidligere)

U
Søknad om å få avhandlingen bedømt I
Godkjent bedømmelseskomité X
Oppnevning av komité U
Orientering om avslutning av forskerutdanning U
Papirer til leder for disputas X
Orientering om disputas


for dr.philos

U
Habilitetserklæringer I
Bedømmelseskomiteens innstilling I
Oversender komiteens innstilling til kandidaten U
Merknad fra kandidaten I
Tilsvar fra komiteen U
Bedømmelseskomiteens innstilling – underkjent I
Oversender underkjent innstilling til kandidaten


dersom underkjent innstilling

U
Fakultetsstyresak
  • Opprettholder underkjenning
  • Overstyrer underkjenning


dersom underkjent innstilling

X
Oversender fakultetsstyrets vedtak til kandidaten


om fakultetsstyret opprettholder underkjenning

U
Klage på fakultetsstyrets vedtak fra kandidaten


om fakultetsstyret opprettholder underkjenning

I
Ny fakultetsstyre sak


  • Klagen tas til følge
  • Opprettholder underkjenning

om fakultetsstyret opprettholder underkjenning

X
Oversender fakultetsstyrets vedtak til kandidaten


om fakultetsstyret opprettholder underkjenning

U
Saken oversendes til Universitetsstyret for endelig behandling / vedtak


om fakultetsstyret opprettholder underkjenning

N
Forslag til tema for prøveforelesning


dersom komiteen innstiller kandidaten forstsetter saken slik

I
Godkjenning av prøveforelesning I
Godkjenning av disputas I
Bedømmelse for PhD-graden I
Det __fakultet innstiller kandidaten til graden N
Dekanus godkjenner avhandlingen X
Kreerer kandidaten til graden – UST-fullmakt U
Andre dokumenter som kan forekomme U

Avtale om finansiering av stilling i prosjekter som FA administrerer

Sakstittelen inneholder stillingsbeskrivelse, institutt – avtale med institusjon: feks: Professor II i industriell organisk kjemi – Kjemisk institutt – Avtale med Norsk Hydro – Herøya Industripark


Arkivreferanse 2011/3755

Innført 11.3.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg Professor II ved institutt – Avtale med institusjon

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Kontrakt om retter og plikter for professorat II i industriell organisk kjemi Vurderes
Andre dokumenter som kan forekomme


Spesielt for forskningssaker ved fakultetene; Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet

Wikisider for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: [[1]]